Back
Mae arena Dan Do newydd Caerdydd yn symud i'r cam datblygu

21/11/23


Disgwylir i waith galluogi ardal dan do newydd 15,000 o gapasiti Caerdydd ddechrau ym mis Ionawr 2024 - wrth i'r prosiect symud i'r cam cyflawni - gyda dyddiad agor wedi'i bennu tua diwedd 2026.

Bydd prosiect yr Arena Dan Do - buddsoddiad o tua 250m ym Mae Caerdydd - yn dod â swyddi y mae mawr eu hangen, nid yn unig yn ystod y cyfnod adeiladu, ond hefyd pan fydd yr arena yn agor i'r cyhoedd, wrth iddo roi hwb i sector diwylliannol a chreadigol y ddinas am flynyddoedd i ddod.

Yn gyffredinol, disgwylir i Uwchgynllun Glanfa'r Iwerydd, sy'n cynnwys yr arena, greu miloedd o swyddi newydd.  

Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn trafod strategaeth ariannu'r arena yn ei gyfarfod nesaf ddydd Iau, 23 Tachwedd. Bydd aelodau Cabinet yn clywed sut mae'r prosiect yn hunanariannu yn y tymor hir ac yn cael eu hargymell i lofnodi'r Cytundeb Datblygu a Chyllido gyda Live Nation, a fydd yn ymrwymo i brydles hirdymor y lleoliad yn y dyfodol fel y gall y gwaith adeiladu ddechrau. Mae'r prosiect wedi cael ei daro gan chwyddiant sylweddol, ond mae Live Nation wedi cytuno i dalu costau cynyddol y gwaith adeiladua bydd cyfraniad cyfalaf y cyngor yn cael ei adfer yn llawn dros dymor y brydles.

Mae'r llinell amser ddangosol ar gyfer cyflwyno'r arena newydd wedi'i chadarnhau yn adroddiad diweddaraf y Cabinet ar y prosiect:

  • Ionawr 2024 - gwaith galluogi i ddechrau
  • Mai/Mehefin 2024 - Llofnodi'r cytundeb prydles rhwng y cyngor a Live Nation
  • Mehefin 2024 - Dechrau ar y prif waith o adeiladu'r arena
  • Diwedd 2026 - Agor yr arena dan do i'r cyhoedd.

Dywedodd y Cynghorydd Russell Goodway, yr Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu: "Mae darparu arena dan do newydd wedi bod yn uchelgais gan sawl gweinyddiaeth Cyngor ers dros 20 mlynedd ac roedd yn addewid allweddol a wnaethom yn etholiadau 2017 a 2022. Mae'r adroddiad i'r Cabinet yn arwyddocaol gan ei fod yn dangos yn glir bod yr Arena yn gyflawnadwy ac yn fforddiadwy, i Live Nation a'r Cyngor. Mae'n garreg filltir arwyddocaol, ar y daith gymhleth i ddechrau gwaith adeiladu, ac mae'n golygu y gall y prosiect fynd rhagddo'n gyflym nawr. "

"Mae'r Arena a'r uwchgynllun ehangach yn fuddsoddiad sylweddol i'r economi leol, yn rhoi hwb i gam nesaf adfywio Bae Caerdydd, gan greu swyddi a chyfleoedd i bobl leol ac yn gatalydd ar gyfer buddsoddi pellach yn y rhan hanesyddol hon o'r ddinas. Mae hefyd yn rhan goll o'r jig-so yng nghynnig cerddorol Caerdydd, fel y nodwyd yn ein Strategaeth Cerddoriaeth.

"Bydd yr arena'n cynyddu'n sylweddol nifer y bobl sy'n ymweld â Chaerdydd ar gyfer digwyddiadau a chyngherddau, gydalleoliadau lletygarwch presennol yn elwa yn ogystal â'r datblygiadau newydd a fydd yn cael eu hadeiladu fel rhan o'r cynllun adfywio hwn. Bydd y nifer cynyddol o ymwelwyr hefyd yn amserol wrth i'r drafnidiaeth METRO newydd ddod i Fae Caerdydd, yn ogystal â gwella cymwysterau Caerdydd i ddenu mwy a mwy o ddigwyddiadau i'r ddinas.

"Mae'r weinyddiaeth bresennol wedi ei gwneud hi'n glir o'r cychwyn cyntaf bod y cyngorwedi ymrwymo i drawsnewid y rhan hanesyddol hon o Gaerdydd yn lleoliad blaenllaw yn y DU ar gyfer hamdden, diwylliant a thwristiaeth, gan ddenu mwy o bobl i ymweld â'r ddinas yr ydym yn gobeithio y bydd yn aros am gyfnod hwy o amser.  Roedd angen addasu'r prosiect yn dilyn newidiadau sylweddol yn amodau'r farchnad economaidd yn dilyn y pandemig ac rwy'n falch iawn bod hyn bellach wedi'i ddatrys a bydd y cytundeb cyfreithiol terfynol yn cael ei lofnodi, fel y gall yr adeilad ddechrau'r flwyddyn nesaf."

Bydd Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant y Cyngor yn ystyried yr adroddiad i'r Cabinet yn ei gyfarfod ar 21 Tachwedd 2023, y gellir ei weldyma, gyda phapurau ar gaelyma.

Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn derbyn yr adroddiad yn ei gyfarfod ar ddydd Iau, 23 Tachwedd. Gallwch wylio ffrwd fyw o'r cyfarfod hwnnw o 2pm ar y diwrnod ymaAgenda'r Cabinet ar ddydd Iau, 23 Tachwedd, 2023, 2.00 pm : Cyngor Caerdydd (moderngov.co.uk)