Back
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 16 Chwefror 2024

Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys:

 • Mae rhentu eiddo peryglus allan yng Nghaerdydd wedi costio miloedd o bunnoedd i ddau landlord
 • Cartrefi Cyntaf Caerdydd - Cynllun Perchentyaeth Rhannu Ecwiti
 • Arddangosfa newydd gan artistiaid o Gymru i helpu i ailsefydlu oriel annibynnol

 

Dau landlord wedi cael dirwy o £23,000 rhyngddynt am rentu eiddo peryglus yng Nghaerdydd

Mae rhentu eiddo peryglus allan yng Nghaerdydd wedi costio miloedd o bunnoedd i ddau landlord.

Dydd Gwener diwethaf (9 Chwefror), cafodd Rowshanara Begum, o Clive Street, Grangetown, ddirwy o £20,000 yn Llys Ynadon Caerdydd am fethu â chydymffurfio â phum Rhybudd Gwella am waith i dŷ y mae'n ei rentu allan yn Blaenclydach Street yn Grangetown.

Y diwrnod cynt, ddydd Iau 8 Chwefror, cafodd Lawford Cunningham, o Edgbaston, Birmingham, ddirwy o £3,000 am fethu â chydymffurfio â deddfwriaeth yn ymwneud â thrwyddedu a rheoli Tŷ Amlfeddiannaeth y mae'n berchen arno yn Ferry Road, Grangetown.

19 Blaenclydach Street, Grangetown, Caerdydd

Daeth yr achos hwn i'r amlwg pan gwynodd tenant sy'n byw yn yr eiddo Fictoraidd deulawr, sydd wedi ei drosi'n bedair fflat hunangynhwysol, wrth y cyngor nad oedd yr eiddo i'r safonau gofynnol.

Yn dilyn arolygiad, cafodd swyddogion tai sioc o ddarganfod diffygion sylweddol yr ystyriwyd eu bod yn berygl i denantiaid sy'n byw yn yr eiddo, gan gynnwys:

 

 • Dim larwm tân a drysau tân diffygiol
 • Dim llwybr dianc i'r ystafelloedd mewnol yn yr adeilad
 • Ceginau anniogel, carpedi budr, a llaith treiddiol
 • Mesuryddion trydan heb eu diogelu, gosodiadau trydanol anniogel, a ffenestri anniogel.

 

43 Ferry Road, Grangetown, Caerdydd

Daeth yr achos hwn i'r amlwg hefyd pan gwynodd tenant oedd yn byw mewn fflat hunangynhwysol yn yr eiddo wrth y cyngor fod y llety yn torri'r safonau fel Tŷ Amlfeddiannaeth.

Ymwelodd Arolygydd Tai â'r eiddo Fictoraidd pedwar llawr, sydd wedi'i drawsnewid yn bedair fflat, i asesu a oedd y landlord yn gosod yr eiddo yn groes i'r rheoliadau. Unwaith eto, daeth yr arolygydd o hyd i gatalog o fethiannau, gan gynnwys:

 

 • Larwm tân diffygiol, drysau tân anghyflawn a thrydan peryglus drwy'r fflatiau
 • Diffyg amddiffyniad rhag tân ar gyfer y mesuryddion trydanol a diffyg gwres digonol
 • Llwybr dianc cymunedol wedi ei gynnal a'i gadw'n wael a gwastraff oedd wedi cronni yn yr iardiau blaen a chefn
 • Wynebau gweithio wedi'u difrodi yn y gegin a gorchuddion llawr diffygiol ac wedi'u difrodi.

 

Darllenwch fwy yma

 

Cartrefi Cyntaf Caerdydd

Cynllun Perchentyaeth Rhannu Ecwiti a gynigir gan Gyngor Caerdydd yw Cartrefi Cyntaf Caerdydd. Os ydych am brynu eich cartref cyntaf, gallwn helpu i wneud y broses yn haws i chi.

