Back
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 08 Ebrill 2022

Diweddariad Cyngor Caerdydd: 08 Ebrill 2022

Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â:

Trefniadau ar gyfer teuluoedd sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol Am Ddim dros y Pasg, Y Ddinas yn dal i symud i guriad y gân ar ôl Gŵyl Gerdd 6 Music y BBC, Diwrnod Agored y Gwanwyn Parc Bute a'r coronafeirws nifer wrth nifer. 

 

Trefniadau ar gyfer teuluoedd sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol Am Ddim dros y Pasg

Bydd teuluoedd plant sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim yn derbyn taleb archfarchnad ar gyfer gwyliau Gwyliau'r Pasg.

 

Mae cyfnodau gwyliau yn adeg pan fo teuluoedd yn profi pwysau ariannol ychwanegol o ran gofal plant a gweithgareddau, a bydd hyn yn sicrhau bod prydau a byrbrydau iach a maethlon ar gael i blant a phobl ifanc.

 

Cafodd y talebau eu hanfon yr wythnos hon. Os nad ydych wedi derbyn eich talebau eto, cysylltwch â PrydauYsgolAmDdim@caerdydd.gov.uk

 

Y Ddinas yn dal i symud i guriad y gân ar ôl Gŵyl Gerdd 6 Music y BBC

Efallai bod y systemau PA wedi eu pacio'n ddiogel, efallai bod y posteri'n dechrau pilio oddi ar y waliau ac efallai bod yr  atseinio yn ein pennau wedi tawelu, ond un wythnos yn ddiweddarach ac mae'r ganmoliaeth i Ŵyl Gerdd 6 Music Caerdydd yn parhau i atseinio ar hyd a lled y ddinas.

Cafwyd canmoliaeth gyffredinol ar draws y cyfryngau a'r rhyngrwyd ar gyfer y digwyddiad, a welodd rai o fandiau ac artistiaid mwyaf a gorau'r byd, yn ogystal â llu o sêr sy'n codi, yn perfformio mewn lleoliadau ledled Caerdydd, gan gynnwys Neuadd Dewi Sant, Neuadd Fawr y brifysgol, y Tramshed a Chlwb Ifor Bach.

Er bod y prif ddigwyddiad, a drefnwyd gan Dîm Gŵyl Gerdd y BBC, gyda chefnogaeth Cyngor Caerdydd a Chymru Greadigol, yn cynnwys perfformwyr fel y Manic Street Preachers, Johnny Marr, Idles, Siôn John Misty, Self Esteem, Ezra Collective, Pixies, Khruangbin a Little Simz, gwnaeth y digwyddiad ymylol - y cyntaf yn hanes yr ŵyl - argraff enfawr hefyd.

Wedi'i drefnu gan Cymru Greadigol, sy'n rhan o Lywodraeth Cymru, roedd yn cynnwys 29 o sioeau ychwanegol ar draws 12 lleoliad yn cefnogi 150 o berfformwyr ychwanegol o Gymru ac, ar y cyd â'r brif ŵyl, sicrhaodd fod dros 12,000 o ddeiliaid tocynnau lwcus wedi mwynhau gweld dychweliad cerddoriaeth fyw ogoneddus wedi'r bwlch a fu, gan gefnogi dyheadau Caerdydd i ddod yn 'Ddinas Gerdd' a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Dwedodd Rhuanedd Richards, Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales: "Mae cerddoriaeth fyw yn rhywbeth rydyn ni i gyd wedi gweld ei golli yn ystod y pandemig felly roedd Gŵyl Gerdd 6 Music y BBC yng Nghaerdydd eleni yn fwy na dim ond gŵyl - roedd yn ddathliad.

"Gan weithio gyda phartneriaid ar draws y ddinas, unodd y lleoliadau, yr artistiaid, y torfeydd a'r gwrandawyr i lawenhau a dathlu rhywbeth sy'n annwyl gennym i gyd.  Roedd yn wych clywed cymaint o artistiaid o Gymru, yn perfformio'n fyw ar lwyfan gydol y penwythnos, yn nwy iaith ein cenedl. Mae fy niolch i bawb am ei wneud yn benwythnos mor arbennig."

