Datganiadau Diweddaraf

Image
Bydd Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru'r Santes Fair yn cynnal perfformiad cyntaf ffilm o gerdd a ysgrifennwyd ac a berfformir gan ddisgyblion o Bwyllgor Llywio'r Ysgol Noddfa.
Image
Bydd ystod eang o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal dros y misoedd nesaf i helpu pobl ifanc i benderfynu ar eu camau nesaf yn dilyn diwrnodau canlyniadau arholiadau Safon Uwch a TGAU ym mis Awst.
Image
Mae'r ardal chwarae yn Heol Llanisien Fach wedi ailagor yn swyddogol i'r cyhoedd yn dilyn gwaith adnewyddu helaeth.
Image
Amlygwyd ymrwymiad Caerdydd i ddarparu'r gofal a'r cymorth gorau i blant y ddinas sy'n derbyn gofal a'r rhai sy'n gadael gofal, mewn adroddiad a gyhoeddwyd gan Bwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol y Cyngor.
Image
Mae un o ysgolion Catholig mwyaf Caerdydd wedi cael ei ganmol gan arolygwyr am ei "chymuned ofalgar a meithringar" ac am geisio "cyfoethogi bywydau disgyblion trwy ffydd a gofal, cefnogaeth ac arweiniad o ansawdd uchel dros ben".
Image
Mae Gerddi Cogan, man gwyrdd bach yng nghanol cymuned Cathays, wedi ailagor yn swyddogol i'r cyhoedd yn dilyn gwelliannau mawr.
Image
I ddathlu gofalwyr maeth ymroddgar Caerdydd ac i nodi dechrau'r Pythefnos Gofal Maeth, bydd dau o adeiladau mwyaf eiconig y ddinas yn disgleirio ym mis Mai.
Image
Mae murlun enfawr o brifathrawes ddu gyntaf Cymru wedi cael ei ddadorchuddio'n swyddogol heddiw, Ddydd Mawrth 9 Mai.
Image
Wyth mlynedd ar ôl i adroddiad gan Estyn ganfod bod angen gwelliant sylweddol ar ysgol gynradd yng Nghaerdydd a bod safonau addysgu'n annigonol, mae arolygwyr wedi barnu ei bod wedi gwneud cynnydd cryf iawn mewn sawl maes.
Image
Mae arolygwyr wedi disgrifio Ysgol Gynradd Coed Glas yn Llanisien fel ysgol hynod ofalgar a chynhwysol lle mae pob disgybl yn cael ei annog i lwyddo ym mhob agwedd ar ddysgu.
Image
Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr yng Nghaerdydd wedi cael ei chanmol gan Estyn, Arolygydd Ysgolion Cymru, am y gofal bugeiliol a'r cymorth mae'n eu darparu i'w disgyblion.
Image
Mae ysgol gynradd yng Nghaerdydd wedi derbyn adroddiad gwych gan arolygwyr, wnaeth ganmol ei ffocws ar arloesi sy'n helpu i gyflwyno "profiadau dysgu pleserus a hynod fuddiol i ddisgyblion."
Image
Mae miloedd o rieni ar draws Caerdydd wedi derbyn lle sydd wedi'i gynnig i'w plentyn ddechrau yn yr ysgol gynradd o fis Medi 2023 ymlaen.
Image
Mae gweithwyr gofal o bob rhan o Gaerdydd a Bro Morgannwg wedi'u cydnabod am eu hymroddiad a'u safonau gwaith rhagorol yn Nathliad Rhagoriaeth mewn Gofal Partneriaeth Gweithlu Rhanbarthol Caerdydd a'r Fro.
Image
Mae arolygwyr Estyn wedi canfod bod disgyblion o Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Bernadette yn mwynhau dod i'r ysgol yn fawr ac yn falch iawn o fod yn aelodau o gymuned eu hysgol.
Image
Mae un o ysgolion uwchradd mwyaf Caerdydd wedi derbyn adroddiad cadarnhaol gan arolygwyr Estyn a ganmolodd y flaenoriaeth uchel mae'n ei rhoi i les disgyblion.