Back
Cynllun parcio newydd i Gaerdydd

05/01/24

Gallai parcio ar y stryd ledled Caerdydd newid os bydd cynllun parcio newydd ar gyfer y ddinas yn cael sêl bendith yn dilyn ymgynghoriad â'r cyhoedd.

Byddai'r cynnig - i gyflwyno 'parthau parcio' o fewn Ardaloedd Rheoli Parcio - yn rhoi gwell cyfle i breswylwyr barcio ar eu stryd, neu ar ffyrdd cyfagos yn agos i'w cartref - tra'n lleihau'r cyfleoedd ar gyfer parcio i gymudwyr.

Yn ogystal â chynyddu nifer y lleoedd parcio sydd ar gael i breswylwyr, deiliaid bathodynnau glas, beiciau a chlybiau ceir, gallai busnesau lleol elwa o'r cynllun hefyd.

O dan y cynllun newydd, byddai pob maes parcio ar y stryd sydd wedi'i ffinio o fewn yr ardaloedd i'r de o'r A48, i'r gorllewin o Afon Rhymni, i'r gogledd o Fae Caerdydd ac i'r dwyrain o Afon Elái yn cael ei rannu'n bedair ardal rheoli parcio arbennig gyda chyfyngiadau gwahanol ar waith ar gyfer pob un.

Nhw fydd Canol y Ddinas, Bae Caerdydd, Ardaloedd Rheoli Parcio Mewnol ac Allanol. Bydd pob ardal yn cynnwys nifer o barthau parcio.

Byddai'r cynigion yn dod â Chaerdydd yn unol â'r rhan fwyaf o ddinasoedd mawr y DU, ac os yw Cabinet Cyngor Caerdydd yn rhoi sêl bendith yn ei gyfarfod ar 18 Ionawr bydd ymgynghoriad 6 wythnos yn cael ei gynnal gyda'r cyhoedd yn gynnar yn y flwyddyn newydd.

Mae'r Ardaloedd Rheoli Parcio newydd arfaethedig fel a ganlyn:

ArdalRheoli Parcio Bae CaerdyddsefButetown, i'r de o Stryd Tindall, i'r gorllewin o Glanfa'r Iwerydd ac i'r dwyrain o Afon Taf. Bydd pob lle parcio ar y stryd ynArdal Rheoli Parcio Bae Caerdyddyn cael ei reoli rhwng 8am ac 8pm a dim ond trwyddedau preswyl, ymwelwyr, cymunedol a gofalwyr y gellir gwneud cais amdanynt. Y tu allan i safle tacsis a danfoniadau, bydd yr holl leoedd parcio ar y stryd yn cael eu rheoli drwy gyfyngiadau talu ac arddangos rhwng 8am ac 8pm.

Ardal RheoliParcio Canol CaerdyddsefCathays i'r gogledd o Sgwâr Callaghan, i'r dwyrain o Afon Taf, i'r de o Barc Cathays ac i'r gorllewin o'r rheilffordd. Bydd yr holl barcio ar y stryd yn cael ei reoli 24 awr y dydd7 diwrnod yr wythnos drwy'r flwyddynac ni chaniateir aros o gwbl. Dim ond yn ystod oriau penodol y caniateir llwytho er mwyn sicrhau y gall busnesau ailstocio. Ni all unrhyw un wneud cais am drwydded yn yrArdal Rheoli Parciohon. Nid effeithir ar tacsi,mannau llwythoa mannau parcio i bobl anabl.

Bydd yrArdal RheoliParcio Fewnolyn cynnwysardaloedd preswyl wrth ymyl canol y ddinas. Bydd pob lle parcio ar y stryd yn cael ei reoli rhwng 8am a 10pm a dim ond trwyddedau preswyl, ymwelwyr, cymunedol a gofalwyr y gellir gwneud cais amdanynt. Y tu allan i safle tacsis a danfoniadau, bydd yr holl leoedd parcio ar y stryd yn cael eu rheoli drwy gyfyngiadau talu ac arddangos rhwng 8am ac 10pm.

Bydd yrArdal RheoliParcio Allanolyn cwmpasu'rardaloedd preswyl allanol o amgylch yr Ardaloedd Rheoli Parcio mewnol a Bae Caerdydd. Bydd yr holl barcio ar y stryd yn cael ei reoli rhwng 8am a 6pm a dim ond ceisiadau am drwyddedau preswyl, ymwelwyr, busnes, gofalwyr ac ysgolion. Y tu allan i safle tacsis a danfoniadau, bydd yr holl leoedd parcio ar y stryd yn cael eu rheoli drwy gyfyngiadau talu ac arddangos rhwng 8am a 6pm.

Dwedodd yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth, y Cynghorydd Dan De'Ath:  "Mae parcio ar draws y ddinas wedi dod yn broblem gynyddol i lawer o drigolion sy'n ei chael hi'n anoddach ac yn anoddach parcio y tu allan neu'n agos at gartrefi eu hunain oherwydd nifer fawr o draffig cymudwyr.

"Mae'r gallu hwn i gymudwyr ddod i barcio yn y ddinas am ddim yn arwain at lygredd aer a thagfeydd y mae ein trigolion yn dioddef ohono.

