Back
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 03 Tachwedd 2023

Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, yn cynnwys:

  • Straeon Cydlyniant - ffilm newydd yn amlygu pwysigrwydd y celfyddydau i gymunedau
  • Ysgol y Berllan Deg - Ysgol Noddfa Gynradd Gymraeg gyntaf Caerdydd
  • BBC Plant Mewn Angen - aelodau o Wasanaethau Ieuenctid Caerdydd  yn codi arian drwy chwarae gemau cyfrifiadurol
  • Partneriaeth Natur Leol Caerdydd - galwad i ymuno i lunio cynlluniau i adfer a gwella natur yn y ddinas

 

Ffilm newydd yn amlygu pwysigrwydd y celfyddydau i gymunedau

Mae ffilm bwerus newydd sy'n dangos sut mae pobl Caerdydd yn defnyddio'r celfyddydau, addysg a diwylliant i wella amrywiaeth ac annog cynwysoldeb yn y ddinas wedi cael ei lansio ar y rhyngrwyd heddiw.

Mae Stories for Cohesion, sydd ar gael i'w gwylio  yma,  yn ffilm fer 12 munud o hyd a gynhyrchwyd gan Rwydwaith Arloesedd Cynghorau Cydweithredol (CCIN), grŵp o awdurdodau lleol y DU.

Mae'n cynnwys ffigurau blaenllaw o wasanaethau celfyddydol, theatr a cherddoriaeth Caerdydd ynghyd ag athrawon, cynghorwyr a gweithwyr cydlyniant cymunedol i gyd yn esbonio sut mae eu gwaith yn helpu i greu cytgord yng nghymunedau aml-ethnig y ddinas.

Ymhlith y rhai sy'n cymryd rhan mae'r Tad Dean Atkins, o Ardal Gweinidogaeth De Caerdydd, sy'n cyflwyno'r ffilm. "Y straeon y mae pobl yn dod gyda nhw, y ddynoliaeth sy'n bodoli... mae'n bwysig i bobl fod yn berchen ar eu straeon eu hunain," meddai. "Rydym yn fwy pwerus pan fyddwn yn gweithio gyda'n gilydd ac yn dathlu'r adnoddau mae pobl yn dod gyda nhw."

Ymhlith y digwyddiadau a'r bobl a amlygwyd yn y ffilm mae:

  • Wythnos Ffoaduriaid Caerdydd (sy'n canolbwyntio ar waith a wnaed gan staff a phlant yn Ysgol Gynradd Y Forwyn Fair - 'Ysgol Noddfa' ddynodedig) wedi'i lleoli yn Butetown)
  • Radio Platfform, gorsaf radio sy'n cael ei rhedeg gan bobl ifanc ac wedi'i lleoli yng Nghanolfan Mileniwm Cymru
  • Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru o The Boy With Two Hearts, addasiad o'r llyfr gan Hamed a Hassem Amiri, dau ffoadur o Affganistan a ymgartrefodd yn Ne Cymru ar ôl taith drawmatig yn ffoi rhag y Taliban.
  • Gwaith Betty Campbell o Butetown. Pennaeth du cyntaf Cymru, mae hi bellach yn cael ei hanrhydeddu gyda cherflun yn Wood Street, Caerdydd

Darllenwch fwy yma

 

Tro cyntaf i Gaerdydd: Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg yn derbyn cydnabyddiaeth Ysgol Noddfa wrth i'r ddinas ddathlu Mis Hanes Pobl Ddu

Ysgol Y Berllan Deg yn Llanedern yw'r ysgol gynradd Gymraeg gyntaf yng Nghaerdydd i dderbyn Cydnabyddiaeth Ysgol Noddfa.

I nodi'r garreg filltir arwyddocaol, mae Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas, wedi cyflwyno'r wobr i'r ysgol yn ystod digwyddiad arbennig a fynychwyd gan ddisgyblion, staff a llywodraethwyr, gan gyd-fynd â dathliadau Mis Hanes Pobl Ddu 2023 y ddinas.

Mae'r ysgol, sydd wedi cael ei chydnabod am sefydlu ethos croesawgar a gofalgar sy'n cefnogi disgyblion o bob cefndir, wedi cael cefnogaeth  Gwasanaeth Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig a Theithwyr i ddangos ffyrdd y mae disgyblion yn teimlo eu bod yn cael eu gweld, eu cefnogi a'u cynnwys, yn ogystal â dealltwriaeth o'r hyn y mae'n ei olygu i rywun fod yn ceisio noddfa ac angen cymorth.

Darllenwch fwy yma

 

'Ti'n gêm?' wrth i aelodau o Wasanaethau Ieuenctid Caerdydd  godi arian drwy chwarae gemau yn fyw ar gyfer BBC Plant Mewn Angen

Bydd pedwar person ifanc o Wasanaethau Ieuenctid Caerdydd yn cymryd rhan mewn ymgyrch codi arian gemau byw ar gyfer BBC Plant Mewn Angen. 

Gyda chefnogaeth Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd, teithiodd Lee, Sam, Owen a James i Fangor yn gynharach y mis hwn i gystadlu yn Hado, cystadleuaeth chwaraeon realiti estynedig, ac maent wedi cael eu rhoi yn y safle uchaf ar draws wyth twrnamaint a gynhaliwyd ledled gwledydd Prydain. 

Byddant nawr yn ymddangos ar y rhaglen "Game On" a gaiff ei darlledu'n fyw ar 10 Tachwedd gyda'r nod o uno chwaraewyr gemau ar hyd a lled y wlad er mwyn helpu i godi arian ar gyfer BBC Plant Mewn Angen.

Bydd y sioe, a wnaed gan BBC Studios Entertainment and Music a'i chomisiynu gan y BBC, yn cael ei darlledu ar BBC Three a BBC iPlayer am 7pm ac arni bydd llu o enwogion, crewyr cynnwys, dylanwadwyr, chwaraewyr gemau ac aelodau o'r cyhoedd a fydd yn herio ei gilydd mewn sioe ddwy awr.

Bydd aelodau'r cyhoedd yn cael cyfle i gystadlu yn y sioe fyw epig trwy chwarae tair gêm eiconig trwy Daith Sim Rig BBC Plant Mewn Angen, Just Dance for Pudsey BBC Plant Mewn Angen a Thwrnamaint Hado ar gyfer BBC Plant Mewn Angen.

Darllenwch fwy yma

 

Helpwch i ddatblygu Cynllun Gweithredu Adfer Natur Leol Caerdydd

Mae Partneriaeth Natur Leol Caerdydd (PNL) yn annog pobl leol, grwpiau cymunedol a busnesau i helpu i ddatblygu Cynllun Gweithredu ar Natur Leol a fydd yn adnabod yr hyn sydd angen ei wneud i adfer a gwella natur yn y ddinas.

Gall pawb gymryd rhan drwy fynychu un o'r gweithdai a'r sesiynau galw heibio sy'n cael eu cynnal gan y PNL dros y misoedd nesaf.

Darllenwch fwy yma