Back
Caerdydd i elwa o ehangu'r ddarpariaeth anghenion addysgol arbennig

08/07/22

Bydd disgyblion o bob rhan o Gaerdydd yn elwa o ehangu'r ddarpariaeth addysg anghenion dysgu ychwanegol ac arbennig, a fydd yn creu mwy na 270 o leoedd ychwanegol dros y blynyddoedd nesaf.

 

Cynhaliwyd ymgynghoriad cynhwysfawr ar y sector anghenion arbennig dros y gaeaf ac mae Cyngor Caerdydd bellach wedi cwblhau'r cyfnod rhybudd statudol ar gyfer wyth cynnig. Ar ôl derbyn dau wrthwynebiad yn unig, cymeradwyodd Cabinet y Cyngor y cynlluniau yn ei gyfarfod ddydd Iau (Gorffennaf 14).

 

Wrth wraidd y cynllun mae creu mwy na 200 o leoedd ychwanegol mewn wyth ysgol ar draws y ddinas, drwy sefydlu:

·       canolfan ag 20 lle ar gyfer plant oedran cynradd ag anghenion dysgu cymhleth (ADC) yn Ysgol Gynradd Moorland (o fis Medi 2023)

·       canolfan â 30 lle ar gyfer dysgwyr ag ADC yn Ysgol Uwchradd Willows (o fis Medi 2023), a

·       chanolfan â 30 lle yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ar gyfer dysgwyr ag awtistiaeth, ochr yn ochr â'r ganolfan bresennol (o fis Medi 2023), a chynyddu

·       nifer y lleoedd ar gyfer dysgwyr ag awtistiaeth o 20 i 45 yn Ysgol Uwchradd Llanisien (o fis Medi 2022)

·       nifer y disgyblion yn Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn o 198 i 240 (o fis Medi 2022)

·       nifer y disgyblion yn Ysgol Arbennig The Hollies o 90 i 119 (o fis Medi 2022) ac o 119 i 150 (Medi 2023)

·       nifer y disgyblion ag ADC yn Ysgol Gynradd Llanisien Fach o 20 i 30 (o fis Medi 2023), a

·       nifer y lleoedd ar gyfer dysgwyr ag awtistiaeth yn Ysgol Gynradd Pentre-baen o 20 i 24 (o fis Medi 2022)

 

Yn ogystal, bydd y Cyngor yn cynyddu nifer y lleoedd ledled y ddinas ar gyfer disgyblion ag anghenion iechyd a lles emosiynol.

 

Bydd y cynlluniau'n gwella'r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd ac yn cynnwys cau safle Ysgol Arbennig Y Court yn Llanisien, sydd wedi dyddio. Byddai'r ysgol yn trosglwyddo i adeiladau newydd ar draws dau safle – Ysgol Gynradd y Tyllgoed ac Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg yn Llanrhymni. Byddai gan bob un le i 36 o ddisgyblion – cyfanswm o 72, cynnydd o 30 ar y capasiti presennol.

 

Byddai'r gwaith yn cael ei gwblhau erbyn mis Medi 2025.

 

Hefyd ar y gweill mae creu dwy ganolfan adnoddau arbenigol newydd ag 20 lle ar gyfer iechyd a lles emosiynol yn:

·       Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd, yn Nhrelái (o fis Medi 2022), ac

·       Ysgol Uwchradd y Dwyrain, yn Nhredelerch (o fis Medi 2023)

 

Ni ddaeth unrhyw wrthwynebiadau i'r tri chynllun hyn i law’r Cyngor.

 

Dywedodd y Cynghorydd Sarah Merry, Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau’r Cyngor, "Dyma'r camau mwyaf arwyddocaol tuag at drawsnewid y ddarpariaeth addysg anghenion dysgu arbennig ac ychwanegol a welwyd yng Nghaerdydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf a bydd yn gwella safon y cyfleusterau ar draws y ddinas yn sylweddol ac yn cynyddu nifer y lleoedd sydd ar gael gan fwy na 270.

 

"Ym mis Mawrth 2021, roedd gan Gaerdydd 2,265 o blant ag anghenion addysgol arbennig," ychwanegodd, "ac roedd 1,116 ohonynt wedi'u lleoli mewn cyfleusterau arbenigol yn y ddinas, gyda 48 o leoedd ar gael mewn canolfannau lles ac iaith lafar a 90 arall mewn unedau cyfeirio disgyblion.

 

"Bydd y cynlluniau hyn yn cyfrannu'n helaeth at fynd i'r afael â diffyg yn ein darpariaeth a bydd hefyd yn helpu i ledaenu'r cyfleusterau ledled Caerdydd.

 

"Yn ogystal, ar safle newydd Ysgol Y Court, bydd adeiladau’r 21ain ganrif yn cefnogi nifer o fentrau ar gyfer disgyblion â lefelau uchel o anghenion iechyd a lles emosiynol – fel ffocws therapi a chyfleoedd ymyrraeth gynnar."

 

Mae'r angen i gynyddu'r ddarpariaeth yn y meysydd hyn yn adlewyrchu cynnydd yn nifer y disgyblion ag anghenion dysgu arbennig ac ychwanegol – tuedd a nodwyd cyn 2020 ond sydd wedi'i gwaethygu gan gau ysgolion a mesurau eraill a gyflwynwyd yn sgil y pandemig.