Back
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 23 Mehefin 2023

23/06/23


Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Cadarnhau'r arlwy ar gyfer Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd; Cynlluniau'n symud yn eu blaen i ddatblygu cartref newydd Ysgol Uwchradd Willows; £1.3 miliwn o gyllid i gefnogi natur yng Nghaerdydd; Ysgol Uwchradd Llanisien yn agor Siop ‘Prom' Gynaliadwy.

Cadarnhau'r arlwy ar gyfer Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd

Mae'r arlwy bwyd, diod a cherddoriaeth ar gyfer Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd ym Mae Caerdydd wedi'i ddatgelu, ac mae'n cynnwys gwledd o ffefrynnau'r ŵyl yn ogystal â'r rheiny fydd yn gweini danteithion blasus yno am y tro cyntaf.

Ymhlith y newydd-ddyfodiaid yn yr ŵyl, a gynhelir o ddydd Gwener y 7fedtan ddydd Sul y 9fedo Orffennaf, mae 'Let Them See Cake' o Gaerdydd, gyda'u hamrywiaeth o gacennau bach, macarŵns, cwcis a brechdanau cwci. Yn Ffair y Cynhyrchwyr hefyd bydd 'The Garlic Farm', sydd yn dod â'u hamrywiaeth o sawsiau a siytnis o Ynys Wyth yma'n rheolaidd.

Gall y rheiny sydd wrth eu bodd gyda Phice Bach ymweld â newydd-ddyfodiad arall yr ŵyl, sef 'Fat Bottom Welsh Cakes' ym Marchnad y Ffermwyr, ac mae eu harlwy hefyd yn cynnwys fersiynau unigryw ac anarferol o'r pice bach traddodiadol. Yn ymddangosiad am y tro cyntaf eleni hefyd, gyda detholiad o gins hyfryd, fydd 'Cascave Gin.'

Draw yn y Piazza Bwyd Stryd, bydd sêr sîn Bwyd Stryd Caerdydd a phreswylwyr Marchnad Caerdydd, Bao Selecta, yn dod â'u byns bao yn llawn bola mochyn brwysiedig, llysiau mwstard wedi'u piclo, powdr cnau daear a pherlysiau ffres i'r ŵyl am y tro cyntaf. Yn ymuno â nhw am y tro cyntaf hefyd fydd 'Smokin Griddle' fydd yn gweini amrywiaeth o fyrgyrs blasus, gyda sglodion tatws trwy'u crwyn, a 'MacDaddies Gourmet Mac and Cheese' gyda'u marinadau cartref, a'u topins anhygoel fel cig wedi'i dynnu'n boeth gyda thryffl ac aur, yn rhoi gogwydd newydd i bryd bwyd clasurol.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Parciau a Digwyddiadau, y Cynghorydd Jennifer Burke:  "Mae Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd yn gyfle gwych i gefnogi busnesau annibynnol, a chael diwrnod allan gwych. Gyda stondinau newydd cyffrous ynghyd â holl ffefrynnau'r ŵyl, mae'r arlwy eleni'n argoeli'n dda."

Darllenwch fwy yma

Cynlluniau'n symud yn eu blaen i ddatblygu cartref newydd Ysgol Uwchradd Willows

Gall Cyngor Caerdydd gyhoeddi bod y contract i gyflawni'r gwaith galluogi sy'n gysylltiedig â datblygu llety newydd ar gyfer Ysgol Uwchradd Willows wedi'i ddyfarnu i Morgan Sindall Construction.

Mae'r gwaith galluogi yn fuddsoddiad o £3.4 miliwn tuag at y cynllun diweddaraf i'w gyflawni o dan raglen Band B Cymunedau Dysgu Cynaliadwy Cyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru a fydd yn gweld yr ysgol bresennol yn cael ei hadleoli a'i hailadeiladu ar dir oddi ar Heol Lewis, Y Sblot.

Bydd yr ysgol uwchradd newydd yn cynnig cyfleusterau chwaraeon cynhwysfawr, gan gynnwys neuadd chwaraeon, campfa, stiwdio ddrama a chaeau glaswellt a fydd ar gael i'r cyhoedd eu defnyddio y tu allan i oriau ysgol.

Yn amodol ar gynllunio a chaffael, disgwylir i waith adeiladu'r campws newydd ddechrau yn 2023.

Dewiswyd Morgan Sindall Construction i ymgymryd â'r gwaith galluogi sy'n gysylltiedig â'r cynllun, sy'n cynnwys:

 • Gorchymyn cau ar Heol Lewis a gwaith priffyrdd perthnasol, er mwyn caniatáu i'r datblygiad fynd rhagddo
 • Adeiladu llwybrau teithio llesol i berimedr dwyreiniol y safle
 • Gosod cyfleustodau newydd ac adleoli gwasanaethau presennol
 • Cloddio a gwaith tir gan gynnwys tynnu rhai deunyddiau llygrol ar ôl tarfu ar y tir
 • Dymchwel adeiladau presennol ar Heol Portmanmoor ac ar safle Marchnad y Sblot
 • Gosod ffensys diogelwch o amgylch ffin y safle
 • Bydd y contractwyr hefyd yn symud ymlaen â dyluniad y brif ysgol, o dan gontract cyn-wasanaethau.

