Back
Golau gwyrdd ar gyfer dymchwel Tŷ Glas: Cynlluniau ar waith i leihau aflonyddwch


6/6/23

Mae gwaith wedi dechrau ar ddymchwel hen adeilad swyddfa Cyllid a Thollau Ei Fawrhydi yn Nhŷ Glas yn Llanisien.

 

Ar ôl sicrhau caniatâd cynllunio ymlaen llaw gydag amodau dymchwel ym mis Awst y llynedd, mae'r amodau hyn bellach wedi'u rhyddhau ac mae dymchwel strwythurol llawn wedi dechrau.

 

Caffaelodd y Cyngor safle Tŷ Glas ym mis Hydref 2021 i ddarparu safle clir i gyflwyno cynigion addysg strategol o dan y Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw gynlluniau penodol ar gyfer y safle a byddai unrhyw gynigion yn y dyfodol yn destun ymgysylltu â'r gymuned yn ogystal ag ymgynghori drwy'r broses gynllunio.

 

Nawr, gan fod cyflawni'r amodau wedi'u cymeradwyo, mae'r contractwr dymchwel Erith, sydd wedi bod ar y safle ers mis Mawrth yn gwneud gwaith i gael gwared ar osodiadau a ffitiadau anstrwythurol, wedi dechrau'r gwaith dymchwel priodol a disgwylir iddo gymryd tua blwyddyn.

 

Mae trigolion sy'n byw ger y safle yn cael gwybod am ddatblygiadau yn rheolaidd ac mae mesurau lliniaru ar waith i leihau effaith y gwaith ar y gymuned leol.

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu, y Cynghorydd Russell Goodway: "Rydym yn deall y bydd dymchwel ar y raddfa hon a dros gyfnod mor hir yn bryder i rai pobl yn yr ardal ond rydym yn awyddus i roi sicrwydd bod cynlluniau ar waith i sicrhau bod effaith y gwaith hwn yn cael ei leihau gymaint â phosibl.

 

"Rydym yn gwybod y bydd rhywfaint o darfu ac rydym yn ddiolchgar ymlaen llaw am amynedd trigolion a busnesau lleol wrth i ni gyflawni'r gwaith hwn a fydd yn paratoi'r ffordd yn y pen draw ar gyfer buddsoddiad sylweddol mewn darpariaeth addysg yn y rhan hon o'r ddinas yn y dyfodol."

 

Mae Cynllun Rheoli Amgylcheddol ar gyfer Gwaith Dymchwel ar y safle wedi'i adolygu'n fanwl gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol a'r holl ymgyngoreion statudol, gan gynnwysGwasanaethau Rheoliadol a Rennir i sicrhaubod gwaith tynnu asbestos ar y safle yn cyd-fynd â'r holl weithdrefnau diogel.

 

Mae Erith yn gontractwr trwyddedig, wedi'i gofrestru i dynnu asbestos a bydd yn rhoi'r mesurau canlynol ar waith:

  • Bydd gorsafoedd monitro sŵn, llwch a dirgryniad ar y safle i amddiffyn staff a phreswylwyr
  • Atal llwch gan ddefnyddio dŵr o'r prif gyflenwad
  • Cynlluniau traffig gyda'r prif fynediad i'r safle gyferbyn â Marks & Spencer ar y parc manwerthu gerllaw i osgoi symudiadau trwm ar Heol Tŷ Glas. Ni ddisgwylir y bydd unrhyw ffyrdd yn cau ar gyfer y gwaith.
  • Yn dilyn canllawiau llym a rheoleiddio pob mater sy'n ymwneud â thynnu asbestos.  Bydd amgaeadau arbennig yn cael eu hadeiladu o amgylch ardal y gwaith asbestos i gynnwys llwch a gwastraff, gan atal deunyddiau rhag lledaenu i'r amgylchedd cyfagos.
  • Bydd yr holl asbestos yn cael ei dynnu o bob adeilad cyn ei ddymchwel.
  • Oriau gwaith a ganiateir 8am - 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am - 1pm ar ddydd Sadwrn. Dim gwaith ar ddydd Sul na gwyliau cyhoeddus/banc heb ganiatâd ysgrifenedig gan y Gwasanaethau Cymdogaeth, ac eithrio os bydd angen ymateb brys.