Back
Cyngor teithio ar gyfer cyngherddau ar 26, 27 a 28 Mai

19/05/22


Bydd Ed Sheeran yn perfformio yn Stadiwm Principality ar 26, 27 a 28 Mai ac er mwyn hwyluso'r digwyddiadau hyn, bydd ffordd lawn yng nghanol y ddinas ar gau ar sail iechyd a diogelwch er mwyn sicrhau y gall pobl fynd i mewn i'r stadiwm yn ddiogel a'i adael ar ôl y cyngherddau.

Bydd fy Rhamant Cemegol hefyd yn perfformio ddydd Sadwrn Mai 28 ym Maes Criced Gerddi Sophia.

Ar 26 a 27 Mai, bydd ffordd lawn yng nghanol y ddinas ar gau o 4.30pm tan 12.30am. Ar ddydd Sadwrn 28 Mai, bydd y ffordd ar gau ychydig yn gynharach, o 2pm tan 12.30am.

Dylai'r rhai sy'n mynychu'r cyngherddau hyn adael bagiau mawr gartref a rhoi sylw i'r eitemau gwaharddedig a restrir yn principalitystadium.wales cyn iddynt deithio i mewn i'r ddinas.

Cau ffyrdd

O 7am, bydd mynediad i Heol Scott a Heol y Parc yn cael ei reoli i sicrhau nad yw cerbydau'n parcio yn yr ardal cau ffyrdd.

Caiff y ffyrdd canlynol eu cau fel rhan o batrwm cau ffyrdd llawn canol y ddinas:

  • Ffordd y Brenin o'r gyffordd â Heol y Gogledd i'r gyffordd â Heol y Dug.
  • Heol Ddwyreiniol y Bont-faen o'r gyffordd â Heol y Gadeirlan i'r gyffordd â Heol y Porth.
  • Stryd Tudor o'r gyffordd â Heol Clare i'r gyffordd â Stryd Wood (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr ar hyd Fitzhammon Embankment).
  • Plantagenet Street a Beauchamp Street o'r cyffyrdd â Despenser Place i'r cyffyrdd â Stryd Tudor (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr).
  • Bydd y ffyrdd canlynol ar gau'n gyfan gwbl: Heol y Dug, Stryd y Castell, Stryd Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott.
  • Bydd mynediad i fysus yn unig i Rodfa'r Orsaf a Stryd Guildford o'r gyffordd â Heol Casnewydd at y gyffordd â Ffordd Churchill yn ystod yr amseroedd cau ffyrdd. Bydd hyn er mwyn sicrhau bod mynediad dibynadwy i fysus at y mannau lloeren ar Ffordd Churchill.

Ychwanegiadau:  
Canolfan Ddinesig:Rheolir mynediad i ran o'r Ganolfan Ddinesig drwy'r dydd. Caniateir mynediad yn unig i barcio ar gyfer y digwyddiad, rhywfaint o barcio ar gyfer cymudwyr, llwytho a mynediad i feysydd parcio preifat.

Ymhlith y ffyrdd bydd hyn yn effeithio arnynt mae Rhodfa'r Brenin Edward VII, Rhodfa'r Amgueddfa, Heol Neuadd y Ddinas, Heol y Coleg a Heol Gerddi'r Orsedd.

Bydd Heol Penarth (cefn Gorsaf Drenau Caerdydd Canolog) o gyffordd Heol Eglwys Fair hyd at y fynedfa oddi ar Heol Penarth yn cau rhwng 9pm a hanner nos i helpu Trafnidiaeth Cymru gyda'r cefnogwyr ciwio.

Trenau

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cynnal amserlen lawn ac ni fydd unrhyw waith uwchraddio rheilffordd yn effeithio ar wasanaethau i mewn ac allan o Gaerdydd ar 26, 27 a 28 Mai, ond bydd y gwasanaethau'n brysur iawn, felly rhowch ddigon o amser ar gyfer eich taith.  

Bydd ciwiau ar ôl y digwyddiad ar gyfer gwasanaethau prif reilffordd ar y Sgwâr Canolog a bydd ciwiau ar gyfer gwasanaethau'r Cymoedd y tu ôl i'r orsaf.

Ewch i tfw.cymru neu'r ap Trafnidiaeth Cymru newydd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am deithio.

Os oes gennych unrhyw broblemau ar y rheilffordd, siaradwch ag arweinydd neu, am faterion mwy difrifol, gallwch anfon neges destun at Heddlu Trafnidiaeth Prydain ar 61016 neu ffonio 0800 40 50 40. Ffoniwch 999 mewn argyfwng bob tro.

Parcio ar ddydd y Digwyddiad yn y Ganolfan Ddinesig

Cyrraedd yno: Gadewch wrth Gyffordd 32 yr M4, ewch tua'r de ar yr A470 i ganol y ddinas a dilyn yr arwyddion i'r ganolfan ddinesig.

Cost: £15 yn daladwy ar y diwrnod yn y maes parcio - mae taliadau cerdyn hefyd ar gael nawr.

