Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae arolygwyr Estyn wedi canfod bod disgyblion o Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Bernadette yn mwynhau dod i'r ysgol yn fawr ac yn falch iawn o fod yn aelodau o gymuned eu hysgol.
Image
Mae un o ysgolion uwchradd mwyaf Caerdydd wedi derbyn adroddiad cadarnhaol gan arolygwyr Estyn a ganmolodd y flaenoriaeth uchel mae'n ei rhoi i les disgyblion.
Image
Mae'r cogydd ysgol Pat Morgan wedi ymddeol ar ôl mwy na thri degawd yn gweithio i Bryn Celyn ym Mhentwyn ac yn fwy diweddar yn Ysgol Pen y Groes.
Image
Mae'r arolygwyr wedi disgrifio Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dinas Llandaf fel "amgylchedd dysgu gofalgar lle mae disgyblion yn datblygu sgiliau effeithiol mewn meysydd fel iaith a mathemateg."
Image
Bydd ardal chwarae Drovers Way yn Radur yn cael ei hadnewyddu gyda thema dŵr sy'n addas i blant bach, plant iau, a chwarae hygyrch.
Image
Mae Gŵyl Llên Plant Caerdydd yn dychwelyd wedi seibiant o ddwy flynedd, gydag amrywiaeth o gyflwyniadau gan rai o awduron plant mwyaf poblogaidd y DU.
Image
Ymgynghorwyd yn ddiweddar ar Drefniadau Derbyn Ysgolion Cyngor Caerdydd ar gyfer 2024/25, a bydd y canfyddiadau'n cael eu cyflwyno i'r Cabinet pan fydd yn cyfarfod Ddydd Iau 23 Mawrth.
Image
Mae murlun enfawr o Betty Campbell MBE wedi cael ei baentio ar flaen Ysgol Gynradd Mount Stuart yn Butetown, i goffáu pennaeth du cyntaf Cymru a dathlu'r cyfraniadau a wnaeth hi i addysg yng Nghymru a'r byd ehangach.
Image
Y thema ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023 yw "DigitalALL: Innovation and technology for gender equality" ac mae Addewid Caerdydd yn apelio ar fenywod o'r diwydiannau gwyddoniaeth a thechnoleg i helpu i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf
Image
Mae'r gwaith ar furlun enfawr o Betty Campbell MBE yn mynd rhagddo yn Ysgol Gynradd Mount Stuart yn Butetown, ar ôl i blant o'r ysgol fynegi dymuniad i anrhydeddu pennaeth du cyntaf Cymru.
Image
Mae tair ysgol gynradd yng Nghaerdydd wedi cael cydnabyddiaeth genedlaethol am eu gwaith o'r safon uchaf i hyrwyddo iechyd a lles ym mhob rhan o'u hysgolion.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi lansio ymgyrch i wella safonau presenoldeb ysgolion gyda'r nod bod pob plentyn a pherson ifanc ar draws y ddinas yn cael y cyfle gorau i gyflawni, er gwaethaf y tarfu ar addysg a achoswyd gan y pandemig.
Image
Mae ceisiadau ar gyfer lleoedd meithrin nawr ar agor a gall rhieni â phlant sy'n troi'n 3 oed rhwng 1 Medi 2022 a 31 Awst 2023 nawr wneud cais am le meithrin rhan amser i ddechrau ym mis Medi 2023.
Image
Mae Estyn wedi disgrifio ysgolion cynradd Greenway a Trowbridge fel ysgolion cynnes a chroesawgar y mae eu hethos o ofal a chefnogaeth yn treiddio drwy'r cyfan maen nhw'n ei wneud.
Image
Mewn archwiliad diweddar ar Ysgol Gynradd Draenen Pen-y-graig yng Nghaerdydd, canfu ESTYN fod disgyblion yn mwynhau mynychu'r ysgol ac yn gwneud cynnydd nodedig yn eu sgiliau cymdeithasol.
Image
Mae buddsoddiad Caerdydd yn y maes addysg, sydd werth miliynau, gan gynnwys ysgolion newydd a gwelliannau i adeiladau ysgol presennol, wedi cael ei amlinellu mewn adroddiad newydd a gafodd ei gyhoeddi'r wythnos hon.