Back
Fflatiau newydd i ddarparu cartrefi dros dro i deuluoedd

09.08.23
Mae bloc newydd o 28 o fflatiau a fydd yn helpu Cyngor Caerdydd i ehangu ei lety dros dro i deuluoedd yn y ddinas bron â chael ei gwblhau ar safle hen archfarchnad Morrisons ym Mhentwyn.

Mae'r cartrefi newydd, ar Rodfa Pentwyn, yn cynnwys 20 o fflatiau dwy ystafell wely ac wyth fflat un ystafell wely mewn adeilad tri llawr. Mae'r cartrefi yn cael eu hadeiladu gan Willis Construction ar gyfer Linc Cymru, landlord cymdeithasol cofrestredig yng Nghaerdydd, gyda chymorth ariannol gan raglen Grant Tai Cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Yn gynharach eleni, cytunodd y Cyngor i brydlesu'r bloc gan y gymdeithas a'u defnyddio i gartrefu teuluoedd sydd wedi profi digartrefedd ac a oedd yn cael eu cartrefu mewn llety dros dro, fel gwestai a llety gwely a brecwast o amgylch y ddinas.

Bydd cyfleusterau yn y datblygiad newydd yn cynnwys cwrt wedi'i dirlunio a fydd yn darparu mannau gwyrdd i breswylwyr, lle pwrpasol i storio sbwriel, parcio cyfyngedig ar y safle ar gyfer pedwar cerbyd a storfa feiciau fawr gyda lle i 48 o feiciau. Mae'r cartrefi yn agos at safleoedd bysiau i annog preswylwyr i ddefnyddio opsiynau trafnidiaeth cynaliadwy.

Dywedodd Jo Yellen, rheolwr prosiect Linc Cymru (datblygu): “Mae hwn yn ddatblygiad pwysig a fydd yn gwneud cymaint o wahaniaeth i fywydau cymaint o bobl. Rydym yn falch ein bod wedi chwarae ein rhan i ddod â'r cartrefi newydd hyn y mae mawr eu hangen i'r ddinas.”

Fel rhan o'r contract a rhaglen gwerth cymdeithasol a buddion cymunedol Linc, cyflogodd Willis ddau brentis sydd wedi dysgu eu crefftau yn y gwaith ac yn y coleg. Mae un o'r rhain yn breswylydd Linc sy'n byw yn lleol. “Bob tro mae gennym y rolau hyn,” meddai Jo, “rydym yn gweithio gyda thrigolion Linc yn yr ardal a theuluoedd lleol i sicrhau eu bod yn gallu manteisio ar y cyfleoedd hyn ar garreg eu drws.

“Bydd yr unigolion hyn yn parhau â'u prentisiaethau ar ddatblygiadau eraill ond maen nhw bob amser yn gwybod y rhan y gwnaethon nhw ei chwarae wrth adeiladu'r cartrefi newydd hyn.

Mae'r datblygiad hefyd wedi cynnwys ysgolion lleol sydd wedi cymryd rhan gyda grŵp ceramegydd lleol a grŵp buddiant cymunedol y Weinyddiaeth Fywyd, wrth greu cyfres o deils clai (chwith) a fydd yn ymddangos ar yr adeilad newydd pan fydd wedi'i orffen ddechrau mis Medi.

Dywedodd y Cynghorydd Lynda Thorne, Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau y Cyngor: “Rydym wedi gweithio gyda Linc Cymru o'r blaen ar gynllun byw â chymorth yn Llanisien ac yn gwybod am y gwaith rhagorol maen nhw’n ei wneud.

“Fel cyngor, rydym wedi ymrwymo i roi diwedd ar ddigartrefedd yng Nghaerdydd a bydd y datblygiad newydd hwn yn rhoi llety diogel i rai o deuluoedd mwyaf agored i niwed Caerdydd nes y pennu cartrefi parhaol priodol. Fel cyngor, byddwn yn darparu cymorth yn ôl yr angen ar y safle a byddwn yn cwrdd â phreswylwyr yn rheolaidd.”