Back
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 30 Mehefin 2023

Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Cyrtiau tennis lleol yng Nghaerdydd ar fin cael buddsoddiad mawr; Addewid Caerdydd i blant mewn gofal, bod ‘Mae Fy Mhethau i'n Bwysig'; Cyngor Caerdydd yn ennill Prosiect Sifil y Flwyddyn 2023/24 Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru.

 

Cyrtiau tennis lleol yng Nghaerdydd ar fin cael buddsoddiad mawr

Mae cynllun tennis poblogaidd sydd wedi rhoi hwb i nifer y bobl sy'n cymryd rhan yn y gamp ym maestref y Mynydd Bychan yng Nghaerdydd, ac a fyddai'n arwain at fuddsoddi cryn dipyn o arian mewn cyrtiau tennis lleol, ar fin cael ei gyflwyno mewn chwe pharc arall ar draws y ddinas.

Gwelodd y cynllun, a gymeradwywyd gan Gyngor Caerdydd yr wythnos diwethaf, gyllid 'mewn egwyddor' yn cael ei gytuno, a allai weld yr LTA yn buddsoddi oddeutu £750,000 yn 29 o gyrtiau tennis y ddinas drwy eu Park Project, a ariennir gan Lywodraeth y DU a Sefydliad Tennis LTA.

Fel rhan o'r cytundeb, bydd y cyrtiau wedi'u hadnewyddu, gan ddechrau gyda'r rhai yng Ngerddi Bryn Rhymni, Parc Fictoria a Chaeau Llandaf, yn cael eu rheoli, eu gweithredu a'u cynnal gan Tennis Cymru, sydd ar hyn o bryd yn gweithredu cyrtiau tennis Parc y Mynydd Bychan.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Parciau a Digwyddiadau, y Cynghorydd Jennifer Burke:  "Mae buddsoddiad yr LTA a Tennis Cymru ym Mharc y Mynydd Bychan wedi trawsnewid safle a oedd mewn cyflwr gwael, heb lawer o weithgareddau tennis, yn ganolbwynt tennis bywiog lle mae'r gêm yn cael ei mwynhau bob dydd. Bu cynnydd sylweddol yn nifer y bobl sy'n cymryd rhan yn y gamp yno, gyda hyfforddiant, gweithgaredd ysgolion, a chystadlaethau i gyd ar gael ochr yn ochr â gemau rheolaidd. Erbyn hyn mae 900 o aelodau yn chwarae ar gyrtiau'r Mynydd Bychan, gan gynnwys y clwb LHDTC cyntaf yng Nghymru. Mae wedi mynd y tu hwnt i'n disgwyliadau ac mae'n gyffrous iawn meddwl y bydd buddsoddiad yr LTA yn galluogi'r cynllun i gael ei gyflwyno ar draws y ddinas, gan ddod â'r gamp i hyd yn oed mwy o bobl."

Mae buddsoddiad yr LTA yn rhan o raglen £30 miliwn ledled y DU a fydd yn gweld miloedd o gyrtiau tennis sydd mewn cyflwr gwael neu rai nad oes modd eu defnyddio yn cael eu hadfer er budd cymunedau, trwy waith adnewyddu a thrwy wneud y cyrtiau'n fwy hygyrch gyda thechnoleg mynediad gât a systemau archebu newydd.

Ychwanegodd y Cyng Burke: "Yr uchelgais yw gwella profiad y cwsmer, cynyddu nifer y bobl sy'n chwarae'r gêm, a chreu lleoedd diogel i chwarae trwy leihau'r fandaliaeth, yr ymddygiad gwrthgymdeithasol a'r camddefnydd yr ydym wedi'u gweld yn ein cyrtiau eraill. Yn bwysig iawn, bydd Tennis Cymru yn ailfuddsoddi unrhyw arian a godir trwy ffioedd chwarae yn y cyrtiau er mwyn eu cynnal a'u cadw i lefel uchel ac fel bod gan bobl le gwych i ddysgu a mwynhau'r gêm."

Darllenwch fwy yma

 

Addewid Caerdydd i blant mewn gofal, bod ‘Mae Fy Mhethau i'n Bwysig'

Mae Cyngor Caerdydd wedi addo ei gefnogaeth i'r ymgyrch 'Mae Fy Mhethau i'n Bwysig', menter sy'n helpu i sicrhau bod plant a phobl ifanc mewn gofal yn cael eu trin â pharch ac urddas pan fyddan nhw'n symud cartref.

Dan arweiniad NYAS (Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol), mae'r ymgyrch ‘Mae Fy Mhethau i'n Bwysig' yn gwthio i roi terfyn ar y defnydd o fagiau bin pan fydd plant mewn gofal yn symud cartref ac yn gofyn i awdurdodau lleol ledled Cymru a Lloegr ddarparu canllawiau ysgrifenedig ffurfiol i staff a gofalwyr i gefnogi plant sy'n cael eu symud.

