Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 01 Chwefror 2022

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: treialu cyfleuster ailgylchu dros dro newydd yng ngogledd Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Treialu cyfleuster ailgylchu dros dro newydd yng ngogledd Caerdydd


Mae cyfleuster ailgylchu symudol newydd yn dod i ogledd Caerdydd. Mae'r cyfleuster dros dro, a fydd ar gael mewn gwahanol leoliadau ar wahanol ddyddiadau, wedi'i gynllunio i helpu preswylwyr i ailgylchu eitemau mwy o faint yn nes at eu cartref.

Bydd y cyfleuster dros dro cyntaf yn agor yn yr hen swyddfeydd treth ym Mharc Tŷ Glas ddydd Sadwrn 5 Mawrthrhwng 9am a 3pm. Bydd yn dychwelyd bob dydd Sadwrn - yn ddibynnol ar alw - am wyth wythnos. Cyhoeddir rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth, a'r lleoliadau, wrth iddynt gael eu hychwanegu, drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol y cyngor.

Gall preswylwyr ollwng eu hailgylchu heb drefnu apwyntiad, ond bydd rhaid iddyn nhw ddangos prawf o'u cyfeiriad a'u bod yn byw yng Nghaerdydd er mwyn defnyddio'r cyfleusterau.

Dywedodd y Cynghorydd Michael Michael, yr Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, yr Amgylchedd ac Ailgylchu: "Rydym yn awyddus i edrych ar opsiynau a fydd yn ei gwneud yn haws i bobl ailgylchu. Bydd y cyntaf o'r digwyddiadau symudol hyn yn cael eu cynnal yng ngogledd Caerdydd ac os bydd y cynllun yn llwyddiannus, byddwn yn edrych ar sut y gallem ehangu'r gwasanaeth i safleoedd addas eraill ar draws y ddinas."

Bydd preswylwyr yn gallu ailgylchu'r eitemau canlynol yn Nhŷ Glas:

 • Llyfrau, CD's a DVD's
 • Tecstilau a dillad
 • Batris y cartref
 • Plastig caled 
 • Metel sgrap
 • Gwastraff gardd
 • Coed a phren
 • Offer trydanol bach
 • Cardfwrd 

Gan mai cyfleuster dros dro yw hwn, ni ellir ailgylchu rhai eitemau sy'n cael eu hystyried yn 'wastraff peryglus', neu sy'n rhy fawr i'w cludo'n hawdd ar y safle hwn.

Ni ddylai preswylwyr ddod ag eitemau fel y rhain i'r safle dros dro:

 • Batris ceir
 • Bylbiau a goleuadau
 • Paent
 • Teiars
 • Poteli nwy
 • Nwyddau Gwyn
 • Monitorau teledu a sgriniau
 • Offer domestig mawr

Os oes angen i breswylwyr ailgylchu'r math hwn o wastraff, dylent drefnu apwyntiad naill ai yng nghanolfan ailgylchu Ffordd Lamby neu Clos Bessemer.

Yn unol â pholisi'r cyngor ym mhob canolfan ailgylchu, ni dderbynnir gwastraff bagiau du cymysg (cyffredinol) yn y cyfleuster hwn.

Ychwanegodd y Cynghorydd Michael: "O 14 Chwefror, bydd cyfleusterau ailgylchu hefyd yn cael eu darparu mewn pum hyb ledled y ddinas gan gynnwys Grangetown; Llanedern; Llaneirwg, yr Eglwys Newydd a Threlái a Chaerau. Bydd preswylwyr yn gallu ailgylchu llyfrau, CD's a DVD's; offer trydanol bach; Pecynnau Tetra, cetris argraffu a batris cartref yn y canolfannau hyn. Gobeithiwn y bydd y cyfleusterau lleol hyn yn helpu preswylwyr, nad oes ganddynt fynediad i gar, i ailgylchu eu gwastraff ychwanegol nad yw'n cael ei gasglu wrth ymyl y ffordd.

"Os byddant yn llwyddiannus, bydd cyfleusterau tebyg yn cael eu cyflwyno i bob hyb ledled y ddinas. Os ydym i gyd yn gweithio gyda'n gilydd ac yn ailgylchu cymaint o'n gwastraff â phosibl, gallwn barhau i fod y ddinas graidd sydd â'r gyfradd ailgylchu uchaf yn y DU a'n nod yw dod y gorau yn y byd."

Mae'r canolfannau ailgylchu newydd yn rhai dros dro a symudol, felly nid oes angen caniatâd cynllunio na thrwydded amgylcheddol arnynt.

