Back
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 31 Hydref 2023

Dyma'r diweddaraf gennym ni, sy'n cynnwys:

  • Cae Coffa - Yr Arglwydd Faer sy'n arwain teyrngedau Caerdydd yng Nghastell Caerdydd i'r rhai a fu farw
  • Cymorth costau byw - Mae hybiau a llyfrgelloedd ar agor fel mannau cynnes eto eleni
  • Cymru yn erbyn y Barbariaid - cyngor teithio a gwybodaeth ddefnyddiol arall cyn y gêm ddydd Sadwrn
  • Y diweddaraf am chwilod Ynys Echni - mae adroddiadau o'r 'bwystfilod bach' hwn wedi'u gorliwio'n fawr

 

Arglwydd Faer yn arwain teyrngedau Caerdydd i'r rhai sydd wedi marw

Arweiniodd Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Bablin Molik, deyrngedau'r ddinas i'r rhai yn y Lluoedd Arfog a gollodd eu bywydau mewn dau ryfel byd a gwrthdaro eraill, yn agoriad Cae Coffa Castell Caerdydd ddydd Gwener diwethaf.

Roedd y Cynghorydd Molik ymhlith nifer o gynrychiolwyr swyddogol eraill, gan gynnwys Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas a Phrif Weinidog Cymru, Mark Drakeford AC, a fu'n dangos eu parch mewn seremoni a drefnwyd gan y Lleng Brydeinig Frenhinol.

"Mae arwain teyrngedau y ddinas i ddynion a menywod ein Lluoedd Arfog a gollodd eu bywydau mewn gwrthdaro - ac sy'n parhau i beryglu eu bywydau i'n cadw'n ddiogel - yn un o'r dyletswyddau pwysicaf rwy'n eu cyflawni yn ystod fy mlwyddyn yn y swydd," meddai'r Cynghorydd Molik.

"Mae'r Cae Coffa, wrth gwrs, yn lle o bwys mewn unrhyw flwyddyn ond mae'r digwyddiadau presennol yn yr Wcrain ac yn y Dwyrain Canol yn ein atgoffa am y ddyled sydd arnom i gyd i'r dynion a'r menywod sy'n gwasanaethu.  Roeddwn yn fraint ac yn anrhydedd i ddangos parch i'r meirwon ar ran pobl Caerdydd."

Mae'r Cae Coffa wedi dod yn draddodiad blynyddol yn y ddinas, a bydd yn cau ar 15 Tachwedd. Yr oriau agor yw 9am tan 5pm ac mae mynediad am ddim i aelodau'r cyhoedd.

Mae'r Cae yn cynnwys rhesi o groesau wedi'u haddurno â pabïau ac enwau'r meirwon, llawer wedi'u hysgrifennu gan eu teuluoedd sydd wedi goroesi.

 

Croeso nôl i'r fenter Croeso Cynnes

Unwaith eto, mae hybiau a llyfrgelloedd Caerdydd yn cynnig croeso cynnes i gwsmeriaid a thrigolion yr adeg hon o'r flwyddyn, gyda'r tywydd oerach yn ein cyrraedd.

Wrth i'r tymheredd ostwng a llawer o bobl ledled y ddinas yn parhau i bryderu am gostau gwresogi eu cartrefi eu hunain y gaeaf hwn, mae hybiau a llyfrgelloedd yn darparu amgylchedd diogel a chynnes i aelodau'r cyhoedd.

Bellach yn ei hail flwyddyn, mae'r fenter croeso cynnes yn rhan o ymateb y cyngor i gefnogi trigolion sy'n parhau i deimlo effeithiau'r argyfwng costau byw. Bydd ymwelwyr â hybiau a llyfrgelloedd yn gallu cael sgwrs gyda staff neu ymwelwyr eraill sy'n defnyddio'r adeilad a chael mynediad at yr ystod eang o gymorth sydd ar gael i drigolion a allai fod yn ei chael hi'n anodd gyda phryderon costau byw, os byddant yn dymuno.  Bydd lluniaeth poeth ar gael hefyd ond mae'r amserau'n amrywio o leoliad i leoliad.

Mae croeso i bobl alw heibio i unrhyw un o hybiau neu lyfrgelloedd y ddinas yn ystod eu horiau agor arferol. Ewch i  https://hybiaucaerdydd.co.uk/  am fanylion.

Dywedodd y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau:  "Mae ardaloedd croeso cynnes yn ôl yn ein hybiau a'n llyfrgelloedd oherwydd y ffaith drist yw bod digon o bobl yn y ddinas yn dal i'w chael yn anodd ac yn poeni am gostau cynyddol ynni. Mae ein hadeiladau cymunedol yn lleoliadau golau, croesawgar lle gall trigolion ddod draw, defnyddio gwasanaethau'r llyfrgell, defnyddio cyfrifiadur personol neu gyfarfod ag eraill yn y gymuned.

"Mae ein timau cyfeillgar bob amser wrth law felly rwy'n annog unrhyw un sy'n poeni am wresogi eu cartrefi wrth i ni agosáu at y gaeaf i dderbyn ein cynnig o groeso cynnes."