Cynllun Rhannu Ecwiti yw lle rydych yn prynu cyfran ganrannol o eiddo, ond chi fydd perchennog cyfreithiol yr eiddo ar ôl cwblhau'r gwerthiant. 70% yw'r ganran hon fel arfer. Mae'r gyfran ecwiti sy'n weddill (30%) yn dâl yn erbyn yr eiddo, y gallwch ei brynu'n ddiweddarach. Ni fyddwch yn talu rhent ar y 30% ac nid oes rhaid i chi ei ad-dalu i'r Cyngor tra byddwch yn berchen ar yr eiddo.

Mae gennym eiddo modern ar gael ledled Caerdydd, yn amrywio o fflatiau un ystafell wely i dai tair ystafell wely. Mae'r rhan fwyaf o'r eiddo ar safleoedd adeiladu newydd gydag adeiladwyr tai preifat neu gyda'r Cyngor ei hun.

Gallwch hefyd brynu eiddo yr oedd rhywun arall yn berchen arno yn y gorffennol. Rydym yn ailwerthu cartrefi sydd wedi'u prynu drwy ein cynllun os yw'r perchennog yn penderfynu gwerthu ei gartref.

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu eiddo drwy'r cynllun hwn, bydd angen i chi gofrestru yn gyntaf.

Darllenwch fwy yma

 

Arddangosfa newydd gan artistiaid o Gymru i helpu i ailsefydlu oriel annibynnol

Mae arddangosfa newydd o waith gan ddau artist sydd wedi ennill beirniadaeth glodfawr o Gymru, yn agor y penwythnos hwn yn un o fannau artistiaid annibynnol pwysicaf Caerdydd, Bay Art.

Gyda chefnogaeth Cyngor Caerdydd, mae Silent Revolution yn cynnwys gwaith gan Sue Williams, llais blaenllaw mewn Celf Brydeinig gyfoes y mae ei phaentiadau amrwd a phwerus yn ymestyn ar draws cynfasau helaeth a chyfeiriadau i bortreadau'r Dadeni, mynegiant yr 20fed ganrif, celf amrwd, celf bop, a'r mudiad celf ffeministaidd. Trwy gyfuniad o ddelweddau cyfryngau torfol wedi'u hail-briodoli a mynegiant beiddgar, brys, mae Williams yn cynnig sylwebaeth gymdeithasol ddeifiol nad yw'n gadael unrhyw ddewis ond ailystyried ein rhagfarnau a'n syniadau rhagdybiedig am y byd rydym yn byw ynddo.

Mae paentiadau Williams yn seinwedd gymhleth, a ddatblygwyd gan yr artist mewn cydweithrediad â Dr David Bird a Dr Marilyn Allen gyda chymorth gan Goleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant. Mae cyfansoddiad sonig Bird yn uno â lleisiau clasurol deinamig Allen, a deialog rhwng Williams ac Allen wrth iddynt ystyried profiadau o fod yn fenyw gyfoes, gan greu lluosedd o leisiau'n cydgyfeirio.

Mae gwaith y cyd-arddangosydd, Geraint Ross Evans, yn tynnu ar bŵer gwleidyddiaeth ar lawr gwlad a gweledigaethau mawreddog, hollgynhwysol dynoliaeth a osodwyd o fewn natur a hanes, a ysbrydolodd artistiaid fel Diego Rivera a Stanley Spencer, a drawsblannwyd i fywyd bob dydd yr 21ain ganrif yn Ne Cymru. Trwy waith pensil siarcol manwl gywir, mae gwaith Evans yn pentyrru'n chwareus syniadau ynghylch 'economeg toesenni', gormodedd cyfalafol a chwymp ecolegol a'u trawsnewid yn ffeiriau dyfeisgarwch, cyn symud ymlaen i greu rhywbeth tebyg i nofel 'dewis eich antur eich hun' trwy fyd clinigol o fonitorau cartrefi gofal, stondinau diferu, a biniau eitemau miniog - antur sydd, er gwaethaf difrifoldeb ei gyd-destun yn llwyddo i ail-gynefino'r gwyliwr â'i ddynoliaeth sylfaenol.

Darllenwch fwy yma