Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 28/02/22 - 05/03/22


Image

05/03/22 - Y cyhoedd yn rhoi eu barn ar newidiadau i Drefniadau Derbyn i Ysgolion Caerdydd ar gyfer 2023/24

Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar Drefniadau Derbyn i Ysgolion Cyngor Caerdydd ar gyfer 2023/24 bellach wedi dod i ben ac mae safbwyntiau wedi'u rhoi ar amrywiaeth o gynigion gan gynnwys newidiadau i broses derbyn gydlynol i ysgolion Caerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28638.html

 

Image

05/03/22 - Ymgynghoriad cyhoeddus yn cefnogi'r cynnig i ehangu Ysgol Gynradd Pentyrch

Mae ymgynghoriad cyhoeddus eang i archwilio effaith ehangu Ysgol Gynradd Pentyrch wedi datgelu cymeradwyaeth fras i'r cynllun.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28636.html

 

Image

05/03/22 - Y cyhoedd yn rhoi adborth i adolygiad radical o'r Ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae cyfres o gynigion iehangu'r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), Anghenion Dysgu Cymhleth (CLN) ac Anghenion Iechyd a Lles Emosiynol wedi cael ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddar a bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yr wythnos hon.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28634.html

 

Image

04/03/22 - 30 o gartrefi cyngor newydd wedi'u cynllunio ar gyfer Cilgant Wyndham

Mae Cyngor Caerdydd wedi cytuno mewn egwyddor i gaffael 30 o fflatiau newydd ar gyfer pobl hŷn yng Nghilgant Wyndham, Glan-yr-afon, fel rhan o'i gynllun uchelgeisiol i greu 4,000 o gartrefi newydd ar draws y ddinas.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28621.html

 

Image

04/03/22 - Cyngor Caerdydd yn datgelu cynllun tai newydd helaeth gwerth £74m

Mae cynllun uchelgeisiol i adeiladu mwy na 4,000 o gartrefi o ansawdd uchel ledled y ddinas a mynd i'r afael ag amrywiaeth o faterion, gan gynnwys diogelwch tân, atgyweiriadau a digartrefedd, wrth galon un o fentrau craidd diweddaraf Cyngor Caerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28619.html

 

Image

04/03/22 - Adeiladu ar lwyddiannau'r Tasglu Cydraddoldeb Hiliol ar gyfer dyfodol Caerdydd

Mae adroddiad sy'n tynnu sylw at waith ymgysylltu â'r gymuned, mentrau allweddol a chamau nesaf y Tasglu Cydraddoldeb Hiliol, 20 mis ar ôl ei sefydlu i helpu i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau hiliol yng Nghaerdydd, wedi'i gyhoeddi heddiw.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28631.html

 

Image

04/03/22 - Cyngor Caerdydd yn bwriadu ailwampio'r ddarpariaeth rhandiroedd

Mae tyfu ein bwyd ein hunain ar randiroedd wedi bod yn un o'r ffyrdd mwyaf poblogaidd o gadw'n heini yn ystod y pandemig ac mae Cyngor Caerdydd yn awyddus i sicrhau y gall cynifer ohonom â phosibl ddychwelyd i'r tir.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28628.html

 

Image

04/03/22 - Ymgynghoriad cyhoeddus ar gynlluniau Caerdydd i ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth deallus

Bydd Cyngor Caerdydd yn ymgysylltu â'r cyhoedd ar sut y gall y ddinas wella'r rhwydwaith trafnidiaeth gan ddefnyddio data a thechnoleg i leihau tagfeydd, gwella teithio ar fysiau ac annog beicio a cherdded.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28625.html

 

Image

04/03/22 - Cadarnhau achos o ffliw adar yng Nghaerdydd wedi i ŵydd gael ei chanfod yn farw

Mae arbenigwyr bywyd gwyllt yng Nghyngor Caerdydd wedi gofyn i'r cyhoedd osgoi cyffwrdd neu fwydo adar yn Llyn Parc y Rhath ar ôl canfod bod gŵydd wedi marw o ffliw adar.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28624.html

 

Image

04/03/22 - Cyngor Caerdydd yn bwriadu creu Parth Ieuenctid cyntaf Cymru

Mae Cyngor Caerdydd yn bwriadu creu Parth Ieuenctid cyntaf Cymru yn Nhrelái fel rhan o gynlluniau newydd cyffrous ar gyfer gwasanaethau ieuenctid yn y ddinas.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28615.html

 

Image

04/03/22 - Cau'r bwlch cyflog rhwng menywod a dynion yng Nghyngor Caerdydd

Yn ôl adroddiad diweddaraf yr awdurdod ar y polisi tâl, mae'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau'n cael ei gau yng Nghyngor Caerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28617.html

 

Image

01/03/22 - Wyth o ysgolion Caerdydd yn ymgiprys dros goron drafod

Mae disgyblion o ysgolion uwchradd ledled Caerdydd yn cael eu hannog i efelychu doniau dadlau pobl fel Barack Obama a dod yn anerchwyr y dyfodol.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28601.html

 

Image

01/03/22 - Contractwr wedi'i ddewis i ddylunio campws addysg arloesol newydd yn y Tyllgoed

Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi bod ISG wedi'i ddewis fel y cynigydd a ffefrir ar gyfer dylunio ac adeiladu campws addysg ar y cyd newydd, i'w leoli yn ardal y Tyllgoed yn y ddinas.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28596.html

 

Image

01/03/22 - Gwaith yn dechrau ar osod cladin ar Fflatiau Lydstep

Mae cynllun i osod cladin ar dri bloc o fflatiau uchel yn y ddinas yn mynd rhagddo.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28593.html