Back
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 11 Gorffennaf 2023

11/07/23


Dyma eich diweddariad ar gyfer dydd Mawrth, sy'n cynnwys; £300,000 o gyllid i brosiect ‘Let's Go Net Zero'; chwilio am hyfforddeion parciau newydd; Diweddariad ar swyddi newydd yng Nghyngor Caerdydd a chynyddu a gwella Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghaerdydd

Cyllid newydd i gyflymu lleihau carbon Cyngor Caerdydd

Mae cronfa £300,000 i gefnogi taith Caerdydd tuag at fod yn garbon niwtral a helpu i ymgorffori ymwybyddiaeth o newid hinsawdd ymhellach mewn penderfyniadau a wneir gan Gyngor Caerdydd, wedi'i chyhoeddi.

Bydd y cyllid gan Innovate UK, sy'n rhan o Ymchwil ac Arloesi yn y DU (UKRI), ar gyfer y prosiect 'Let's Go Net Zero' yn cael ei ddefnyddio i gyflymu'r newid ymddygiad yng Nghyngor Caerdydd sydd eisoes wedi gweld:

 • Allyriadau o adeiladau'r cyngor yn disgyn o 40,000 tunnell yn 2014/15 i ychydig dros 18,000 tunnell yn 21/22 (ac eithrio canolfannau hamdden);
 • dechrau proses i drosglwyddo ei fflyd o gerbydau i drydan;
 • datblygu strategaeth gaffael cymdeithasol gyfrifol newydd;
 • datblygu cartrefi cyngor newydd cynaliadwy hynod effeithlon o ran ynni.
 • Plannwyd 50,000 o goed newydd.
 • Cyflwynwyd nifer o gynlluniau draenio cynaliadwy.
 • datblygu rhwydwaith o lwybrau beicio wedi'u gwahanu'n llawn.
 • Mae'r gwaith yn dechrau ar ddarparu Rhwydwaith Gwres Ardal carbon isel newydd.
 • fferm solar 9MW wedi'i chyflwyno yn Ffordd Lamby.

Bydd y cyllid yn cynyddu capasiti staff i helpu i sicrhau bod meddwl carbon isel yn cael ei gynnwys yn ymddygiad beunyddiol gweithwyr y cyngor a'r sector cyhoeddus ehangach, yn ogystal â phenderfyniadau a strategaethau buddsoddi'r Cyngor.

Mwy yma:https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/31754.html

Mae'r chwilio am Hyfforddeion nesaf Parciau Caerdydd wedi dechrau

Mae'r chwilio wedi dechrau am yr ymgeiswyr nesaf i ymuno â'r nifer gynyddol o arddwyr sy'n gweithio yn rhai o barciau mwyaf mawreddog a phoblogaidd Caerdydd sydd wedi graddio o hyfforddeiaethau.

Bydd pum ymgeisydd llwyddiannus yn cael eu recriwtio i'r cynlluniau hyfforddeiaethau sy'n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd ar wefan Cyngor Caerdydd, a byddant yn treulio'r pedair blynedd nesaf gyda Pharc Bute, Parc y Rhath a Pharc Fictoria yn ogystal â chant o barciau a mannau gwyrdd eraill ledled Caerdydd fel eu swyddfa.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Parciau a Digwyddiadau, y Cynghorydd Jennifer Burke: "Gall ymuno â chynllun penigamp Hyfforddeiaeth Parciau Caerdydd newid bywydau. Mae ein hyfforddeion nid yn unig yn cael y cyfle i ennill cymwysterau ffurfiol, gallant hefyd ddysgu 'yn y gwaith' gan y tîm profiadol a chyfeillgar, llawer ohonynt wedi dod drwy'r cynllun eu hunain - tra'n ennill cyflog cystadleuol."

Mwy yma:https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/31750.html

Gwneud swyddi'r Cyngor yn fwy hygyrch i bawb

Llwyddodd dros1,000 o bobl i sicrhau rôl yn gweithio i Gyngor Caerdydd drwy ei asiantaeth recriwtio fewnol, Caerdydd ar Waith, y llynedd.

 Mae Caerdydd ar Waith yn darparu rolau dros dro ar draws ystod o wasanaethau o fewn yr awdurdod a'r llynedd, gwelwyd cynnydd o 40 y cant yn nifer yr unigolion a symudodd i leoliadau drwy ei gronfa, o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

 Mae'r asiantaeth wedi cefnogi cyfarwyddiaethau ar draws y Cyngor i recriwtio i amrywiaeth o rolau sector â blaenoriaeth fel gweithwyr cymorth mewn hosteli, gyrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm a swyddi gofal cymdeithasol tra ar yr un pryd, yn cyflawni canlyniadau rhagorol i bobl sy'n chwilio am waith.

 Yn dilyn adolygiad llawn yn 2020, gwnaed nifer o newidiadau i Caerdydd ar Waith i sicrhau profiad gwell i'r ymgeisydd a'r gwasanaeth recriwtio o fewn y Cyngor, gan gynnwys digideiddio, symleiddio prosesau, mwy o hygyrchedd a mwy o welededd yn y gymuned. 

 O ganlyniad, mae'r amser cyfartalog a gymerwyd i dderbyn ymgeisydd i gronfa Caerdydd ar Waith wedi gwella bellach o'r 40 diwrnod blaenorol i 48 awr. Bu cynnydd sylweddol yn nifer yr ymgeiswyr sy'n ddu, Asiaidd ac ethnig leiafrifol sy'n gwneud cais ac yn mynd i mewn i gronfa Caerdydd ar Waith yn llwyddiannus o 7% ym mis Mehefin 2021 i 37% ym mis Mawrth 2023 ac yn gyffredinol, bu cynnydd o 12% yn y nifer o leoliadau a ddarparwyd trwy Caerdydd ar Waith.

 Mwy yma:https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/31744.html

Mae cynlluniau i gynyddu'r ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol ledled y ddinas wedi eu datgelu

Gallai cynigion cynhwysfawr i wella a chynyddu'r ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghaerdydd olygu y bydd mwy na 200 o leoedd newydd yn cael eu darparu ledled y ddinas.

Mae adroddiad sy'n amlinellu cynlluniau ar gyfer ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig, yn cydnabod y boblogaeth gynyddol o ddysgwyr ag anghenion dysgu cymhleth, cyflyrau'r sbectrwm awtistiaeth ac anghenion iechyd emosiynol a lles a'i nod yw mynd i'r afael â'r galw cynyddol am leoliadau arbenigol ledled Caerdydd.

Mae'r adroddiad yn gwneud argymhellion allweddol i'w hystyried gan Gabinet y Cyngor, gan gynnwys cynnal ymgynghoriadau cyhoeddus ar ystod o gynlluniau a fyddai'n caniatáu cynyddu'r lleoliadau dynodedig drwy greu;

 • 60 o leoedd i ddysgwyr oed cynradd ag anghenion dysgu cymhleth a/neu gyflyrau'r sbectrwm awtistiaeth.
 • 64 o leoliadau ar gyfer dysgwyr oed cynradd sydd ag anghenion iechyd emosiynol a lles.
 • 142 o leoliadau ar gyfer dysgwyr oed uwchradd ac ôl-16 sydd ag anghenion iechyd emosiynol a lles.  

Mwy yma:https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/31742.html