Trwy gofrestru ar gyfer yr ymgyrch, mae Caerdydd yn addo i blant a phobl ifanc yn eu gofal y byddan nhw'n;

 

  1. Cadw eu heiddo mwyaf gwerthfawr yn ddiogel wrth symud ac yn addo na fyddan nhw'n cael eu symud mewn bagiau bin.
  2. Darparu canllawiau ysgrifenedig iddyn nhw ac unrhyw un sy'n eu helpu i symud.
  3. Byth yn symud nac yn taflu eu heiddo heb eu caniatâd ac yn parchu eu heiddo personol bob amser.
  4. Eu cefnogi i wneud cwyn os oes unrhyw eiddo wedi ei golli neu ei ddifrodi wrth eu symud. Ac yn olaf,
  5. Yn siarad â nhw am y symud ac yn gofyn sut aeth y symud.

 

Dywedodd y Cynghorydd Ash Lister - Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol i Blant: "Mae sicrhau bod pob plentyn mewn gofal yn teimlo hunanwerth ac yn cael ei barchu yn flaenoriaeth. Gall symud cartref fod yn gyfnod pryderus a llawn straen i unrhyw un, ond yn enwedig i bobl ifanc a allai fod wedi wynebu trallod a chynnwrf yn ystod eu bywyd. Rydym wedi ymrwymo i wneud hwn yn drosglwyddiad esmwyth ac urddasol lle mae pobl ifanc yn teimlo eu bod wedi eu cefnogi, yn unol ag uchelgais Caerdydd o fod yn Ddinas sy'n Dda i Blant UNICEF y DU.

"Mae ein plant a'n pobl ifanc yn haeddu'r gorau a dyna pam rydyn ni mor falch o lofnodi'r addewid ‘Mae Fy Mhethau i'n Bwysig', ac yn gobeithio y bydd mwy o Awdurdodau Lleol yn ymuno â ni."

Darllenwch fwy yma

 

Cyngor Caerdydd yn ennill Prosiect Sifil y Flwyddyn 2023/24 Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru

Mae Cyngor Caerdydd wedi ennill Gwobr Prosiect Sifil y Flwyddyn ar gyfer 2023/24 am Gynllun Trafnidiaeth y Sgwâr Canolog.

Rhoddir y wobr am drawsnewidiad Stryd Wood, sy'n cynnwys trefn ffyrdd newydd; lonydd bysiau newydd; gerddi glaw i reoli draenio dŵr wyneb; gwelliannau i'r ardal gyhoeddus a rhwydwaith priffyrdd sy'n rhoi blaenoriaeth i fysiau, yn barod ar gyfer agoriad y Gyfnewidfa Drafnidiaeth newydd i'r cyhoedd.

Y cynllun hefyd yw'r cyntaf o'i fath yng Nghymru, gyda chroesfan i gerddwyr wedi'i hadeiladu'n benodol i gynnwys pobl ddall a rhannol ddall, gyda phlannu ychwanegol a 'safleoedd bysiau i wenyn' wedi'u gosod i gynyddu bioamrywiaeth yng nghanol y ddinas.

Rhoddodd Cyngor Caerdydd gytundeb i Knights Brown ymgymryd â'r gwaith, a wnaed yn ystod Pandemig COVID.

Dwedodd yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth, y Cynghorydd Dan De'Ath:  "Mae'r wobr yn dyst i'r holl waith caled a wnaed gan swyddogion y Cyngor a'r contractwr i gwblhau'r cynllun hwn ar amser ac o fewn y gyllideb. Rwyf hefyd yn falch ein bod wedi gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau drwy'r ymgynghoriad i sicrhau ein bod yn darparu cynllun sy'n addas ar gyfer pob defnyddiwr, yn ogystal â gwella llif y traffig yn yr ardal hon o'r ddinas.

"Mae'r Cyngor wedi gweithio'n agos iawn gyda grwpiau anabledd i osod croesfan bwrpasol i gerddwyr sy'n darparu ar gyfer pobl ddall a rhannol ddall.  Rwy'n gwybod bod hyn wedi cael croeso cynnes gan RNIB a'i gyflwyno fel model o arfer gorau ar gyfer pan fydd croesfannau cerddwyr eraill yn cael eu gosod ledled y ddinas. 

"Mae Stryd Wood wedi'i thrawsnewid. Nid yn unig y mae'r stryd yn edrych yn llawer gwell nag o'r blaen gyda phlannu ychwanegol a chynllun ffordd newydd, ond mae'r peirianwaith hefyd yn sicrhau nad yw'r ffordd yn gorlifo mewn tywydd gwael ac y bydd y gyfnewidfa fysiau newydd yn gallu gweithredu'n effeithlon, gan sicrhau bod bysiau'n cael blaenoriaeth dros draffig cyffredinol."