Back
Hyrwyddwr Pleidleisio Hygyrch Cyntaf ar gyfer Prif Weithredwr y Cyngor

 

15/12/23

Mae Paul Orders o Gyngor Caerdydd wedi dod yn brif weithredwr cyntaf awdurdod lleol y DU i ddod yn Hyrwyddwr Pleidleisio Hygyrch.

 

Mr Orders yw'r Swyddog Canlyniadau ar gyfer pob etholiad a gynhelir yng Nghaerdydd a thrwy ddod yn Hyrwyddwr Pleidleisio Hygyrch gydag elusen anabledd y DU, United Response, mae wedi addo helpu i wneud pleidleisio ac etholiadau yn fwy hygyrch i bobl ag anableddau ac awtistiaeth yn y ddinas.

 

Mae Fy Mhleidlais Fy Llais yn ymgyrch genedlaethol i helpu i ddod â phleidleisio anhygyrch i ben ar gyfer cymunedau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol a ddatblygwyd gan United Response, Dimensions, Mencap, Ambitious About Autism a'r bobl sy'n manteisio ar eu cefnogaeth a'u gofal.

 

Ar ôl ymgymryd â rôl y Swyddog Canlyniadau yn 2019 ac fel rhan o ymrwymiad y Cyngor i gyfle cyfartal, mae Mr Orders wedi goruchwylio'r ymgyrch i wella ymgysylltiad â'r broses ddemocrataidd yng Nghaerdydd a hygyrchedd y broses ddemocrataidd.

 

Meddai: "Rwy'n falch iawn o fod yn Hyrwyddwr Pleidleisio Hygyrch. Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i sicrhau bod pob dinesydd cymwys yn gallu cofrestru i bleidleisio a phleidleisio, a bod unrhyw un sydd angen cymorth gyda'r pethau hyn yn ymwybodol o'r cymorth sydd ar gael ac yn gallu cael mynediad ato.

 

"Mae llais pob pleidleisiwr yn bwysig a dylai pob pleidleisiwr gael yr hawl i leisio ei farn drwy bleidleisio'n annibynnol.

 

"Rydyn ni wedi gwneud llawer o waith dros y blynyddoedd diwethaf i sicrhau bod yr etholiadau rydyn ni'n eu cynnal yn hygyrch. Mae hyn wedi cynnwys partneru ag amrywiol grwpiau cymunedol i gefnogi dinasyddion i gofrestru i bleidleisio a dod yn gyfarwydd â'r hyn sy'n digwydd ar y diwrnod pleidleisio, ac asesu darpariaeth ein gorsaf bleidleisio i sicrhau eu bod yn hygyrch.

 

"Mae mwy y gallwn ei wneud o hyd i sicrhau bod pobl sydd angen rhywfaint o gymorth gyda'r broses ddemocrataidd yn ymwybodol o'r cymorth sydd ar gael ac yn defnyddio'r gefnogaeth honno. Rwy'n gobeithio y bydd gwneud yr addewid hwn i fod yn Hyrwyddwr Pleidleisio Hygyrch yn helpu i godi ymwybyddiaeth o'r cymorth hwnnw, fel nad oes neb yn teimlo eu bod yn wynebu rhwystr rhag gallu arfer eu hawl ddemocrataidd i bleidleisio."

 

 

Dywedodd Ali Gunn,Dywedodd Cadeirydd grŵp llywio Fy Mhleidlais Fy Llais:"Rydym wrth ein bodd bod Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i helpu i roi terfyn ar bleidleisio anhygyrch. Byddai newidiadau cymharol fach yn cael effaith fawr, trwy ysgogi anableddau dysgu a rhwydweithiau awtistiaeth rydym yn gobeithio cyrraedd cymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol ar raddfa nas gwelwyd o'r blaen, gan roi'r wybodaeth, yr offer a'r gefnogaeth sydd eu hangen ar bobl anabl i arfer eu hawl ddemocrataidd i bleidleisio."

 

 

Os ydych chi'n rhan o grŵp neu sefydliad cymunedol ac yn dymuno cael gwybod mwy am waith y Cyngor ar bleidleisio hygyrch, cysylltwch â Swyddog Ymwybyddiaeth y Cyhoedd, Selma Abdalla drwy e-bostioSelma.abdalla@cardiff.gov.uk

 

I gael gwybod mwy am ymgyrch Fy Mhleidlais Fy Llais, ewch ihttps://www.myvotemyvoice.org.uk/