Dwedodd Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd, yr Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry: "Mae'r gwaith galluogi sy'n gysylltiedig â'r prosiect hwn yn rhan annatod o'r datblygiad ac mae dyfarnu'r contract hwn yn garreg filltir gyffrous wrth sefydlu cartref newydd sbon i Ysgol Uwchradd Willows.

"Pan fydd wedi'i chwblhau, bydd yr ysgol newydd yn darparu cyfleusterau, arbenigedd a chyfleoedd addysgu eithriadol i fyfyrwyr, staff a'r gymuned, gan gynrychioli buddsoddiad sylweddol yn yr ardal leol."

Darllenwch fwy yma

£1.3 miliwn o gyllid i gefnogi natur yng Nghaerdydd

Mae Partneriaeth Natur Leol sydd wedi plannu miloedd o fylbiau da i wenyn, wedi gosod ‘waliau byw' gwyrdd mewn ysgolion a chanolfannau cymunedol, ac sy'n helpu cymunedau Caerdydd i gymryd camau ymarferol i gefnogi bioamrywiaeth, wedi sicrhau £1.3 miliwn o gyllid.

Bydd y cyllid, o gynllun 'Lleoedd Lleol ar gyfer Natur' Llywodraeth Cymru, yn galluogi Partneriaeth Natur Leol Caerdydd i wneud y canlynol:

 • Parhau â'i rhaglen blannu sy'n dda i bryfed peillio
 • Helpu i greu ac adfer cynefinoedd bywyd gwyllt
 • Gwella sut mae glaswelltir mewn parciau a mannau agored yn cael ei reoli ar gyfer bioamrywiaeth
 • Helpu grwpiau cymunedol i wneud eu mannau gwyrdd lleol yn well i fyd natur

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Parciau a Digwyddiadau, y Cynghorydd Jennifer Burke: "Ers ei sefydlu yn 2020, mae Partneriaeth Natur Leol Caerdydd wedi gweithio'n agos gyda chymunedau ledled y ddinas, gan ddarparu grantiau prosiect, offer garddio, gwestai pryfed, waliau byw, hadau brodorol, a mwy, i'w helpu i gymryd camau cadarnhaol i gefnogi natur ym mharciau a mannau gwyrdd y ddinas.

"Gan fod natur yn dirywio'n fyd-eang, mae'r cyllid dwy flynedd hwn yn bwysig iawn ac yn golygu dwy flynedd arall lle gallwn barhau â'n gwaith i gefnogi'r byd natur ar garreg ein drws, yma yng Nghaerdydd."

Darllenwch fwy yma

Ysgol Uwchradd Llanisien yn agor Siop ‘Prom' Gynaliadwy

Mae Ysgol Uwchradd Llanisien yn cymryd agwedd ysgol gyfan tuag at gynaliadwyedd a lleihau gwastraff, drwy agor siop prom mewn ymgais i fynd i'r afael â diwylliant taflu.

Gall disgyblion fenthyca unrhyw wisg ar gyfer eu prom diwedd ysgol, yn rhad ac am ddim a'i ddychwelyd ar ôl y digwyddiad, diolch i roddion hael o siwtiau a ffrogiau.

Mae'r fenter hefyd yn mynd i'r afael â'r pwysau ariannol y mae llawer o deuluoedd yn eu profi ar hyn o bryd, oherwydd yr argyfwng costau byw.

Eglura'r Pennaeth, Sarah Parry; "O ran gwisg a dillad, rydyn ni eisiau mynd i'r afael â'r diwylliant taflu sy'n bodoli, yn enwedig yn y byd ffasiwn cyflym.

"Gall cost prom ysgol fod yn ormodol i rai teuluoedd sy'n mynd yn groes i'n hegwyddorion ysgol o degwch a chynhwysiant.

"Mae aelodau staff, llywodraethwyr ysgol a rhieni wedi dod ag eitemau hardd i mewn, gan gynnwys ffrogiau a siwtiau, ac ar ôl estyn allan i Zara yng nghanol y ddinas, rydym wedi derbyn cyfraniadau gan gynnwys esgidiau, bagiau llaw ac ategolion."

Ychwanegodd, "Mae'r cynllun wedi bod yn hynod o ysgogol i lawer o'n myfyrwyr a oedd wir wedi mwynhau pori drwy'r siop prom a rhoi cynnig ar wisgo detholiad eang o ffrogiau/siwtiau nes dod o hyd i'r un roedden nhw'n ei hoffi."

Canmolwyd yr ysgol gan yr Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau Sarah Merry: "Mae hwn yn syniad gwych a bydd o fudd i lawer iawn o deuluoedd yr ysgol.

"Mae prom diwedd blwyddyn yr ysgol yn ddefod ar daith bywyd i lawer o bobl ifanc ond nid yw'n dod heb ei bris. Rwy'n gobeithio y bydd hyn yn ysbrydoli ysgolion eraill i ddatblygu eu mentrau dillad cynaliadwy eu hunain, gan helpu i sicrhau nad oes unrhyw ddisgybl yn teimlo ei fod wedi'i eithrio."