Back
Noson i gydnabod a dathlu rhagoriaeth ac ymroddiad mewn gwaith gofal

12/04/23

Mae gweithwyr gofal o bob rhan o Gaerdydd a Bro Morgannwg wedi'u cydnabod am eu hymroddiad a'u safonau gwaith rhagorol yn Nathliad Rhagoriaeth mewn Gofal Partneriaeth Gweithlu Rhanbarthol Caerdydd a'r Fro 

Yn y digwyddiad blynyddol, a gynhaliwyd yng Nghanolfan Gelf y Memo yn y Barri ac a gyflwynwyd gan gyflwynydd Newyddion y BBC, Sian Lloyd, rhoddwyd gwobrau i weithwyr gofal o dimau'r cyngor a phartneriaid darparu yn y rhanbarth am ennill eu cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Yn y digwyddiad, ymunodd y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AoS, ac uwch swyddogion o Lywodraeth Cymru a Chynghorau Caerdydd a Bro Morgannwg ag Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Graham Hinchey, Aelodau Cabinet Cyngor Caerdydd dros Wasanaethau Cymdeithasol, y Cynghorydd Norma Mackie (Oedolion) a'r Cynghorydd Ash Lister (Plant) yn y digwyddiad.

Cafodd gweithwyr o sefydliadau sy'n gweithio ym Mhartneriaeth Gweithlu Rhanbarthol Caerdydd a'r Fro ac sydd wedi ennill eu cymhwyster a dangos ymroddiad a safonau gwaith rhagorol eu dathlu, a chyflwynwyd tystysgrif a bag o nwyddau iddynt.

Dwedodd Arglwydd Faer Caerdydd, y Cyng. Graham Hinchey:  "Rwyf am roi teyrnged i ymroddiad, amynedd, a phroffesiynoldeb yr holl weithwyr gofal a ddathlwyd gennym yn y noson gyflwyno gwobrau. Nid yw gwaith gofal yn waith hawdd i unrhyw un ymgymryd ag ef, ond mae'n un hanfodol. Mae'n ganolog i les miloedd o bobl yn ein dinas, felly mae fy niolch personol yn fawr i bob un gweithiwr gofal sy'n gwneud gwahaniaeth bob dydd."

Dywedodd y Cynghorydd Norma Mackie: "Mae ein gweithwyr gofal gwych yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn gwneud gwaith anhygoel. Maen nhw'n gweithio'n ddiflino, yn aml mewn amgylchiadau heriol iawn, felly mae dathliadau fel hyn yn hynod bwysig i ddangos  iddyn nhw cymaint rydyn ni i gyd yn gwerthfawrogi eu hymdrechion a'u cyflawniadau."

Dywedodd y Cynghorydd Ash Lister: "Roedd yn anrhydedd dathlu'r gwaith gwych sy'n cael ei wneud ledled Caerdydd a'r Fro drwy ofal cymdeithasol.  O ddydd i ddydd mae'r gweithwyr gofal roedden ni'n eu dathlu yn dylanwadu ar fywydau pobl, ac yn eu newid er gwell.

"Mae fy mam yn weithiwr gofal cartref felly rwyf wedi gweld o lygad y ffynnon y gofal, yr angerdd a'r ymroddiad sy'n rhan o'r gwaith  mae gweithwyr gofal yn ei wneud i gefnogi'r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau."