Back
Cartrefi Cyntaf Caerdydd: Helpu Prynwyr Tro Cyntaf

  

11/1/22

 

Mae cynllun perchentyaeth â chymorth Cyngor Caerdydd, sy'n helpu prynwyr tro cyntaf yn y ddinas i gymryd cam ar yr ysgol eiddo, wedi cael ei ail-lansio fel Cartrefi Cyntaf Caerdydd.

Nod Cartrefi Cyntaf Caerdydd yw helpu prynwyr tro cyntaf sy'n byw neu'n gweithio yn y ddinas ac sy'n methu fforddio prynu cartref cyntaf, drwy gynnig eiddo sydd newydd ei adeiladu i'w werthu ar sail ecwiti wedi ei rannu ar ddatblygiadau ledled y ddinas.

Yn ogystal ag enw newydd ar gyfer y cynllun, mae meini prawf cymhwysedd Cartrefi Cyntaf Caerdydd hefyd wedi'u hehangu i ganiatáu i fwy o bobl elwa.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau, y Cynghorydd Lynda Thorne:  "Ers lansio'r cynllun perchentyaeth â chymorth tua 18 mlynedd yn ôl, rydyn ni wedi helpu tua 600 o ymgeiswyr i brynu eiddo. Dyna 600 o aelwydydd na fydden nhw fel arall wedi gallu fforddio prynu eiddo ar y farchnad agored, wedi dod yn berchnogion tai.

"Nawr, wrth i ni ail-lansio'r cynllun fel Cartrefi Cyntaf Caerdydd, rydyn ni am sicrhau bod mwy o bobl, na allan nhw fforddio'r math o flaendal sydd ei angen fel arfer i brynu cartref, ond sy'n gallu fforddio ymrwymiad parhaus morgais, yn cael y cyfle hwnnw hefyd.

"Mae galw mawr am dai fforddiadwy o ansawdd da yn y ddinas a thrwy ein rhaglen datblygiadau tai uchelgeisiol, rydyn ni'n darparu llawer o gartrefi cyngor newydd yn gyflym ledled y ddinas. Bydd rhai o'r cartrefi newydd hyfryd hyn ar gael i'w prynu drwy Cartrefi Cyntaf Caerdydd tra bydd y gweddill yn gartrefi newydd i bobl ar restr aros tai'r ddinas."

 

I fod yn gymwys ar gyfer y cynllun, rhaid i ymgeiswyr fod dros 18 oed ac yn brynwyr tro cyntaf neu brynwyr tro cyntaf yn eu rhinwedd eu hunain. Mae angen i ymgeiswyr drefnu morgais a darparu blaendal o bump y cant o leiaf o'r pris prynu. Bydd maint y blaendal yn dibynnu ar y morgais a phris yr eiddo. Mae meini prawf o ran cymhwysedd yn berthnasol. Nid yw pobl sy'n gallu fforddio prynu eiddo addas ar y farchnad agored heb gymorth, neu'r rhai sydd wedi bod yn berchen ar gartref o'r blaen ond sy'n dymuno symud i ardal wahanol yn gymwys ar gyfer y cynllun.

Yn rhan o'r ail-lansio, mae meini prawf cymhwysedd y cynllun yn cael eu hehangu i gynnwys ymgeiswyr nad ydynt efallai'n gweithio neu'n byw yng Nghaerdydd ar hyn o bryd ond sy'n symud yn ôl i Gaerdydd am resymau personol neu broffesiynol ac sydd â chysylltiad lleol cryf â'r ddinas.

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Thorne: "Gall bod yn berchen ar eu cartref eu hunain fod yn rhywbeth na fydd llawer o bobl wedi ei ystyried, oherwydd eu bod yn credu y byddai allan o'u cyrraedd. Ond gyda chymorth Cartrefi Cyntaf Caerdydd, gall bod yn berchen ar gartref fod yn fwy fforddiadwy nag y mae pobl yn ei feddwl ac yn debygol o fod yn rhatach na rhentu'n breifat felly byddem yn annog pobl i gysylltu i gael gwybod mwy."

 

Mae Cartrefi Cyntaf Caerdydd yn gweithredu ar sail ecwiti a rennir. Ecwiti a rennir yw pan fydd prynwr yn prynu cyfran, fel arfer 70 y cant o werth marchnad agored yr eiddo, gyda'r gyfran ecwiti sy'n weddill yn cael ei sicrhau fel tâl, gan y Cyngor neu Gymdeithas Dai.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, ewch i:  www.caerdydd.gov.uk/cartreficyntafcaerdydd