Back
Lansio Cynllun Byw yn y Gymuned o'r radd flaenaf cyntaf y Cyngor


 19/12/23

Lansiwyd y cyntaf o ddatblygiadau Byw yn y Gymuned o'r radd flaenaf Cyngor Caerdydd ar gyfer pobl hŷn yn swyddogol ddydd Mawrth, 19 Rhagfyr.

 

Ymunodd Arweinydd Cyngor Caerdydd, Huw Thomas, a'r Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau, y Cynghorydd Lynda Thorne, â Gweinidog Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru, Julie James AoS, a Rheolwr Gyfarwyddwr Rhanbarthol Wates, Edward Rees, gyda’r Cyfarwyddwr Datblygu Stuart Jones yn Addison House i ddadorchuddio plac yn nodi agoriad swyddogol y cynllun newydd - y cyntaf o ddeg cynllun adeiladu newydd sy'n cael eu cyflawni gan y Cyngor fel rhan o'iRaglen Datblygu Arloesol. Mae'r cynlluniau newydd yn ymateb yn uniongyrchol i'r anghenion a nodwyd yn strategaeth tai Pobl Hŷn y cyngor.

 

Mae Addison House yn cynnwys 44 o fflatiau ynni-effeithlon, un a dwy ystafell wely iawn ar gyfer rhent y cyngor, wedi'u hadeiladu i'r safon uchaf mewn adeilad pedwar llawr ar ddatblygiad newydd Llwyn Aethnen, oddi ar Heol Casnewydd yn Nhredelerch. Mae'r datblygiad yn rhan o raglen partneriaeth Cartrefi Caerdydd y Cyngor gyda'r datblygwr cenedlaethol, Wates Group.

A group of people in a living roomDescription automatically generated

 

Wedi'i enwi ar ôl Deddf 'Addison' 1919, a oedd yn gyfrifol am awdurdodau lleol i ddatblygu cartrefi newydd i wrthsefyll prinder tai ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, bydd y blochynodarloeso newyddl yn darparu fflatiau eang, hygyrch ac addasadwy i bobl hŷn, gan hyrwyddo byw'n annibynnol, yn ogystal ag amrywiaeth o gyfleusterau cymunedol gan gynnwys lolfeydd, teras to sy'n edrych dros Fôr Hafren, ystafell feddygol a gardd gymunedol fawr.

 

Mae cynllun datblygu penigamp Llwyn Aethnen wedi elwa o fwy na £4m drwy gynllun datblyguCronfa Gofal TaiLlywodraeth Cymru. Mae Cartrefi Caerdydd wedigweithio gydachwmni gwasanaethau ynni cynaliadwy o Gaerdydd, Sero, i ymgorffori technolegau carbon isel ym mhob un o'r 214 eiddo ar y safle, gan gynnwys y 65 o dai cyngor. 

 

 

Gan gyfrannu at strategaeth Caerdydd Un Blaned y Cyngor i fod yn ddinas garbon niwtral erbyn 2030 a dull parhaus Wates o ddatblygu carbon isel/ynni, mae pob cartref ar y datblygiad yn ymgorffori pympiau gwres o'r ddaear, storio thermol, paneli ffotofoltäig, pwyntiau gwefru cerbydau trydan storio batri a rheolaethau System Ynni Deallus, gan eu gwneud yn fwy caredig i'r blaned, yn annibynnol ar danwydd ffosil ac yn fwy fforddiadwy i drigolion eu rhedeg.

 

Dywedodd y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau:  "Roedd hi'n hyfryd bod yn Addison House heddiw a gweld pa adeilad gwych rydyn ni wedi'i gyflawni - y cyntaf o'n cynlluniau Byw Cymunedol newydd, gyda naw arall i'w dilyn ar draws y ddinas. Mae'n mynd i fod yn lle gwych i fyw!

 

"Er ei bod yn hanfodol ein bod yn adeiladu mwy o dai cyngor newydd ledled y ddinas i ateb y galw digynsail am dai fforddiadwy o ansawdd da, mae hefyd yn hanfodol ein bod yn adeiladu'r math cywir o gartrefi a dyma 44 o dai cyngor modern carbon isel sy'n hyrwyddo byw'n annibynnol ac sy'n gallu diwallu anghenion tenantiaidar bob cam o'u bywydau.

 

"Rydyn ni wedi cael llawer o ddiddordeb gan denantiaid sy'n edrych i leihau eu heiddo presennol a byddai hyn yn rhyddhau rhai cartrefi mwy yn y ddinas, y gallwn eu dyrannu i deuluoedd ar y rhestr aros am dai.

 

"Rwy'n siŵr y bydd yr holl denantiaid newydd yn hapus iawn gyda'u cartrefi newydd pan fyddant yn symud i mewn yn y flwyddyn newydd."

 

Dwedodd Julie James, y Gweinidog dros Newid yn yr Hinsawdd: "Rwy'n falch ein bod, drwy Gronfa Gofal Tai Llywodraeth Cymru, wedi gallu cefnogi'r cynllun newydd a chyffrous hwn.

 

"Wrth ddarparu cartrefi i bobl ar bob cam o'u bywydau, bydd y cynllun yn cefnogi pobl hŷn i gynnal eu hannibyniaeth mewn llety sy'n diwallu eu hanghenion nawr ac yn y dyfodol.

 

"Mae'n galonogol gweld bod pob un o'r cartrefi wedi'u cynllunio i fod yn garbon isel a byddant yn ymgorffori technolegau adnewyddadwy a systemau rheoli ynni clyfar.

 

"Bydd y cynllun hefyd yn ein helpu i gyflawni ein nodau uchelgeisiol o ddarparu mwy o gartrefi fforddiadwy ac o ansawdd da i bobl yng Nghymru."

 

 

Dywedodd Edward Rees, Rheolwr Gyfarwyddwr Wates Residential yng Nghymru: "Rydym yn falch ein bod wedi gallu darparu'r fflatiau newydd gwych hyn yn seiliedig ar weledigaeth a rennir gyda Chyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru i greu cartrefi modern, iach, ynni isel nad ydynt yn cyfaddawdu ar ansawdd.

Mae cartrefi AddisonHouse  yn natblygiad Llwyn Aethnen yn cynrychioli nod gwirioneddol gydweithredol i ddarparu tai i breswylwyr ar bob cam o'u bywydau.

 

"Mae pobl hŷn yn haeddu'r un cyfleusterau ac amwynderau â phawb arall, ac mae'n werth chweil iawn ein bod wedi adeiladu'r cartrefi hyn i'r safonau uchaf, gan alluogi preswylwyr i fyw bywyd annibynnol."

 

Yn ogystal ag Addison House, mae gan y Cyngor gynlluniau ar gyfer naw Cynllun Byw yn y Gymuned arall ledled y ddinas sy'n cynrychioli buddsoddiad o fwy na £200m i 600 o gartrefi pobl hŷn. Mae'r gwaith adeiladu ar y gweill ar gynlluniau yn Heol Lecwydd, Llaneirwg a Stryd Bute, gyda datblygiadau hefyd ar y ffordd i'r Maelfa, Llanedern; Trem y Môr yn Grangetown a Threlái i enwi ond rhai.

 

Mae'r ymrwymiad i adeiladu cartrefi newydd sy'n ateb anghenion pobl hŷn yn rhan o raglen datblygu tai ehangach y Cyngor i greu 4,000 o gartrefi newydd i Gaerdydd dros y blynyddoedd nesaf, a bydd 2,800 ohonynt yn gartrefi cyngor i helpu i fynd i'r afael â'r galw mawr am gartrefi fforddiadwy o ansawdd da yn y ddinas.