Back
Caerdydd yw'r awdurdod cyntaf yng Nghymru i ddod yn aelod o Rwydwaith Byd-eang o Gyfleoedd i’r Henoed Sefydliad Iechyd y

 

 17/3/22

Caerdydd yw'r awdurdod cyntaf yng Nghymru i gael ei derbyn i ymuno â Rhwydwaith Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer Dinasoedd a Chymunedau o Gyfleoedd i'r Henoed.

 

Sefydlwyd y Rhwydwaith yn 2010 i gysylltu dinasoedd, cymunedau a sefydliadau ledled y byd, gyda'r weledigaeth gyffredin o wneud eu cymunedau'n lle gwych i dyfu'n hŷn.

 

Mae statws aelodaeth newydd y ddinas yn ganlyniad i gydweithio helaeth â rhanddeiliaid ledled y ddinas gan gynnwys y Cyngor, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, sefydliadau addysgol a sefydliadau'r trydydd sector, gan arwain at gynllun gweithredu deinamig gydag uchelgais gyffredinol o ddod yn Ddinas o Gyfleoedd i'r Henoed.

Mae'r cyflawniad yn dyst i ymrwymiad y Cyngor i ddiwallu anghenion dinasyddion wrth iddynt fynd yn hŷn ac mae'n dilyn cymeradwyaeth oStrategaeth Heneiddio'n Dda yr awdurdod yn gynharach eleni, sy'n canolbwyntio ar sut y gall gwasanaethau gydweithio'n agos i gefnogi pobl hŷn i gadw'n heini, yn gysylltiedig ac i fyw'nannibynnol gartref drwy wasanaethau ataliol sy'n seiliedig ar gryfderau, gofal cynaliadwy o ansawdd uchel a moderneiddio gwasanaethau sy'n bodoli eisoes.

Mae cydnabod pobl hŷn fel poblogaeth sy'n cael ei pharchu ac amrywiol y dylid eu galluogi i gymryd rhan ym mhob agwedd ar fywyd a chyfrannu ati, yn ganolog i'r cynllun gweithredu O Gyfleoedd i'r Henoed, sy'n dwyn ynghyd strategaethau a chynlluniau amrywiol sydd wedi'u datblygu mewn ymgynghoriad ag aelodau hŷn o'n cymunedau.

 

Mae'r cynllun yn cynnwys cyfres o ymrwymiadau i bobl hŷn, sy'n ymwneud ag agweddau ar fywyd megis tai, trafnidiaeth a chymryd rhan mewn gweithgareddau gwerthfawr. Mae'n amlinellu llawer o fentrau gwych sydd eisoes ar waith yn ogystal ag uchelgeisiau ar gyfer y dyfodol sy'n canolbwyntio ar wella bywydau pobl hŷn.

 

Yn ei datganiad i'r Cyngor Llawn y prynhawn yma, 17 Mawrth, dywedodd y Cynghorydd Susan Elsmore, Aelod Cabinet y Cyngor dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles, ei bod yn falch iawn o gadarnhau cais llwyddiannus y ddinas am statws Dinas o Gyfleoedd i'r Henoed.

 

Dywedodd y Cynghorydd Elsmore: "Roedd yn amlwg o'r broses ymgeisio i ymuno â Rhwydwaith o Gyfleoedd i'r Henoed Sefydliad Iechyd y Byd fod Caerdydd yn ddinas wych i dyfu'n hŷn ynddi - ac mae'n gwella drwy'r amser. Mae hwn yn gyfle gwych i arddangos ein gwaith i ddinasoedd a chymunedau ledled y byd a dysgu oddi wrthynt. Rydym hefyd wedi gwneud ymrwymiad gwirioneddol i anrhydeddu egwyddor rhwydwaith Sefydliad Iechyd y Byd ac mae ein haddewidion 'Byddwn yn' yn nodi ein hymrwymiadau i sicrhau bod Caerdydd yn lle gwych i dyfu'n hŷn."