Amseroedd parcio: Bydd y maes parcio yn agor am 8am ac yn cau am hanner nos. 

Parcio ar ddydd y Digwyddiad yn y Ganolfan Ddinesig (Bysus)

Mae £25 yn daladwy ar y diwrnod (arian parod yn unig) 

Amseroedd parcio: Bydd y maes parcio yn agor am 8am ac yn cau am hanner nos. 

Cyfleusterau Parcio a Theithio

Mae'r cyfleuster parcio a theithio digwyddiadau yn cael ei ddarparu ar gyfer pob un o'r pedwar cyngerdd yn Stadiwm Principality a Maes Criced Gerddi Sophia a bydd yn Neuadd y Sir ym Mae Caerdydd.

 Mae'r cyfleuster yn hawdd i'w gyrraedd o'r M4, drwy adael wrth gyffordd 33, a theithio i lawr y ffordd gyswllt (A4232).

Bydd bysiau'n rhedeg yn ôl ac ymlaen i ganol y ddinas bob 10 munud cyn i'r cyngherddau ddechrau. Cost: £10 yn daladwy ar y diwrnod - mae taliadau cerdyn ar gael nawr hefyd.

Mae'r maes parcio'n agor yn 10.30am a bydd y bws cyntaf yn gadael am 11am. Bydd y bws olaf o ganol y ddinas ar Canol Nos a bydd y maes parcio'n cau am 12.15am

Parcio ar gyfer y Digwyddiad yng Ngerddi Sophia

Gerddi Sophia (ceir)

(Tua 0.5 milltir o gerdded i Stadiwm Principality, Gât 2).

Parcio ar gyfer y Digwyddiad yng Ngerddi Sophia

Cyrraedd yno: Gadewch wrth gyffordd 32 yr M4.

Cost: £15 yn daladwy ar y diwrnod yn y maes parcio - mae taliadau cerdyn ar gael nawr hefyd.

Amseroedd parcio: Bydd y maes parcio yn agor am 8.00am ac yn cau am hanner nos.

Sylwer: Bydd staff ym maes parcio Gerddi Sophia tan 7.00pm. Gadewir pob cerbyd ar y safle ar risg y perchennog. Ni fydd Cyngor Caerdydd yn gyfrifol am unrhyw ladrad neu ddifrod i geir nac i eiddo personol. Cyflwynir dirwy i unrhyw gerbydau sy'n cael eu gadael yn y maes parcio ar ôl yr amser cau.

Bws

Bysus lleol:

Caiff gwasanaethau bws eu dargyfeirio tra bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau

Ewch i wefan y gweithredwr bws perthnasol i gael rhagor o wybodaeth am eich llwybrau bws penodol.

Ar gyfer gwasanaethau Stagecoach, ewch i:  Croeso i Stagecoach (stagecoachbus.com)

Ar gyfer gwasanaethau Bws Caerdydd, ewch i:https://www.cardiffbus.com/principality-stadium

Am ragor o wybodaeth am wasanaethau NAT, ewch i:https://www.natgroup.co.uk/

National Express:
 
Bydd bysus National Express yn defnyddio Gerddi Sophia fel yr arfer.  

Allwch chi feicio neu gerdded?

Gall y rheini sy'n byw yng Nghaerdydd feicio neu gerdded.Mae ymchwil yn dangos bod 52% o'r teithiau car ym mhrifddinas Cymru yn llai na 5km o hyd.  Mae hwn yn bellter y gellir ei feicio yn braf mewn 20 munud.

Gwyddom hefyd fod 28% o drigolion Caerdydd nad ydynt yn beicio ar hyn o bryd yn dymuno gwneud hynny.

Pan fo tagfeydd ar y ffyrdd, mae hyn yn gwneud beicio yn ddewis mwy atyniadol fyth gan y byddai teithio ar feic yn gynt na char ar yr oriau brig neu yn ystod digwyddiadau mawr.

Parcio i Siopwyr

Argymhellir i siopwyr ddefnyddio'r safleoedd Parcio a Theithio penodol ym Mhentwyn neu Neuadd y Sir. Neu mae meysydd parcio ar gael yng nghanol y ddinas hefyd: Meysydd Parcio Heol y Gogledd; Canolfan Siopa Dewi Sant; John Lewis; Canolfan Siopa Capitol ac NCP (Stryd Adam, Plas Dumfries a Heol y Brodyr Llwydion)

Parcio i Bobl Anabl

Argymhellir bod gyrwyr anabl yn defnyddio Gerddi Sophia. Mae lleoedd parcio i bobl anabl hefyd ar gael mewn meysydd parcio preifat amrywiol.

Gweler argaeledd ar wefannau unigol.

Tacsis

Bydd safle tacsis Heol Eglwys Fair (y tu allan i Dŷ Fraser) ar gau ar yr un pryd ag y bydd y ffyrdd ar gau. Felly ar ddydd Iau 26 Mai a dydd Gwener 27 Mai bydd hyn am 4.30pm ac ar ddydd Sadwrn 28 Mai bydd am 2pm.