Back
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 01 Mawrth 2022

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: gwaith yn dechrau ar osod cladin ar Fflatiau Lydstep; contractwr wedi'i ddewis i ddylunio campws addysg arloesol newydd yn y Tyllgoed; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion Caerdydd.

 

Gwaith yn dechrau ar osod cladin ar Fflatiau Lydstep

Mae cynllun i osod cladin ar dri bloc o fflatiau uchel yn y ddinas yn mynd rhagddo.

Mae gwaith wedi dechrau ar y tri bloc yn Fflatiau Lydstep yn Ystum Taf, ar ôl tynnu'r cladin yn sgil trychineb Grenfell.

Bydd y prosiect, sy'n cael ei gyflawni gan ISG Ltd, yn gweld cladin safon A1 newydd yn cael ei osod ar y tri adeilad yn ogystal â gosod ffenestri newydd, uwchraddio balconïau gan gynnwys gosod balwstradau, arwyneb newydd a drysau balconi newydd ar gyfer y 126 o aelwydydd sy'n byw yno.

Bydd pob eiddo hefyd yn elwa ar system awyru echdynnol newydd ar gyfer y gegin a'r ystafell ymolchi a hefyd ffliw newydd i'r boeler.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau, y Cynghorydd Lynda Thorne:  "Rwyf mor falch, fel y mae holl drigolion Lydstep, bod gwaith wedi dechrau i newid y cladin a gafodd ei dynnu am nad oedd yn bodloni'r safonau diogelwch tân presennol. Mae'r cladin yr ydym yn ei ddefnyddio ar y tri bloc o'r lefel uchaf o ran diogelwch tân.

"Mae cynnydd sylweddol mewn costau oherwydd Brexit a phwysau chwyddiant yn y diwydiant adeiladu wedi effeithio ar gynnydd y gwaith hwn, ynghyd ag effaith y fframwaith profi a rheoleiddio helaeth ar gyfer datrysiadau cladin.

"Drwy gydol y cyfnod hwn rydym wedi bod mor ddiolchgar i'r trigolion am eu hamynedd wrth i ni weithio ar ddod o hyd i'r ateb cywir ar gyfer y tri bloc ac mae'n wych gweld contractwyr ar y safle a'r gwaith yn mynd rhagddo."

Disgwylir i'r cynllun gymryd tua 70 wythnos i gwblhau'r tri bloc. Mae'r Cyngor hefyd yn bwriadu disodli cladin yn Loudoun House a Nelson House yn Butetown a bydd cynigion ar gyfer y cynlluniau hyn yn cael eu hystyried yn ddiweddarach.

 

Contractwr wedi'i ddewis i ddylunio campws addysg arloesol newydd yn y Tyllgoed

Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi bod ISG wedi'i ddewis fel y cynigydd a ffefrir ar gyfer dylunio ac adeiladu campws addysg ar y cyd newydd, i'w leoli yn ardal y Tyllgoed yn y ddinas.

Y prosiect fydd y mwyaf, o ran maint a buddsoddiad, o ddatblygiadau addysg Caerdydd a gyflwynir o dan Raglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Cyngor Caerdydd a Band B Llywodraeth Cymru. Bydd tair ysgol newydd wedi'u lleoli ar un safle, gan ddod yn gartref i Ysgol Uwchradd Cantonian, Ysgol Glan yr Afon ac Ysgol Uwchradd Woodlands.

Bydd ISG yn ymgymryd â'r broses ddylunio ac adeiladu fanwl ar gyfer y cynllun, gan gynnwys y llety dros dro sy'n gysylltiedig â'r gwaith. Bydd y datblygiad syfrdanol i Gaerdydd yn gosod y safon ar gyfer prosiectau ysgolion yn y dyfodol. Dyma gampws ysgol cyntaf Caerdydd i fod yn Carbon Sero-net a fydd ar waith. Mae hyn yn golygu y bydd y tair ysgol yn adeiladau ynni effeithlon iawn sy'n cael eu pweru o ffynonellau ynni adnewyddadwy, a fydd yn galluogi Caerdydd i gyflawni ei Strategaeth Un Blaned sy'n amlinellu uchelgais y ddinas i liniaru newid yn yr hinsawdd.

Mae'r cynigion yn cynnwys:

 • Codi adeiladau ysgol newydd i Ysgol Uwchradd Cantonian yn lle'r rhai presennol ar yr un safle gan ehangu'r ysgol o chwe dosbarth mynediad i wyth dosbarth mynediad gyda darpariaeth chweched dosbarth i hyd at 250 o ddisgyblion;
 • Ymestyn y Ganolfan Adnoddau Arbenigol (CAA) i ddysgwyr sydd â Chyflwr ar y Sbectrwm Awtistig (CSA), sydd a'i gartref yn Ysgol Uwchradd Cantonian i 30 lle mewn gofod pwrpasol yn adeiladau newydd yr ysgol;
 • Adleoli Ysgol Arbennig Woodlands i gampws y Tyllgoed o'i safle presennol gerllaw Parc Trelái a chynyddu'r capasiti i 240 lle mewn adeilad newydd;
 • Adleoli Ysgol Riverbank i gampws y Tyllgoed o'i safle presennol gerllaw Parc Trelái a chynyddu'r capasiti i 112 lle mewn adeilad newydd.

 

Bydd y campws hefyd yn cynnig cyfleusterau cynhwysfawr a fydd ar gael i'r cyhoedd eu defnyddio y tu allan i oriau ysgol. 