Mae ystod eang o gyngor a chymorth ar gael mewn hybiau, o dai, budd-daliadau, cymorth dyled a llawer mwy.  Gall unrhyw un sy'n chwilio am gymorth gysylltu â thîm Cyngor Ariannol y Cyngor hefyd ar 029 2087 1071 neu e-bostio  hybcynghori@caerdydd.gov.uk.

Ewch i:

www.cyngorariannolcaerdydd.co.uk

 

Cyngor teithio ar gyfer Cymru yn erbyn y Barbarians ar 4 Tachwedd yng Nghaerdydd

Bydd Cymru'n herio y Barbarians ddydd Sadwrn 4 Tachwedd yn Stadiwm Principality.

Gyda'r gic gyntaf am 2:30pm - bydd holl ffyrdd canol y ddinas ar gau o10:30am tan 6:30pm neu mor fuan yr ystyrir ei bod yn ddiogel,i sicrhau bod pob un sydd â thocyn yn gallu mynd i mewn ac allan o'r stadiwm yn ddiogel.

Mae disgwyl y bydd traffordd yr M4 a'r rhwydwaith cefnffyrdd cyfagos yn brysur iawn - cynlluniwch ymlaen llaw - ac osgowch y tagfeydd yng Nghaerdydd drwy ddefnyddio'r cyfleusterau parcio a theithio yn Neuadd y Sir, Bae Caerdydd.Gallwch chi weld gwybodaeth gyfredol am y draffordd a chefnffyrdd ar  Wefan Traffig Cymru,  neu @TrafficWalesS ar Twitter a Facebook.

Bydd y gatiau'n agor am 12.15pm, cynghorir y rhai sy'n mynychu'r gêm rygbi yn gryf i gynllunio eu taith a mynd i mewn yn gynnar.  Sylwch y rhestr o eitemau gwaharddedig yn  principalitystadium.cymru,  yn arbennig y polisi bagiau (dim bagiau mawr) cyn teithio i'r ddinas.

Darllenwch fwy yma

 

Ymlaciwch! Mae chwilen 'gas' Ynys Echni yn ddiniwed!

Fampirod, bleidd-ddynion, sombis, yr Ieti, Bigfoot, ac Anghenfil y Loch Ness.  I'r rhestr yma o greaduriaid cas yma, allwn ni nawr ychwanegu chwilen Ynys Echni sy'n bwydo ar gig a gwaed?

Wel, ddim yn hollol.  Ond roedd newyddiadurwyr wedi cyffroi'n lân am y pryfetyn prin yma yn y cyfryngau cenedlaethol ac yn ein hannog i redeg nerth ein traed y mis yma yn dilyn gwyddonwyr yn gwneud y darganfyddiad yng ngwarchodfa bywyd gwyllt yr ynys.

Rydyn ni'n gwybod mai dyma'r tymor gwirion - pan mae stori fach yn gallu troi'n benawd arswyd yn hawdd - ond y rhybuddion am y chwilen yma oedd y pryf enghraifft eleni!

Dyfynnwyd swyddog ymgysylltu cymunedol Ynys Echni, Sarah Morgan, - yn gywir - yn disgrifio'r pryfyn (enw tacsonomeg: dermestes undulatus) fel "nid i'r gwangalon", ond gan ychwanegu, "mae'r chwilod bychain hyn yn bwydo ar groen ac esgyrn anifeiliaid marw. O'r herwydd, maen nhw'n dipyn o boen mewn amgueddfeydd, ond maen nhw'n hynod ddefnyddiol mewn gwyddoniaeth fforensig i helpu i benderfynu pa mor hir mae corff wedi bod yn llonydd."

Fe ysgogodd hynny o leiaf dau bapur newydd cenedlaethol i gyhoeddi 'rhybudd', a rhoi cynorthwyydd bach y corffdy yn yr un cae chrancod mitten Tsieineaidd ymledol a'r pryfed gwely sy'n creu panig ar hyn o bryd o strydoedd Paris i fysiau Manceinion!

Dywedodd Sarah:  "Dim ond 5-7mm o hyd yw'r creaduriaid bach hyn, ond maen nhw'n gwbl ddiniwed a dim ond yn bwydo ar gnawd marw.

"Ac oherwydd eu bod yn bwydo ar garcasau, mae'r chwilod hyn yn gwneud gwaith pwysig iawn o glirio deunydd sy'n pydru yn yr amgylchedd.  Mae hyn yn hanfodol er mwyn gwarchod ein bywyd gwyllt arall ac mae'n golygu eu bod yn rhan naturiol a phwysig o'r ecosystem.

"Gallaf eich sicrhau nad ydyn nhw'n ddim byd i'w ofni a dim ond ychwanegu at y bioamrywiaeth anhygoel sydd gennym ar Ynys Echni, gan gynnwys llyngyr araf, y tryffl Scarlet Berry prin a chennin gwyllt."

Os ydych chi am ymweld ag Ynys Echni a gweld harddwch yr ynys, mae'n bosibl mwynhau diwrnod neu deithiau dros nos trwy gydol y flwyddyn. Mae pob arhosiad dros nos yn cynnwys hunanarlwyo a thaith nôl mewn cwch, rhannu llety hostel, a hyfforddiant a gweithgareddau gyda hyfforddwyr profiadol. I gael mwy o wybodaeth ewch i:

www.ynysechni.com