Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae’r eitemau y chwilir amdanynt fwyaf ar ein tudalennau ailgylchu A-Y wedi’u datgelu ac efallai y cewch eich synnu at rai o’r eitemau na ddylech eu rhoi yn eich bagiau ailgylchu gwyrdd. Dyma’r 10 eitem y chwilir amdanynt fwyaf:
Image
Diolch enfawr i’n criwiau casglu gwastraff sydd wedi casglu 434 o dunelli hyd yn hyn y mis hwn.
Image
Gyda chasgliadau gwastraff bob pythefnos yn ail-ddechrau o ddydd Llun 6 Gorffennaf, rydym bron â bod yn cynnal yr un gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu ag a gafwyd cyn y pandemig Coronafeirws*.
Image
Gofynnwch i blentyn 9 oed beth a hoffai ei gael i’w ben-blwydd neu’r Nadolig ac mae’n debyg o ofyn am degan technolegol neu hwyl (a swnllyd!).
Image
Mae’r gyfradd ailgylchu a chompostio yng nghanolfannau ailgylchu Caerdydd wedi cynyddu o leiaf 10% ers i’r cyfnod cloi gael ei lacio.
Image
Edrychwch ar ein hawgrymiadau gorau ar gyfer cyn, yn ystod ac ar ôl eich ymweliad â'n Canolfannau Ailgylchu
Image
Mae gan Gaerdydd boblogaeth naturiol o wylanod sy’n cael eu denu gan ffynonellau bwyd.
Image
Mae rhagor o gyfundrefnau torri gwair ‘unwaith’ sy’n dda i bryfed peillio wedi eu mabwysiadu mewn 18 safle newydd ledled Caerdydd
Image
Cwestiynau ac atebion ar ganolfannau ailgylchu Caerdydd.
Image
Mae torri gwair, a ataliwyd dros dro gan Gyngor Caerdydd ers dechrau argyfwng Covid-19, wedi ailgychwyn ym mharciau'r ddinas ac ar hyd priffyrdd lle mae angen gwneud hynny am resymau diogelwch
Image
Mae'r gwaith gwella sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd ym Mharc Sanatorium yn adfer marciau dau faes chwaraeon presennol; un cae pêl-droed, un cae rygbi gyda rhywfaint o ffensys, rhwystrau i wylwyr ac mae llochesi tîm wedi'i ychwanegu at y cae pêl-droed.
Image
Cwestiynau ac atebion ar y casgliadau gwastraff gardd untro yn ystod mis Mai
Image
Caiff gwastraff gardd aelwydydd Caerdydd ei gasglu un tro yn ystod mis Mai, mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi.
Image
Mae elusen newydd wedi cael ei sefydlu i godi arian a rhoi cymorth ychwanegol i'r cŵn sy'n derbyn gofal yng Nghartref Cŵn Caerdydd a hyrwyddo perchnogaeth gyfrifol ar gŵn ac ymddygiad dyngarol tuag at gwn.
Image
Rydym yn gwerthfawrogi bod llawer o newidiadau wedi cael eu gwneud i’r ffordd rydym yn gweithredu ein gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu ar hyn o bryd.
Image
Roedd Parciau Caerdydd ar y cyfan yn ddistaw y penwythnos hwn gyda'r rhan fwyaf o bobl yn parchu’r gofynion ymbellhau cymdeithasol.