Dwedodd Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd, yr Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry: "Campws y Tyllgoed fydd campws addysgol cyntaf Caerdydd o'i fath ac mae dyfarnu'r contract dylunio yn garreg filltir gyffrous ar gyfer dyfodol Ysgolion Treganna, Woodland a Riverbank, sydd i gyd yn rhan o'r cynllun unigryw ac uchelgeisiol hwn.

"Bydd y campws yn un o'r sefydliadau addysgol mwyaf datblygedig yn y Deyrnas Unedig, gan ddwyn ynghyd â thair ysgol wahanol iawn gyda'u hunaniaeth eu hunain, ar un safle gan ddarparu cyfuniad penodol o ddysgu a fydd yn caniatáu i bob ysgol rannu cyfleusterau, arbenigedd a chyfleoedd addysgu a darparu profiad eithriadol i fyfyrwyr, staff a'r gymuned."

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28596.html

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 15 Chwefror 2022

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  1,073,718 (Dos 1: 401,143 Dos 2:  374,822 DOS 3: 8,072 Dosau atgyfnertha: 289,579)

Data Cohort - Diweddarwyd ddiwethaf 14 Chwefror 2022

 

 • 80 a throsodd:22,207 / 95% (Dos 1) 22,050 / 94.3% (Dos 2 a 3*) 20,490 / 92.9% (Dosau atgyfnertha)
 • 75-79: 16,775 / 96.6% (Dos 1) 16,661 / 95.9% (Dos 2 a 3*) 15,449 / 92.7% (Dosau atgyfnertha)
 • 70-74: 21,152 / 95.9% (Dos 1) 21,022 / 95.3% (Dos 2 a 3*) 19,582 / 93.2% (Dosau atgyfnertha)
 • 65-69: 22,732 / 94.2% (Dos 1) 22,499 / 93.2% (Dos 2 a 3*) 20,739 / 92.2% (Dosau atgyfnertha)
 • 60-64: 27,023 / 92.2% (Dos 1) 26,666 / 91% (Dos 2 a 3*) 24,340 / 91.3% (Dosau atgyfnertha)
 • 55-59: 29,701 / 90.2% (Dos 1) 29,237 / 88.8% (Dos 2 a 3*) 26,385 / 90.2% (Dosau atgyfnertha)
 • 50-54: 29,055 / 87.9% (Dos 1) 28,451 / 86.1% (Dos 2 a 3*) 25,104 / 88.2% (Dosau atgyfnertha)
 • 40-49: 56,590 / 81.9% (Dos 1) 54,826 / 79.3% (Dos 2 a 3*) 45,656 / 83.3% (Dosau atgyfnertha)
 • 30-39: 63,313 / 77.1% (Dos 1) 59,732 / 72.8% (Dos 2 a 3*) 43,328 / 72.5% (Dosau atgyfnertha)
 • 18-29: 83,564 / 79.3% (Dos 1) 75,391 / 71.6% (Dos 2 a 3*) 46,872 / 62.2% (Dosau atgyfnertha)
 • 16-17: 4,033 / 71.1% (Dos 1) 2,987 / 52.7% (Dos 2 a 3*) 55 / 1.8% (Dosau atgyfnertha)
 • 13-15: 13,912 / 57.1% (Dos 1) 8,380 / 34.4% (Dos 2 a 3*)

 

 • Yn ddifrifol imiwno-ataliedig:6,947 / 98.1% (Dos 1) 6,238 / 88.1% (Dos 2 a 3*) 18 / 0.3% (Dosau atgyfnertha)
 • Preswylwyr cartrefi gofal:1,987 / 98.6% (Dos 1) 1,971 / 97.8% (Dos 2 a 3*) 1,822 / 92.4% (Dosau atgyfnertha)
 • Gweithwyr cartrefi gofal:3,698 / 99% (Dos 1) 3,644 / 97.6% (Dos 2 a 3*) 2,905 / 79.7% (Dosau atgyfnertha)
 • Gweithwyr Gofal Iechyd:27,198 / 98.2% (Dos 1) 26,934 / 97.2% (Dos 2 a 3*) 24,269 / 90.1% (Dosau atgyfnertha)
 • Gweithwyr Gofal Cymdeithasol**:8,162 / 82.2% (Dosau atgyfnertha)
 • Yn glinigol agored i niwed:10,780 / 94.7% (Dos 1) 10,621 / 93.3% (Dos 2 a 3*) 6,105 / 57.5% (Dosau atgyfnertha)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol:46,322 / 90.8% (Dos 1) 45,009 / 88.2% (Dos 2 a 3*) 38,261 / 85% (Dosau atgyfnertha)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol(12-15):657 / 63.4% (Dos 1) 470 / 45.4% (Dos 2 a 3*) 44 / 9.4% (Dosau atgyfnertha)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol(5-11):481 / 37.5% (Dos 1)

 

*Y rhai sydd wedi derbyn dau ddos o frechlyn COVID-19, ac eithrio'r rhai sy'n ddifrifol imiwn ataliedig yr argymhellir eu bod yn cael tri dos.

**­Data gymerwyd o ffynhonnell amgen.

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (18 Chwefror - 24 Chwefror 2022)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

28 Chwefror 2022

 

Achosion: 730

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 199.0 (Cymru: 158.8 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 2,768

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 754.4

Cyfran bositif: 26.4 (Cymru: 21.5% cyfran bositif)