Back
Cyllid newydd i gyflymu lleihau carbon Cyngor Caerdydd

11.7.23

Mae cronfa £300,000 i gefnogi taith Caerdydd tuag at fod yn garbon niwtral a helpu i ymgorffori ymwybyddiaeth o newid hinsawdd ymhellach mewn penderfyniadau a wneir gan Gyngor Caerdydd, wedi'i chyhoeddi.

Bydd y cyllid gan Innovate UK, sy'n rhan o Ymchwil ac Arloesi yn y DU (UKRI), ar gyfer y prosiect 'Let's Go Net Zero' yn cael ei ddefnyddio i gyflymu'r newid ymddygiad yng Nghyngor Caerdydd sydd eisoes wedi gweld:

  • Allyriadau o adeiladau'r cyngor yn disgyn o 40,000 tunnell yn 2014/15 i ychydig dros 18,000 tunnell yn 21/22 (ac eithrio canolfannau hamdden);
  • dechrau proses i drosglwyddo ei fflyd o gerbydau i drydan;
  • datblygu strategaeth gaffael cymdeithasol gyfrifol newydd;
  • datblygu cartrefi cyngor newydd cynaliadwy hynod effeithlon o ran ynni.
  • Plannwyd 50,000 o goed newydd.
  • Cyflwynwyd nifer o gynlluniau draenio cynaliadwy.
  • datblygu rhwydwaith o lwybrau beicio wedi'u gwahanu'n llawn.
  • Mae'r gwaith yn dechrau ar ddarparu Rhwydwaith Gwres Ardal carbon isel newydd.
  • fferm solar 9MW wedi'i chyflwyno yn Ffordd Lamby.

Bydd y cyllid yn cynyddu capasiti staff i helpu i sicrhau bod meddwl carbon isel yn cael ei gynnwys yn ymddygiad beunyddiol gweithwyr y cyngor a'r sector cyhoeddus ehangach, yn ogystal â phenderfyniadau a strategaethau buddsoddi'r Cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Caro Wild, yr Aelod Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd: "Ers cyflwyno ein strategaeth Caerdydd Un Blaned, mae cynnydd da wedi'i wneud i leihau faint o garbon sy'n cael ei greu gan weithrediadau'r Cyngor ei hun. Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos gostyngiad o 12% mewn blwyddyn, ond gallwn ac mae'n rhaid i ni fynd ymhellach.

"Mae ymateb i her newid hinsawdd yn gofyn i bob un ohonom newid y ffordd yr ydym yn meddwl ac yn ymddwyn, ac fel Cyngor, mae'n bwysig ein bod yn ceisio arwain drwy esiampl. Bydd y cyllid hwn yn ein helpu i ddadansoddi ymhellach ein penderfyniadau ein hunain ac yn ein helpu i adeiladu meddwl carbon isel ym mhopeth a wnawn."