Back
Ysgol Gynradd Radnor yn ennill gwobr teithio ysgol brin

13/7/2022 

Mae Ysgol Gynradd Radnor yn Nhreganna, Caerdydd, wedi ennill Gwobr Ysgol Teithio Llesol Aur Sustrans Cymru, dim ond yr ail ysgol yng Nghymru sydd wedi gwneud hynny.

Cyflwynir y wobr nodedig i ysgolion yng Nghymru sy'n rhagori o ran teithio llesol - cerdded, olwynio a beicio ac sydd wedi dangos ymrwymiad parhaus i hyrwyddo teithio llesol a chynaliadwy dros nifer o flynyddoedd.

Mae rhieni a phlant ymroddedig yn Ysgol Gynradd Radnor wedi bod yn cerdded, yn sgwtio neu'n beicio i'r ysgol yn rheolaidd, gan helpu i leihau llygredd ar stryd eu hysgol ac yn y gymuned ehangach.

Gyda chymorth Sustrans Cymru a Thîm Teithio Ysgolion Llesol Cyngor Caerdydd, mae Ysgol Gynradd Radnor bellach wedi ymrwymo'n llwyr ac wedi'i pharatoi i weithio'n annibynnol i gynyddu teithio llesol ar draws cymuned yr ysgol; ac o ganlyniad i ymdrechion y rhieni, y plant a'r athrawon, mae'r ysgol wedi llwyddo i ennill Gwobr Ysgol Teithio Llesol Aur.

Mae'r ymrwymiad hwn wedi arwain at newidiadau sefydliadol, diwylliannol ac ymddygiadol sylweddol a pharhaol yn y ffordd y mae pobl yn cysylltu â theithio i'r ysgol.

Wrth siarad am bwysigrwydd teithio llesol, dywedodd yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth a Chynllunio Strategol yr Aelod Cabinet, y Cynghorydd Dan De'Ath: "Mae ein cynlluniau uchelgeisiol i drawsnewid teithio llesol ar draws y ddinas yn cael eu cefnogi'n dda gan y gwaith sy'n cael ei wneud yn ein hysgolion ac maent yn chwarae rhan bwysig yn y ffordd y mae Caerdydd yn lleihau tagfeydd, yn gwella ansawdd aer ac yn mynd i'r afael â phroblemau parhaus y newid yn yr hinsawdd.

"Mae ein Tîm Teithio Ysgolion Actif dynodedig yn darparu amrywiaeth o gymorth i ysgolion i hyrwyddo teithio llesol yn y ffordd orau, o ddarparu fflydoedd beiciau a mannau storio beiciau i wella palmentydd a gweithredu Strydoedd Ysgol sy'n helpu i leddfu tagfeydd dyddiol a achosir trwy yrru i'r ysgol.

"Gall cerdded, sgwtio neu feicio i'r ysgol helpu i wella diogelwch ar y ffyrdd a chynyddu ymwybyddiaeth plant o'r ffyrdd yn ogystal â gwella iechyd meddwl a lles. Rwy'n falch iawn bod Ysgol Gynradd Radnor wedi ennill y wobr nodedig hon, gan gydnabod y newidiadau cadarnhaol a fabwysiadwyd gan yr ysgol a'i chymuned."

Mae Sustrans Cymru wedi bod yn cefnogi Radnor dros y blynyddoedd trwy'r Rhaglen Teithiau Llesol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae'r rhaglen yn gweithio gydag ysgolion ledled Cymru i greu diwylliant sy'n ei gwneud yn haws i blant gerdded, olwynio, sgwtio neu feicio.

Bu Cyfarwyddwr Sustrans Cymru, Christine Boston, yn llongyfarch yr ysgol: "Ar ran Sustrans Cymru, hoffwn longyfarch Ysgol Gynradd Radnor ar y llwyddiant trawiadol hwn. Maent wedi dangos ymrwymiad gwych i deithio llesol.

"Mae'n wych gweld ysgol yn ymrwymo'n llwyr i'r syniad o newid ymddygiad ar draws eu cymuned, a da iawn i'r plant, y rhieni a'r athrawon sydd wedi chwarae rhan.

"Rydym yn gwybod am fuddion teithio llesol - mae'n ein helpu i fyw bywydau hapusach ac iachach ac yn gwneud y daith i'r ysgol yn hwyl i bawb."

Wrth siarad am gyflawniad yr ysgol, dywedodd Kane Morgan, Hyrwyddwr Teithio Llesol Ysgol Gynradd Radnor: "Mae'n anhygoel i ymdrechion yr holl ddisgyblion, rhieni ac athrawon gael eu cydnabod gyda gwobr mor uchel ei bri.

"Rydym yn ymfalchïo mewn gwneud ein rhan i drawsnewid ein cymdogaeth yn Nhreganna yn lle diogel a llawn hwyl i bob teithiwr llesol ac rydym yn gobeithio y bydd ein cyflawniadau yn ysbrydoli ysgolion eraill i wneud yr un peth. Ein disgyblion a'n dulliau teithio cynaliadwy yw dyfodol y ddinas hon, ac rydym yn gyffrous i gymell plant, rhieni ac athrawon i deithio'n llesol i'r ysgol a'r gwaith.

"Allen ni ddim bod wedi cyflawni popeth sydd gennym heb gymorth Sustrans Cymru ac ymdrechion y gymuned gyfan yn dod at ei gilydd er budd pawb. Rydym am i'n plant adael Radnor a pharhau â'r arferion teithio llesol sydd wedi'u gwreiddio ynddynt, gan eu galluogi i wneud y dewisiadau cludiant cywir trwy gydol eu bywydau."

Mae'r Wobr Ysgol Teithio Llesol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn cynnig ateb ar-lein pwrpasol i ysgolion yng Nghymru.

Gall ysgolion olrhain cynnydd a manteisio ar gyfoeth o adnoddau ategol i gyflawni tair lefel a dod yn enghreifftiau o arfer gorau.

Mae buddion eraill teithio llesol i'r ysgol yn cynnwys gwell iechyd a lles corfforol ymhlith y disgyblion, sy'n sicrhau plant hapusach ac iachach.

Mae ceisiadau ar gyfer y Rhaglen Teithiau Llesol ar agor i ysgolion wneud cais nawr:https://www.sustrans.org.uk/sign-up-to-active-journeys-programme/