Back
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 24 Mai 2024

Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys:

 • Yr Arglwydd Faer Newydd yn dewis banc bwyd i elwa o'i blwyddyn yn y swydd
 • Cynlluniau newydd i fynd i'r afael â heriau brys a phwysig o ran tai
 • Gerddi Clare i elwa ar fuddsoddiad
 • Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd yn chwilio am aelodau newydd

 

Yr Arglwydd Faer Newydd yn dewis banc bwyd i elwa o'i blwyddyn yn y swydd

Mae'r Cynghorydd Jane Henshaw wedi ymgymryd yn swyddogol â'i rôl fel Arglwydd Faer newydd Caerdydd.

Cyflwynwyd y gadwyn swyddogol iddi mewn seremoni yn Neuadd y Sir heddiw, yn ystod cyfarfod cyffredinol blynyddol Cyngor Caerdydd.

Yn gyn-Ddirprwy Faer i'r Cynghorydd Bablin Molik, mae'r Cynghorydd Henshaw wedi dewis Banc Bwyd Caerdydd fel elusen enwebedig, achos sy'n agos at ei chalon.

"Trwy fy ngwaith ar y Cyngor, rwyf wedi gweld drosof fy hun y gwaith gwych y mae'r staff a'r gwirfoddolwyr yn yr elusen yn ei wneud, y ffordd y maen nhw'n newid bywydau yn y cyfnod anodd hwn ac yn helpu pobl allan o dlodi. Mae'n ffaith drist eu bod yn bodoli o gwbl, wrth gwrs, ond rwy'n benderfynol o helpu Banc Bwyd Caerdydd mewn unrhyw ffordd y gallaf eleni."

Darllenwch fwy yma

 

Cynlluniau newydd i fynd i'r afael â heriau brys a phwysig o ran tai

Mae'r argyfwng tai yng Nghaerdydd yn parhau ac mae'r angen am dai fforddiadwy mwy parhaol a rhai dros dro yn parhau i fod yn fater brys a dybryd.

Mae'r Cyngor yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddarparu atebion cyflym i fynd i'r afael â'r galw digynsail am wasanaethau digartrefedd a thai yn y ddinas ac mae wedi datblygu cyfres o gynigion newydd i greu tua 250 o gartrefi fforddiadwy newydd yn y ddinas, cyn gynted â phosibl.

Mai rhai cynigion prynu eiddo a thir, a gymeradwywyd gan y Cabinet er mwyn helpu i leddfu'r pwysau pan ddatganodd yr awdurdod fod argyfwng tai yn y ddinas fis Rhagfyr, bellach ddim ar gael, felly mae cynlluniau newydd wedi'u cyflwyno i gynyddu argaeledd llety ar fyrder.

Yn ei gyfarfod ddoe (dydd Iau, Mai 23) cymeradwyodd y Cabinet argymhellion i brynu dau eiddo masnachol - un y gellid ei addasu at ddefnydd preswyl i gynnig 79 o gartrefi newydd, tra byddai'r ail adeilad yn darparu 20 o fflatiau teuluol newydd, yn amrywio o unedau un ystafell wely i bedair ystafell wely.

Mae safle datblygu gwag yn agos at y ddau adeilad yma hefyd ar gael a byddai'n caniatáu i'r Cyngor ehangu ei raglen cartrefi modiwlaidd llwyddiannus yn gyflym i greu tua 150 o gartrefi ar gyfer llety teuluol dros dro neu dymor hir. 

Darllenwch fwy yma

 

Gerddi Clare i elwa ar fuddsoddiad

Bydd gardd gymunedol, ardal ymarfer corff a man cymdeithasol newydd yn cael eu cyflwyno i Erddi Clare yng Nglan-yr-afon, ochr yn ochr â phlannu dolydd, ac amrywiaeth o welliannau eraill.

Ariannwyd gan Raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru a Chronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU, disgwylir i'r gwaith ddechrau ym mis Mehefin a bydd yn cynnwys:

 • Gardd gymunedol newydd.
 • Bwrdd tennis bwrdd newydd.
 • Byrddau picnic newydd.
 • Ardal ymarfer corff pwysau corff/calistheneg newydd.
 • Man cymdeithasol newydd gyda lle i eistedd.
 • Llwybrau wedi'u hail-wynebu a llwybr cerdded cylchol.
 • Ardal ddôl newydd a phlannu newydd arall.
 • Dwy fynedfa giât newydd, un ar bob cornel o Stryd Clare.
 • Plannu coed newydd a chadw coed aeddfed presennol.

Bwriad y gwelliannau yw ategu'r ardal chwarae a'r cyfleusterau chwaraeon yng Ngerddi Despenser gerllaw.

Darllenwch fwy yma

 

Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd yn chwilio am aelodau newydd

Mae Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd yn chwilio am dri aelod newydd i helpu i ddatblygu a chefnogi sîn gerddoriaeth y ddinas.

Wedi'i sefydlu ddiwedd 2019, mae Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd yn chwarae rhan bwysig wrth gyflawni strategaeth gerddoriaeth Cyngor Caerdydd ac mae wedi bod yn rhan annatod o ddod â'r Ŵyl 6Music i Gaerdydd, cyflwyno cyfres o sesiynau diwydiant yn ystod Gŵyl Sŵn, cynnal cyfres o gigs awyr agored yng Nghastell Caerdydd i gefnogi lleoliadau annibynnol lleol yn ystod y pandemig,  lansiad 'Gigs Bach' - prosiect datblygu talent cerddoriaeth newydd yn ysgolion Caerdydd, gan sicrhau safle newydd ar Lôn y Barics ar gyfer bar a lleoliad annibynnol poblogaidd, Porters a'r cyhoeddiad diweddar am Ŵyl Dinas Gerdd Caerdydd, a gynhelir yr hydref hwn.

Mae arbenigedd ac ymrwymiad aelodau'r bwrdd wedi bod yn amhrisiadwy i gefnogi'r sector cerddoriaeth mewn cyfnod heriol a daw'r alwad am wynebau newydd ar ôl i rai aelodau ymestyn eu telerau aelodaeth cychwynnol, i sicrhau parhad ar ôl y pandemig.

Darllenwch fwy yma