Back
Sesiynau Diwydiant Sŵn

21.9.23

Mae trefnwyr Gŵyl Sŵn Caerdydd wedi cyhoeddi Sesiynau Diwydiant Sŵn, rhaglen o baneli a chyfleoedd hyfforddi i ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol sy'n ymwneud â'r diwydiant cerddoriaeth i fynd â'u gyrfa i'r cam nesaf.

Bydd y sesiynau hyn ddydd Sadwrn, 21 Hydref, rhwng 9:30am a 7pm yn Tramshed Tech. Wrth i'r ŵyl, sy'n ymestyn dros 20-22 Hydref, agosáu, anogir selogion i archebu eu lle ar gyfer diwrnod o sgyrsiau craff, paneli a chyfleoedd rhwydweithio. Mae sesiynau unigol am ddim, ac nid oes angen tocyn gŵyl.

Wedi'i harwain gan Glwb Ifor Bach a Phrifysgol De Cymru, a'i chefnogi gan Gyngor Caerdydd a Bwrdd Cerdd Caerdydd, nod y fenter yw meithrin ac esblygu'r sin gerddoriaeth Gymraeg, gan adleisio gweledigaeth Caerdydd o ganoli cerddoriaeth yn nhwf y ddinas a'i dyheadau Dinas Gerddoriaeth.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Caerdydd a Chadeirydd Bwrdd Cerdd Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas: "Mae Gŵyl Sŵn yn ymwneud â rhoi llwyfan i artistiaid newydd, ond mae angen hyrwyddwyr, labeli, rheolwyr a mwy ar y diwydiant cerddoriaeth hefyd - pobl sy'n deall popeth o gyllid a chyfraith i'r wasg a chyhoeddi, yn ogystal â'r datblygiadau arloesol diweddaraf mewn cynhyrchu a pherfformiad.

"Y sesiynau diwydiant hyn yw'r cyntaf o lawer o gyfleoedd cyffrous y byddwn yn eu cyflwyno dros y misoedd nesaf wrth i ni barhau i gyflawni strategaeth gerddoriaeth Caerdydd. Eu nod yw sicrhau cyflenwad o dalent, gan ddarparu cyfleoedd ac ysbrydoliaeth i bobl sydd newydd ddechrau, a chyda thechnoleg cynhyrchu a pherfformio yn newid yn gyflymach nag erioed, gan helpu'r rhai sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant i gadw'n barod ar gyfer y dyfodol, fel bod cerddoriaeth yng Nghaerdydd yn parhau i dyfu a ffynnu yn y blynyddoedd i ddod."

Yn ystod y digwyddiad, bydd arbenigwyr uchel eu parch o'r diwydiant cerddoriaeth ar draws Cymru, Llundain a thu hwnt yn arwain sesiynau a thrafodaethau. Gall cyfranogwyr ryngweithio a meithrin cysylltiadau â ffigurau blaenllaw o endidau diwydiant blaenllaw fel y Performing Right Society, The PRS Foundation, Phonographic Performance Limited, The Musicians' Union, Cyngor Celfyddydau Cymru, Anthem, Tŷ Cerdd, Prifysgol De Cymru,Fforwm Rheolwyr Cerddoriaeth, a Sŵn.

ByddFforwm Rheolwyr Cerddoriaeth(MMF), sy'n cynrychioli dros 1,500 o reolwyr cerddoriaeth y DU, yn hwyluso cyfweliad cyweirnod arbennig gyda Marcus Russell, sylfaenydd Ignition Management. Yn hanu o Lynebwy, mae Marcus yn sefyll allan fel un o mogwliaid cerddoriaeth mwyaf profiadol y DU. Ers sefydlu Ignition ym 1983, mae wedi cydweithio â bandiau enwog fel Electronic a The The, ac yn arbennig wedi llywio Oasis i enwogrwydd yn y '90au. Mewn partneriaeth ag Alec Mckinlay, mae portffolio rheoli presennol Marcus yn cynnwys artistiaid fel Noel Gallagher, Amy Macdonald, a Hard Fi. Yn ogystal, mae'n arwain yr annibynnol Ignition Records, sy'n adnabyddus am reoli datganiadau gan fandiau clodwiw fel Stereophonics, Far From Saints, a Courteeners.

I gyd-fynd â'r sesiwn hon, bydd yr MMF yn cynnal cyfres o weithdai ‘hanfodol', yn ymdrin â phynciau sy'n cynnwys hawliau recordio a chyhoeddi, byw a theithio, sgiliau trafod a'r holl feysydd eraill lle mae angen gwybodaeth ar reolwyr i roi hwb i'w gyrfaoedd a gwneud y gorau o'u gyrfaoedd. Cefnogir y gweithgareddau hyn gan gyllid gan Cymru Greadigol fel rhan o strategaeth ar y cyd i ddarparu cefnogaeth datblygiad proffesiynol i reolwyr cerddoriaeth Cymreig a'r busnes cerddoriaeth Gymraeg ehangach.

