Back
Mae Gweithwyr Ieuenctid Caerdydd yn rhannu eu straeon. Wythnos Gwaith Ieuenctid 23 - 30 Mehefin 2023

23/6/2023

Mae gweithwyr ieuenctid o bob rhan o'r ddinas wedi rhannu eu straeon i gyd-fynd ag Wythnos Gwaith Ieuenctid eleni yng Nghymru (23 - 30 Mehefin 2023),sy'n gyfle i arddangos a dathlu effaith ac amrywiaeth gwaith ieuenctid,gyda'r nodo hyrwyddo dealltwriaeth ehangach o waith ieuenctid a'i gefnogi.

Mae'r cyfrifon agored, gonest ac yn aml annwyl yn rhoi cipolwg ar sut olwg sydd ar ddiwrnod gweithiwr ieuenctid yng Nghaerdydd, sut y gwnaethant ddechrau yn y rôl, uchafbwyntiau gyrfa a beth sy'n eu cadw yn y swydd.

Roedd Tyler Cook, Mentor Ieuenctid ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal gynlluniau gyrfa i fod yn nyrs ond ar ôl syrthio i leoliad gwaith mewn clwb ieuenctid, yn disgrifio'r teimlad o "pan wyddoch chi, fe wyddoch chi."

Dywedodd: "Cefais fy mrwdfrydedd o weithio gyda phobl ifanc a gwneud gwahaniaeth. Mae'r effaith y mae ein rôl yn ei chael ar bobl ifanc, y cysondeb rydyn ni'n ei roi iddyn nhw ac empathi o'r trawma maen nhw wedi bod drwyddo, yn ein galluogi i feithrin perthynas trwy ymddiriedaeth, gan eu helpu i wneud gwahaniaeth.

"Rydym wedi cael pobl ifanc yn y gorffennol sydd wedi bod mewn perygl o fod yn NEET (Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant) a thrwy weithio gyda nhw gyda pharch, cysondeb a chefnogaeth gadarnhaol ddiamod, gallant fynd ymlaen i gyflawni, gyda llawer ohonynt wedi mynd ymlaen i sicrhau lleoedd ôl-16 yn y coleg, hyfforddiant neu gyflogaeth.

 

"Drwy gydol y cyfan, mae ein llwythi achos rydym bob amser yn anelu at wneud gwahaniaeth i'n pobl ifanc a sicrhau canlyniadau cadarnhaol gyda nhw."

 

Mae Tyler wedi gweithio yn y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid, wedi rhoi cymorth mewn hostel byw lled-annibynnol ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed sy'n gadael gofal ac mae wedi gweithio mewn cartref preswyl gyda phobl ifanc - profiadau sydd wedi ei harwain at rôl mentor ieuenctid sy'n Derbyn Gofal.

 

Mae Darryl yn Uwch Weithiwr Cymorth Ieuenctid yn Sblot. "Es i mewn i waith ieuenctid chwe blynedd yn ôl. Fy swydd flaenorol oedd hyfforddwr gweithgareddau i gwmni awyr agored a byddem yn cael grwpiau ieuenctid a grwpiau o unedau cyfeirio disgyblion yn ymweld â'r ganolfan yn rheolaidd i wneud gweithgareddau. Yn fuan iawn, fe wnes i feithrin perthynas dda gyda'r staff a'r bobl ifanc. Roeddwn i'n mwynhau gweithio gyda phobl ifanc sydd weithiau'n ymddwyn yn heriol. Pan ddaeth swydd i fyny o fewn y gwasanaeth ieuenctid, gofynnwyd i mi a oeddwn am wneud cais amdano ac ailhyfforddi i fod yn weithiwr ieuenctid.

"Roedd hyn yn fy nghyffroi gan fod gweithwyr ieuenctid yn fy magu yn rhan bwysig o fy mywyd yn fy arddegau ac roedd mynd i glybiau ieuenctid yn wych."

Mae rôl Darryl yn amrywiol, o reoli'r ddarpariaeth mynediad agored gyda'r nos i dyfu'r cynnig ieuenctid i bobl ifanc yn yr ardal a chyflwyno prosiectau i bobl ifanc am gangiau.

Parhaodd: "Mae pobl ifanc sy'n cael mynediad i Ganolfan Ieuenctid Eastmoors yn gwybod ei fod yn lle diogel iddyn nhw ac mae wastad rhywun i wrando a chynnig cefnogaeth. Rydym yn ymfalchïo ein bod yn gallu cynnig y cymorth hwn i bobl ifanc ac yn ystod misoedd y gaeaf rydym yn cynnig diod a bwyd poeth i bobl ifanc i helpu gyda'r argyfwng costau byw."

Fe welwch fwy o straeon gan Weithwyr Ieuenctid Caerdydd ar sianeli cyfryngau cymdeithasol Cyngor Caerdydd drwy gydol yr wythnos neu darllenwch nhw yma:DAY IN THE LIFE OF A YOUTH WORKER - DIWRNOD MEWN BYWYD GWEITHIWR IEUENCTID (padlet.com)

Daliwch ati i sgrolio ar eu cyfer yn Saesneg.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Drechu Tlodi a Chefnogi Pobl Ifanc, y Cynghorydd Peter Bradbury; "Roeddwn i'n arfer mynd i Ganolfan Ieuenctid Gogledd Elái fy hun pan oeddwn i'n iau, felly rwy'n ymwybodol o'r ddarpariaeth, y gefnogaeth a'r help amhrisiadwy y mae'r Gwasanaeth Ieuenctid yn ei roi. 

"Ar draws y ddinasmae'r ddarpariaeth yn croesawu cannoedd o bobl ifanc, gan roi achubiaeth i lawer o bobl ifanc yn yr ardal leol, a rhoi lle iddynt fynd, rhywun i siarad â nhw a chyfle i gymryd rhan mewn addysg anffurfiol yn seiliedig ar eu hanghenion.

"Byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn dechrau gyrfa mewn Gwaith Ieuenctid i ddysgu mwy ac ymuno â'r tîm amhrisiadwy a phwysig hwn sy'n helpu ac yn cefnogi cymaint."

Mae Gwasanaethau Ieuenctid Caerdydd wedi gwneud ffilm sy'n cynnwys pobl ifanc, gan siarad yn eu geiriau eu hunain am yr effaith y mae'r ddarpariaeth wedi'i chael arnynt, gallwch ei gweld yma:GWASANAETH IEUENCTID CAERDYDD - DYMA WAITH IEUENCTID / CARDIFF YOUTH SERVICE - THIS IS YOUTH WORK - YouTube

I ddysgu mwy am Wasanaeth Ieuenctid Caerdydd, dilynwch nhw ar y cyfryngau cymdeithasol:

Facebook & Instagram - @CardiffYouthService

Twitter - @YouthCardiff

neu ewch i'w gwefanwww.cardiffyouthservices.wales