Back
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 21 Mehefin 2024

Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys:

  • Cau ffyrdd ar gyfer gorymdaith Pride Cymru ar 22 Mehefin
  • Cyngor teithio ar gyfer y Foo Fighters ar 25 Mehefin yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd
  • Adroddiad Blynyddol yn Tynnu Sylw at Addewid Caerdydd i Blant sy'n Derbyn Gofal
  • Canmoliaeth i Ysgol Gynradd Llys-faen am safonau ac arweinyddiaeth eithriadol

 

Cau ffyrdd ar gyfer gorymdaith Pride Cymru ar 22 Mehefin

Mae Pride Cymru yn ôl gyda gŵyl ddeuddydd wedi'i threfnu yng nghanol dinas Caerdydd ar 22 a 23 Mehefin.

Bydd yr orymdaith ar 22 Mehefin a bydd ffyrdd ar gau i sicrhau y gellir cynnal y digwyddiad yn ddiogel.

Bydd pawb yn ymgynnull ar Heol y Porth cyn dechrau'r orymdaith am 11am a cherdded i fyny Stryd y Castell i'r Stryd Fawr, ac yna Heol Eglwys Fair, yn ôl i'r Ais, ymlaen i Heol Eglwys Ioan, ar hyd Heol y Frenhines, i fyny Plas y Parc, yn ôl ar hyd Heol y Brodyr Llwydion, ymlaen i Ffordd y Brenin a gorffen ar Stryd y Castell.

Darllenwch fwy yma

 

Cyngor teithio ar gyfer y Foo Fighters ar 25 Mehefin yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd

Bydd y Foo Fighters yn perfformio yn Stadiwm Principality ar 25 Mehefin.  Bydd gatiau'r stadiwm yn agor am 4pm, felly bydd ffyrdd canol y ddinas yn cau'n llawn o gwmpas y stadiwm o 3pm tan hanner nos.

Mae disgwyl i draffordd yr M4 fod yn brysur iawn oherwydd y cyngerdd hwn - felly cynlluniwch ymlaen llaw - ac osgowch y tagfeydd yng Nghaerdydd drwy ddefnyddio'r cyfleuster parcio a theithio yng Nghlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn Lecwydd - CF11 8AZ.

Gallwch chi weld gwybodaeth gyfredol am y draffordd a chefnffyrdd ar  wefan Traffig Cymru, neu @TrafficWalesS ar Twitter a Facebook.

Mae pobl sy'n mynd i'r cyngerdd yn cael eu cynghori'n gryf i gynllunio eu taith o flaen llaw a mynd i mewn i'r stadiwm yn gynnar.  Darllenwch y rhestr o eitemau gwaharddedig yn  principalitystadium.cymru, yn arbennig y polisi bagiau (dim bagiau mawr) cyn teithio i'r ddinas.

Darllenwch fwy yma

 

Adroddiad Blynyddol yn Tynnu Sylw at Addewid Caerdydd i Blant sy'n Derbyn Gofal

Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan Bwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol y Cyngor yn tynnu sylw at ymroddiad Caerdydd i gynnig y gofal a'r gefnogaeth orau i blant sy'n derbyn gofal a phobl sy'n gadael gofal.

Mae'r Pwyllgor yn cydweithio ag amryw sectorau, gan gynnwys Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd, Addysg ac asiantaethau statudol eraill, i sicrhau cyfrifoldeb cyfunol dros les plant sy'n derbyn gofal, gan ymdrechu i ddiogelu eu buddiannau a rhoi'r cyfleoedd gorau iddynt lwyddo mewn bywyd.

Mae Adroddiad Blynyddol 2023/2024 yn tynnu sylw at yr ystod o fentrau a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol dros y flwyddyn ddiwethaf ac yn nodi nifer o weithgareddau allweddol megis ehangu'r gwasanaethau lles emosiynol ac iechyd meddwl, darpariaeth integredig i blant a phobl ifanc gydag un pwynt mynediad a'r dull Dim Drws Anghywir. Mae nifer o welliannau yn cynnwys twf sylweddol yn y gweithlu, un pwynt mynediad gyda llinell ymgynghori ar gyfer gweithwyr proffesiynol, a llwybrau clir o lwyfannau gofal a chyfathrebu a gyd-gynhyrchwyd gyda phlant a phobl ifanc.