Dywedodd Annabella Coldrick, Prif Weithredwr y Fforwm Rheolwyr Cerddoriaeth: "Rwyf wrth fy modd y gall yr MMF gyfrannu at Sesiynau Diwydiant Sŵn, a dylai'r cyweirnod gyda Marcus Russell fod yn gwbl hanfodol i unrhyw ddarpar reolwr. Yn ogystal â bod yn hynod angerddol am Gymru a diwylliant Cymru, yn syml iawn mae Marcus yn un o weithredwyr cerddoriaeth mwyaf llwyddiannus a phrofiadol y byd. Diolch i gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru a Chymru Greadigol, mae'r MMF bellach yn adeiladu rhwydwaith cryf iawn o reolwyr sydd wedi'u lleoli yng Nghymru, a gobeithio y bydd y gweithgareddau hyn yn cadarnhau'r gwaith hwnnw ymhellach."

Bydd Prifysgol De Cymru yn cynnal tair sesiwn fel rhan o raglen Sesiynau Diwydiant, gan gynnwys"What on Earth just hAIppened? Breaking creative barriers through the use of emerging music technology"am 3pm. Yma, bydd y cynhyrchwyr cerddoriaeth Damon Minchella a Tom Manning (sydd wedi gweithio gyda rhai o'r enwau mwyaf yng ngherddoriaeth y DU ers y 1990au, o Iggy Azalea i The Who) yn arddangos pŵer creadigol technoleg newydd, gan greu a chynhyrchu cân newydd sbon mewn amser real gyda'r gyfansoddwraig a'r berfformwraig Lydia May. Bydd profiad golau a sain AI trochol PDC "PIXEL" hefyd yn rhedeg trwy'r dydd yn Tramshed Tech ac yna rhwydweithio cymdeithasol o 5pm.

Dywedodd Lucy Squire, Pennaeth Cerdd a Drama ym Mhrifysgol De Cymru: "Rydym yn gyffrous i arddangos yn Sŵn raglen flaengar o dechnoleg ac arloesedd lle gall y gynulleidfa weld, clywed, cyffwrdd a thrafod sut mae deallusrwydd artiffisial yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cynyrchiadau cerddorol a chlyweledol, tra hefyd yn mynd i'r afael â chanlyniadau moesegol, diwydiannol a chymdeithasol posibl ei ddefnyddio."

Mae sesiynau eraill yn cynnwys mewnwelediad i ariannu, cyhoeddi, teithio, gwyliau, hyrwyddwyr, rheolwyr, labeli a chyfreithwyr yn ogystal â'r wasg a radio - perffaith ar gyfer unrhyw un sydd am adael eu marc yn y diwydiant cerddoriaeth.

Cynhaliwyd y sesiwn diwydiant Sŵn diwethaf bum mlynedd yn ôl fel cynhadledd ddeuddydd ar Gampws Caerdydd PDC. Yn 2022, dychwelodd Gŵyl Sŵn i raddfa lawn am y tro cyntaf ers 2019, gyda 120 o berfformwyr yn ymddangos mewn 9 lleoliad yng Nghaerdydd. Mewn partneriaeth â Tramshed Tech i gyflwyno diwrnod cyffrous o arloesi, technoleg a chymorth ymarferol, mae Sesiynau Diwydiant Sŵn eleni yn ehangu arlwy Gŵyl Sŵn i adfer cyfleoedd i ymarferwyr y diwydiant cerddoriaeth ddatblygu eu sgiliau ochr yn ochr â rhaglen yr ŵyl.

Mae Gŵyl Sŵn yn ŵyl gerddoriaeth aml-leoliad wobrwyog sy'n dod â channoedd o artistiaid i galon prifddinas Cymru. Nid yw eleni yn ddim gwahanol, gyda'r arlwy yn brolio dros 100 o artistiaid o Gymru a thu hwnt. Wedi'i ariannu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru, mae Sŵn yn taflu goleuni ar y gerddoriaeth gyfoes amrywiol a chyffrous sy'n dod allan o Gymru gydag enwau fel Cerys Hafana, Minas, Half Happy a Gillie ar y rhaglen.

Cadwch lygad allan am fwy gan Sŵn wrth i fwy o enwau a sefydliadau o'r diwydiant sy'n mynychu Sesiynau Diwydiant Sŵn gael eu cyhoeddi, ond am y tro ewch i swnfest.com am ragor o wybodaeth ac i gael tocynnau sesiwn am ddim (argaeledd cyfyngedig).

Mae tocynnau am ddim i'r sesiynau diwydiant ar ddydd Sadwrn 21 Hydref ar gael yma.

Gwybodaeth a thocynnau i Ŵyl Sŵn ar gael yma: swnfest.com