"Rydym bob amser wedi bod yn glir os ydym am lanhau aer y ddinas a mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd yna mae angen i ni leihau ein dibyniaeth ar y car preifat a chael pobl i feddwl mwy am gymryd trafnidiaeth gyhoeddus.

"Credwn y bydd newid y ffordd rydym yn galluogi pobl i barcio ar draws y ddinas, gan wneud y system yn haws ei deall fel bod gyrwyr yn gwybod ble y gallant barcio neu na allant barcio, yn helpu i leddfu'r problemau hyn a bydd yn annog mwy o bobl i feddwl am ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus sy'n well i'r amgylchedd.

"Wrth i ni barhau i wella llwybrau beicio a cherdded, mae'r gystadleuaeth am le ar rwydwaith ffyrdd Caerdydd wedi cynyddu a gan ei bod yn amhosib creu mwy o le parcio ar y stryd, oherwydd y cyfyngiadau corfforol, mae angen gwneud newidiadau. Felly, yr hyn yr ydym yn ei gynnig yma yw ailwampio'r polisi parcio ar y stryd yn llwyr trwy greu 'dull parthau' o fewn Ardaloedd Rheoli Parcio fel y gallwn reoli a gorfodi'r mannau parcio sydd ar gael yn well fel na chaiff y system ei chamddefnyddio.

"Os cyflwynir y polisi newydd yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus a chymeradwyaeth y cabinet, bydd y cyngor yn datblygu rhaglen i ymgynghori'n lleol ar symud ardaloedd i'r system parthau newydd drwy'r broses Gorchmynion Rheoli Traffig."

Er nad yw cael unrhyw drwydded parcio yn gwarantu lle parcio, mae cynigion yn cael eu cyflwyno i ddiwygio telerau ac amodau'r trwyddedau i ryddhau mwy o le i sicrhau na ellir camddefnyddio'r system. 

Mae'r cynllun parcio newydd ar gyfer parhau yn cynnig y bydd telerau ac amodau a mathau o drwyddedau parcio sydd ar gael ar hyn o bryd yn newid.

Fel rhan o'r gwaith gweithredu, bydd y cyngor yn egluro'n glir sut y gall pobl wneud cais am y trwyddedau newydd fel bod trosglwyddiad di-dor rhwng yr hen system a'r newydd. Bydd y trwyddedau canlynol yn cael eu cyflwyno bryd hynny:

Trwydded Preswylydd:Byddai'n rhaid i bob preswylydd sydd â thrwydded ar hyn o bryd ailymgeisio am drwydded newydd ar gyfer parthau sy'n benodol i'r ffordd/ardal lle maent yn byw. Bydd hyn yn rhoi gwell cyfle i breswylwyr barcio ar eu stryd, neu ar ffordd gerllaw sy'n rhan o'u hardal breswyl. Bydd yn rhaid i bawb sydd am barcio beic modur ar y stryd hefyd wneud cais am drwydded o dan y system newydd.

Trwydded Ymwelwyr:O ran parcio ymwelwyr, ni all pob cartref ond gwneud cais am 150 diwrnod  o barcio i ymwelwyr bob blwyddyn. Trwy roi'r cyfyngiad hwn ar waith, mae'r system yn llai agored i gael ei chamddefnyddio, gan sicrhau bod y broses o ddyrannu parcio i ymwelwyr yn cael ei rannu rhwng cartrefi mewn ardal breswyl benodol.

Trwydded Gymunedol:Gellir gwneud cais am drwyddedau cymunedol ar y stryd gan rai addoldai neu grwpiau mynediad i bobl anabl sydd wedi'u heithrio dan ddeddfwriaeth benodol.

Trwydded Busnes:Dim ond busnesau sydd ag eiddo yn yr Ardal Rheoli Parcio Allanol all wneud cais am drwydded parcio ar y stryd, a fydd ond yn caniatáu i berchennog busnes barcio cerbydau sydd eu hangen ar gyfer rhedeg y busnes o ddydd i ddydd. Felly, nid yw hyn ar gyfer parcio i gymudwyr neu staff.

Trwydded gofalwr:Mae dau fath o drwydded gofalwr yn cael eu cynnig ar gyfer parcio ar y stryd, un ar gyfer iechyd proffesiynol ac un ar gyfer gofal personol i'r rhai sy'n gymwys.

Trwydded ysgol:Gall ysgolion presennol sydd yn yr Ardal Rheoli Parcio Allanol wneud cais am drwydded ar y stryd i barcio cerbyd sydd ei angen ar gyfer gweithredu'r ysgol. Unwaith eto, nid yw hyn ar gyfer parcio cymudwyr neu staff.

Bydd y cynllun parcio newydd ar gyfer Caerdydd yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ar 11 Ionawr 2024, a bydd papurau yn cael eu cyhoeddi ar 5 Ionawr 2024yma. Gellir dilyn gwe-ddarllediad o'r pwyllgoryma

Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn cymryd yr adroddiad yn ei gyfarfod ar 18 Ionawr 2024. Mae'r agenda ar gael yma:Pori cyfarfodydd - Cabinet : Cyngor Caerdydd (moderngov.co.uk)

Gellir gweld y cyfarfod yma:https://cardiff.public-i.tv/core/portal/home