Mae'r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at ddatblygiad cyflym y Strategaeth Llety a ddatblygwyd i nodi'r weledigaeth a'r cyfeiriad ar gyfer darparu gwasanaethau dros y tair blynedd nesaf. Mae'n amlinellu sut y bydd Caerdydd yn ceisio gweithio gyda phartneriaid i ddiwallu anghenion plant, pobl ifanc a'u teuluoedd, gan ddefnyddio'r dull lleiaf ymyrrol. Mae'n canolbwyntio ar dri maes allweddol: Lle, Pobl ac Ymarfer ac mae'n rhoi trosolwg o'r cynlluniau uchelgeisiol i gynyddu'r ddarpariaeth gofal preswyl i blant a phobl ifanc. Mae'r cynigion am wneud defnydd o'r asedau sydd eisoes yn bodoli o fewn yr awdurdod, yn ogystal â chaffael a datblygu nifer o eiddo eraill.

Darllenwch fwy yma

 

Canmoliaeth i Ysgol Gynradd Llys-faen am safonau ac arweinyddiaeth eithriadol

Yn ystod ymweliad diweddar ag Ysgol Gynradd Llys-faen, mae Estyn wedi canmol yr ysgol am ei safonau eithriadol, ei harweinyddiaeth ragorol a'i hamgylchedd meithringar sy'n cefnogi pob disgybl i gyflawni lefelau uchel o lwyddiant.

Disgrifiwyd yr ysgol gan arolygwyr o Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru fel sefydliad hynod lwyddiannus a hapus lle mae safonau uchel yn treiddio i bob agwedd ar ei bywyd a'i gwaith.

Mae'r adroddiad arolygu yn tynnu sylw at yr arweinyddiaeth gref ac effeithiol a ddarperir gan y pennaeth, y llywodraethwyr a'r uwch arweinwyr. Mae eu dealltwriaeth ddofn o gryfderau'r ysgol a'r meysydd i'w gwella, ynghyd â chasglu tystiolaeth gywir am berfformiad yn rheolaidd a chynllunio effeithiol, yn sicrhau bod unrhyw ddiffygion yn cael sylw cyflym.

Mae'r adroddiad yn nodi bod bron pob disgybl, gan gynnwys y rhai ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY), yn gwneud cynnydd cryf iawn ac mae'r cwricwlwm sydd wedi'i gynllunio'n dda a'r cyfleoedd cwricwlaidd ehangach yn rhoi profiadau dysgu dilys a chyffrous i ddisgyblion.

Mae llawer o ddisgyblion yn hynod gymwys mewn mathemateg, yn dangos sgiliau ysgrifennu aeddfed at wahanol ddibenion, ac yn cyflawni safonau uchel iawn mewn llafaredd a darllen ac mae dull ysgol gyfan yr ysgol o addysgu a hyrwyddo'r Gymraeg wedi arwain at y rhan fwyaf o ddisgyblion yn datblygu sgiliau Cymraeg cynhwysfawr ac ymwybyddiaeth gref o hanes, diwylliant a phobl Cymru (cynefin).

Mae'r ddarpariaeth i gefnogi disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn hynod effeithiol, gan arwain at gynnydd sylweddol o fannau cychwyn unigol ac mae'r adroddiad yn canmol ansawdd uchel yr addysgu, gan nodi bod y rhan fwyaf o athrawon yn cynllunio gwersi sy'n adeiladu ar ddysgu blaenorol disgyblion ac yn gosod disgwyliadau uchel. Mae'r dull hwn yn annog disgyblion i ymateb yn gadarnhaol i heriau a datblygu brwdfrydedd dros ddysgu.

Canfu'r arolygiad fod bron pob disgybl yn ymddwyn yn berffaith, gan ryngweithio â'i gilydd mewn modd gofalgar a chefnogol. Mae'r berthynas cadarnhaol rhwng disgyblion a staff, ynghyd ag amgylchedd meithringar, yn sicrhau bod lles disgyblion yn cael ei gefnogi'n dda. Mae yna hefyd ddiwylliant cryf o ddiogelu yn yr ysgol.

Darllenwch fwy yma