Mae'r cyfleusterau ailgylchu ychwanegol hyn ar gyfer gwastraff cartref yn unig, felly ni chaniateir faniau ar y safle.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 01 Chwefror 2022

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  1,071,034 (Dos 1: 400,563 Dos 2:  373,953 DOS 3: 7,991 Dosau atgyfnertha: 288,417)

Data Cohort - Diweddarwyd ddiwethaf 31 Ionawr 2022

 

 • 80 a throsodd: 19,824 / 94.8% (Dos 1) 19,687 / 94.1% (Dos 2 a 3*) 18,263 / 92.8% (Dosau atgyfnertha)
 • 75-79: 14,894 / 96.6% (Dos 1) 14,776 / 95.8% (Dos 2 a 3*) 13,644 / 92.3% (Dosau atgyfnertha)
 • 70-74: 21,382 / 96% (Dos 1) 21,260 / 95.4% (Dos 2 a 3*) 19,800 / 93.1% (Dosau atgyfnertha)
 • 65-69: 22,002 / 94.6% (Dos 1) 21,767 / 93.6% (Dos 2 a 3*) 20,079 / 92.2% (Dosau atgyfnertha)
 • 60-64: 26,174 / 92.7% (Dos 1) 25,854 / 91.6% (Dos 2 a 3*) 23,587 / 91.2% (Dosau atgyfnertha)
 • 55-59: 29,523 / 90.6% (Dos 1) 29,079 / 89.3% (Dos 2 a 3*) 26,254 / 90.3% (Dosau atgyfnertha)
 • 50-54: 29,269 / 88.5% (Dos 1) 28,693 / 86.7% (Dos 2 a 3*) 25,425 / 88.6% (Dosau atgyfnertha)
 • 40-49: 56,160 / 82.5% (Dos 1) 54,528 / 80.1% (Dos 2 a 3*) 45,581 / 83.6% (Dosau atgyfnertha)
 • 30-39: 62,692 / 77.3% (Dos 1) 59,307 / 73.1% (Dos 2 a 3*) 43,016 / 72.5% (Dosau atgyfnertha)
 • 18-29: 84,855 / 78.9% (Dos 1) 76,837 / 71.4% (Dos 2 a 3*) 47,427 / 61.7% (Dosau atgyfnertha)
 • 16-17: 4,279 / 78.9% (Dos 1) 3,345 / 60.3% (Dos 2 a 3*) 218 / 6.5% (Dosau atgyfnertha)
 • 12-15: 17,208 / 61.5% (Dos 1) 10,204 / 36.4% (Dos 2 a 3*)

 

 • Yn ddifrifol imiwno-ataliedig: 6,923 / 98% (Dos 1) 6,199 / 87.7% (Dos 2 a 3*) 23 / 0.4% (Dosau atgyfnertha)
 • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,008 / 98.5% (Dos 1) 1,992 / 97.7% (Dos 2 a 3*) 1,836 / 92.2% (Dosau atgyfnertha)
 • Gweithwyr cartrefi gofal: 3,685 / 99% (Dos 1) 3,633 / 97.6% (Dos 2 a 3*) 2,887 / 79.5% (Dosau atgyfnertha)
 • Gweithwyr Gofal Iechyd: 27,158 / 98.2% (Dos 1) 26,890 / 97.2% (Dos 2 a 3*) 24,111 / 89.7% (Dosau atgyfnertha)
 • Gweithwyr Gofal Cymdeithasol**: 9,941 / 97% (Dosau atgyfnertha)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,195 / 94.8% (Dos 1) 11,031 / 93.4% (Dos 2 a 3*) 6,374 / 57.8% (Dosau atgyfnertha)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 46,194 / 90.8% (Dos 1) 44,883 / 88.2% (Dos 2 a 3*) 38,032 / 84.7% (Dosau atgyfnertha)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol(12-15): 736 / 67.2% (Dos 1) 561 / 51.2% (Dos 2 a 3*) 72 / 12.8% (Dosau atgyfnertha)

*Y rhai sydd wedi derbyn dau ddos o frechlyn COVID-19, ac eithrio'r rhai sy'n ddifrifol imiwn ataliedig yr argymhellir eu bod yn cael tri dos.

**­Data gymerwyd o ffynhonnell amgen.

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (21 Ionawr - 27 Ionawr 2022)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

31 Ionawr 2022

Achosion: 2,390

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 651.4 (Cymru: 553.0 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 6,145

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,674.8

Cyfran bositif: 38.9% (Cymru: 35.1% cyfran bositif)