Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae cynlluniau sylweddol i ehangu'r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag ADY, Anghenion Dysgu Cymhleth (ADC) ac anghenion iechyd a lles wedi'u datgelu gan Gyngor Caerdydd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu strategaeth 10 mlynedd i gynyddu nifer y plant a'r bobl ifanc sy'n dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ysgolion Caerdydd.
Image
Mae gwaith gwella i adnewyddu un o ardaloedd chwarae Caerdydd wedi dechrau'r mis hwn.
Image
Mae heneb i anrhydeddu Betty Campbell MBE, pennaeth du cyntaf Cymru a hyrwyddwr cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael ei dadorchuddio yng nghanol dinas Caerdydd
Image
Mae'r cnwd diweddaraf o gogyddion Caerdydd wedi cynnal digwyddiad ddaeth â dŵr i'r dannedd, penllanw rhaglen newydd gan y Cyngor, 'Rysáit am Oes... Darparu'r Cynhwysion ar gyfer Llwyddiant'.
Image
Mae nifer o blant ysgol Caerdydd yn teithio i'r ysgol mewn ffyrdd iachach a glanach fel rhan o raglen cerdded i'r ysgol y DU.
Image
Yr haf hwn, manteisiodd dros 1200 o blant a phobl ifanc ar Raglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol (RhCGY) Caerdydd, sy'n golygu bod y niferoedd uchaf erioed wedi gallu mwynhau'r rhaglen gyffrous o ddarpariaeth chwaraeon ac addysgol, ochr yn ochr â phrydau maeth
Image
Mae 'Maethu Cymru', y rhwydwaith cenedlaethol newydd o 22 o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol ledled y wlad, yn lansio ymgyrch heddiw sydd â'r nod o gael effaith genedlaethol sylweddol ar ddyfodol pobl ifanc.
Image
Fel y rhan fwyaf o awdurdodau lleol yng Nghymru, mae Cyngor Caerdydd yn parhau i wynebu heriau digynsail yn sgil COVID-19. Mae wedi effeithio'n arbennig ar Ofal Cymdeithasol, wrth i'r galw am wasanaethau gynyddu, gyda phrinder staff allweddol yn y gweit
Image
Dros y 18 mis diwethaf rydym wedi dysgu bod caredigrwydd yn bwysig. Yn sicr, roedd ein disgyblion yn Ysgol Uwchradd Willows yn rhoi hyn ar waith yn yr ystafell ddosbarth fel rhan o brosiect ar ddiwedd y tymor diwethaf.
Image
Mae Amgueddfa Caerdydd yn ailagor, bron i 18 mis ar ôl iddi gau ei drysau ar ddechrau pandemig Covid-19.
Image
"Nid yw Morgan byth yn rhoi'r gorau iddi. Pe gallech roi ei frwdfrydedd a'i natur benderfynol a'i werthu, byddech yn gwneud ffortiwn." Dyma eiriau Arolygydd yr Heddlu Jones am un o'u Gwirfoddolwyr Ieuenctid Heddlu gyda Heddlu De Cymru.
Image
Ddydd Gwener 20 Awst, bydd tîm o bobl greadigol, gan gynnwys partneriaid o Gymru, yn lansio 'Fix Up The City' - y profiad Realiti Estynedig (AR) dinesig cyntaf erioed yn seiliedig ar y ddeuawd eiconig Wallace &Gromit – yng Nghaerdydd, San Francisco a Bry
Image
Mae disgyblion blwyddyn 11 yn dathlu eu canlyniadau TGAU heddiw gyda dros draean o’r graddau (34.5%) yn A*-A.
Image
Roedd Nikita, 13, yn dioddef o orbryder ac yn cael trafferth cysylltu â'r ysgol, felly dechreuodd Mentor Ieuenctid o Wasanaeth Ieuenctid Caerdydd fynd â hi am dro lles a dosbarthu parsel bwyd bob wythnos. Yn raddol, fe wnaethon nhw adeiladu perthynas gre
Image
Llongyfarchiadau i dri thîm o Ysgol Bro Edern a rasiodd i'r llinell derfyn a chyrraedd ffeinal F1 Ysgolion y DU!