Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae Gŵyl Bwyd Da yr Hydref Caerdydd yn anelu at ysbrydoli unigolion a busnesau i weithredu er mwyn helpu pobl i gael gafael ar fwyd da ar draws y ddinas.
Image
Bydd baneri'n cwhwfan uwchben parciau a mannau gwyrdd Caerdydd yn dilyn cyhoeddiad heddiw gan Cadwch Gymru'n Daclus.
Image
Gwahoddir trigolion Caerdydd i gwblhau arolwg Coed Caerdydd i rannu eu barn ar greu coedwig drefol ar draws y ddinas.
Image
Mae Ysgol Farchogaeth Caerdydd wedi cael hwb ariannol i ddarparu ysgol awyr agored newydd a gwell i farchogwyr.
Image
Bydd y Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus, o dan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014, yn caniatáu i gyngor Caerdydd gymryd camau yn erbyn perchnogion cŵn sy'n caniatáu i'w hanifeiliaid anwes faeddu mewn ardal o dir cyhoed
Image
Mae Hope O'Reilly, sy'n 7 mlwydd oed, wedi ymgymryd â'r her o redeg 50k yn ystod mis Medi er mwyn helpu i godi arian tuag at ailwampio Cartref Cŵn Caerdydd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn gyfreithiol gyfrifol am gynnal a chadw Argae Parc y Rhath, sy'n eiddo cyhoeddus, ac mae angen archwiliadau rheolaidd dan Ddeddf Cronfeydd Dŵr (1975).
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyflwyno cais am Ganiatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer gwaith ar Argae Parc y Rhath, cyn i'r gwaith gwella ddechrau yn hydref 2021.
Image
Mae arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas, wedi diolch i drigolion a ddaeth i ddangos eu cefnogaeth i Barc Bute ar ôl i filoedd o bunnoedd o ddifrod gael ei achosi gan fandaliaid.
Image
Ar ddydd Gwener, 17 Medi, bydd y Daith Sero Carbon, sy'n teithio o amgylch y DU, yn cyrraedd Caerdydd. Nod y daith yw rhannu'r neges sero-net gyda'r gymuned fusnes. Bydd yn dod i ben yn Glasgow erbyn COP 26 ym mis Tachwedd.
Image
Rydym wedi derbyn adroddiad y bore yma am ddifrod troseddol sylweddol ym Mharc Bute, man sydd mor agos at ein calonnau.
Image
Cafodd hanner cant o feiciau trydan eu cyflwyno i strydoedd Caerdydd yr wythnos hon wrth i gynllun Beiciau OVO y ddinas, sy'n cael ei weithredu gan nextbike, ddod yn fwy hygyrch nag erioed.
Image
Dywedodd y Cynghorydd Caro Wild, Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth: "Rwy'n falch iawn o weld OVO Energy yn ymuno fel partner allweddol, a nextbike yn ychwanegu e-feiciau at y fflyd. Mae hyn yn gadarnhad pellach bod...
Image
Bydd practis milfeddygol newydd sy'n cynnig gofal fforddiadwy i gŵn yn agor yng Nghartref Cŵn Caerdydd.
Image
Bydd casgliadau gwastraff gardd yng Nghaerdydd yn newid o gasglu bob pythefnos i gasglu bob mis o Ddydd Sadwrn, 14 Awst, wrth i'r cyngor weithio i glirio ôl-groniad o wastraff gardd ar strydoedd y ddinas a achosir gan brinder gyrwyr HGV ledled y Deyrnas
Image
Bydd casgliadau gwastraff gardd yng Nghaerdydd yn newid o gasglu bob pythefnos i gasglu bob mis o Ddydd Sadwrn, 14 Awst