Dwedodd Ruth Cayford - pennaeth y Diwydiannau Creadigol a Diwylliant, Cyngor Caerdydd "Roedd hwn wir yn un o'r pethau gorau sydd wedi digwydd yn y ddinas.  Mae hyn wedi bod mor bwysig i gadarnhau ein gwaith Dinas Gerdd Caerdydd ymhellach a thynnu sylw at y dalent yng Nghaerdydd a Chymru, yn ogystal â dod â'r gorau yn y byd i Gaerdydd er mwyn i bobl gael eu mwynhau.

 

"Roedd mor braf cwrdd â phobl dros y penwythnos nad oeddent erioed wedi bod i Gymru ac a oedd wrth eu boddau.  Rydym wedi mwynhau gweithio gyda thîm Gŵyl Gerdd 6 Music y BBC a thîm Cymru Greadigol hefyd, felly mae gennym gymaint i adeiladu arno nawr i roi Caerdydd ar y map fel cyrchfan ar gyfer twristiaeth cerddoriaeth ryngwladol."

 

  • Heno, mae BBC4 yn cyflwyno sioe awr arbennig sy'n tynnu sylw at rai o berfformiadau gorau'r ŵyl (10.40pm)

 

Diwrnod Agored y Gwanwyn Parc Bute

Mae Diwrnod Agored Gwanwyn Parc Bute yn dychwelyd dros benwythnos y Pasg gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau am ddim yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Bute, y Blanhigfa a'r Siop Blanhigion.

Yn y digwyddiad deuddydd, sy'n cael ei gynnal rhwng 10am a 4pm Ddydd Sadwrn 16 a Dydd Sul 17 Ebrill, bydd Cardiff Plant Fairs a thyfwyr lleol yn gwerthu amrywiaeth o blanhigion prin ac anarferol.

Bydd amrywiaeth eang o sgyrsiau, teithiau ac arddangosiadau gan aelodau o dîm Parc Bute, a'u gwesteion arbennig hefyd yn cael eu cynnal - gan gynnwys trafodaeth banel ar batrwm "Gardener's Question Time".

Bydd digwyddiadau galw heibio i blant hefyd ar gael gydol y dydd, gan ei wneud yn ddiwrnod allan perffaith i'r Pasg.

Mae'r holl weithgareddau, sgyrsiau ac arddangosiadau yn rhad ac am ddim, ond mae gofyn cael tocynnau ar gyfer rhai.  Am fanylion llawn ac amserlen ddigwyddiadau, ewch i: https://bute-park.com/cy/major_event/diwrnod-agored/

 

Achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y 7 diwrnod diwethaf (1 Ebrill - 7 Ebrill Mawrth 2022)

Cyfanswm y nifer a adroddwyd = 498

  • Disgyblion a myfyrwyr = 389
  • Staff, gan gynnwys staff addysgu = 109

 

Yn seiliedig ar y ffigurau diweddaraf, mae ychydig o dan 56,000 o ddisgyblion a myfyrwyr wedi'u cofrestru yn ysgolion Caerdydd.

 

Cyfanswm nifer staff ysgolion Caerdydd, heb gynnwys staff achlysurol, yw ychydig dros 7,300.

 

 

Coronafeirws Nifer wrth Nifer

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro:

https://bipcaf.gig.cymru/covid-19/rhaglen-brechu-torfol-covid-19/

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (28 Mawrth  - 3 Ebrill 2022)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru:

https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary

Mae'r data'n gywir ar:

7 Ebrill 2022

Achosion: 770

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 209.9 (Cymru: 211 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 2.248

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 612.7

Cyfran bositif: 34.3 (Cymru: 34.8% cyfran bositif)