 

Esboniodd y Cynghorydd Elsmore sut y tynnodd cyflwyniad Caerdydd i Sefydliad Iechyd y Byd sylw at yr amrywiaeth o raglenni o gyfleoedd i'r henoed, gweithgareddau wedi'u targedu a mentrau iechyd sy'n anelu at wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl hŷn sy'n byw yng Nghaerdydd. Mae'r rhain yn cynnwys:

 

  • Ymrwymiad i ddarparu o leiaf 728 o gartrefi newydd ar gyfer pobl hŷn/cartrefi gofal barod sy'n diwallu anghenion a dyheadau pobl hŷn yn y ddinas erbyn 2030, drwy raglen uchelgeisiol y Cyngor ar gyfer datblygu tai.

 

  • Protocol Herbert, menter gan Heddlu De Cymru sy'n annog casglu gwybodaeth ddefnyddiol sy'n ymwneud â pherson sy'n agored i niwed, i'w ddefnyddio os bydd ar goll.
  • Y Tîm Pwynt Cyswllt Cyntaf, a elwir hefyd y Fyddin Binc, sydd wedi bod yn hynod o werthfawr yn ystod y pandemig, gan helpu i ryddhau pobl hŷn o'r ysbyty i'w cartref, i leoliad gofal a lleoliadau cymunedol
  • Gwefan Deall Dementia Caerdydd sy'n darparu 'siop un stop' o wybodaeth werthfawr am wasanaethau a chymorth i bobl sy'n byw gyda dementia.
  • Cynllun cyfeillion gohebol sydd wedi uno'r trigolion o dri chartref gofal a dwy ysgol i rannu eu profiadau o'r pandemig

 

 

Dywedodd Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, Julie Morgan: "Rwy'n falch iawn mai Caerdydd yw'r awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i ymuno â Rhwydwaith Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer Dinasoedd a Chymunedau o Gyfleoedd i'r Henoed. Mae'n wych gweld Caerdydd yn gwrando ar bobl hŷn ac yn gweithio gyda nhw i gynllunio gwasanaethau a chymorth cymunedol sy'n galluogi pobl hŷn i ffynnu.

 

"Mae pobl hŷn yn rhan allweddol o'n cymunedau a'n huchelgais yw dod yn Gymru o Gyfleoedd i'r Henoed sy'n cefnogi pobl o bob oed i fyw ac i heneiddio'n dda. Rydym wedi cefnogi awdurdodau lleol i fod yn aelod o Rwydwaith Dinasoedd a Chymunedau o Gyfleoedd i'r Henoed Sefydliad Iechyd y Byd ac mae'n wych bod Caerdydd eisoes wedi dod yn aelod."

 

"Dywedodd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Heléna Herklots CBE: "Hoffwn longyfarch Caerdydd ar gyrraedd y garreg filltir bwysig hon yn ei thaith tuag at ddod yn ddinas o gyfleoedd i'r henoed, ac rwy'n croesawu'r ymrwymiad hwn i weithredu i gefnogi pobl i heneiddio'n dda.

 

"Fel aelod o'r rhwydwaith byd-eang, mae gan Gaerdydd gyfleoedd newydd bellach i rannu ei phrofiad, gweithio gyda phartneriaid ledled y byd a dysgu ohonynt, a fydd yn helpu i greu mwy o syniadau newydd am y ffyrdd y gallwn gefnogi pobl i heneiddio'n dda a sicrhau bod y camau a gyflawnir mor effeithiol â phosibl.

 

"Rwy'n edrych ymlaen at barhau i weithio gyda Chaerdydd a'i chefnogi wrth i gynlluniau gael eu trosi'n weithredoedd, fel rhan o'm gwaith ehangach gydag awdurdodau lleol ledled Cymru i wneud ein cymunedau'n fwy ystyriol o oedran, ac rwy'n edrych ymlaen yn arbennig at weld mwy o gyfleoedd i ymgysylltu, er mwyn sicrhau bod lleisiau a phrofiadau pobl hŷn yn cael eu clywed, eu deall ac y gweithredir arnynt.

 

"Mae'r cyhoeddiad heddiw yn gam pwysig ymlaen, ac mae'n dod â ni'n nes at wireddu ein huchelgais cyffredin o Gymru o Gyfleoedd i'r Henoed."

 

 

I ddarllen y datganiad llawn, dilynwch y ddolen honhttps://cardiff.moderngov.co.uk/ieListDocuments.aspx?CId=149&MId=7771&LLL=1