Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar ddatblygu campws addysg ar y cyd arloesol i Gaerdydd, wedi agor heddiw.
Image
Mae rhaglen uchelgeisiol ac eang o gamau gweithredu sydd wedi'u cynllunio i fynd i'r afael â gwahaniaethu ar sail hil a hyrwyddo cydraddoldeb hiliol yng Nghaerdydd wedi’i chroesawu gan Gyngor Caerdydd wrth iddo fonitro'r cynnydd a wnaed ers i'r Tasglu Cy
Image
Bydd cynlluniau cyffrous ar gyfer Ysgol Gynradd Moorland yn y Sblot yn cael eu datblygu yn fuan yn dilyn argymhellion i Gabinet Cyngor Caerdydd i ryddhau cyllid er mwyn dechrau ar y cynllun yn gynnar yn y flwyddyn newydd.
Image
Mae'r mwyafrif o ysgolion Caerdydd bellach wedi ymuno â Gwobr Ysgolion sy'n Parchu Hawliau (GYPH) Pwyllgor UNICEF y DU, sy'n golygu bod cyfranogiad Caerdydd yn y rhaglen Hawliau Plant yn parhau i fod gyda'r uchaf yng Nghymru.
Image
Mae disgwyl i raglen uchelgeisiol ac eang o gamau gweithredu sydd wedi'u cynllunio i fynd i'r afael â gwahaniaethu ar sail hil a hyrwyddo cydraddoldeb hiliol yng Nghaerdydd gael ei hystyried gan Gyngor Caerdydd wrth iddo fonitro'r cynnydd a wnaed ers i'r
Image
Cytuno ar bartneriaeth bwysig i gyflwyno Prifysgol y Plant Caerdydd
Image
Mae ceisiadau am leoedd mewn ysgolion cynradd i ddechrau ym mis Medi 2023 nawr ar agor ac mae rhieni'n cael eu hannog i ddefnyddio'r pum dewis yn llawn i roi'r cyfle gorau iddynt gael ysgol y maen nhw ei heisiau.
Image
Mae cynlluniau yn symud ymlaen o ran darparu tair ysgol newydd yng Nghaerdydd a fydd yn rhannu'r un campws yn ardal y Tyllgoed ond, mae'r costau wedi cynyddu yn bennaf oherwydd chwyddiant cynyddol, bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn clywed.
Image
Mae Llwybr Calan Gaeaf realiti estynedig iasol o amgylch rhai o barciau a mannau gwyrdd mwyaf poblogaidd Caerdydd wedi’i lansio ar yr ap Love Exploring newydd.
Image
Mae gofalwyr di-dâl yng Nghaerdydd wedi rhoi eu barn ar yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw ac mewn ymateb, mae Cyngor Caerdydd mewn partneriaeth â sefydliadau eraill yn ymgymryd ag ystod o welliannau i'r cymorth sydd ar gael iddynt. Mae hyn i gynnwys rhoi...
Image
Ers dechrau'r tymor ysgol newydd, mae dosbarthiadau cyfan o blant oed derbyn wedi bod yn mwynhau prydau ysgol am ddim fel rhan o gynllun Prydau Ysgol am Ddim i Holl Blant Ysgolion Cynradd Llywodraeth Cymru. Mae dros 1900 o deuluoedd wedi manteisio ar y
Image
Mae digwyddiad torri tir seremonïol wedi cael ei gynnal i ddathlu adeiladu ysgol gynradd newydd i'w lleoli yn natblygiad Plasdŵr Caerdydd.
Image
Gwahoddir aelodau'r cyhoedd i rannu eu barn ar gynlluniau ar gyfer llety newydd i Ysgol y Court.
Image
Bydd ceisiadau am leoedd ysgol uwchradd i ddechrau ym mis Medi 2023 yn agor heddiw (dydd Llun 26, Medi) ac mae teuluoedd yn cael eu hatgoffa y gall darparu pum dewis gynyddu'r siawns o gael lle yn un o'r ysgolion maen nhw'n eu ffafrio.
Image
Bydd plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion dysgu ychwanegol a chymhleth yn elwa o ddarpariaeth gynyddol ar draws y ddinas, yn dilyn adolygiad o'r sector a argymhellodd sefydlu lleoedd ychwanegol.
Image
Mae arolygwyr wedi disgrifio ysgol gynradd yng Nghaerdydd fel "cymuned ofalgar a chynhwysol sy'n gwerthfawrogi'r holl ddisgyblion ac oedolion".