Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 15 Hydref

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: y cyngor i arwain y ffordd mewn ymgyrch i gyflawni Caerdydd carbon niwtral erbyn 2030; Caerdydd yn ymestyn record fel y lle gyda'r rhan fwyaf o fannau safon y Faner Werdd yng Nghymru; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y 7 diwrnod diwethaf; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a Ysgol Gynradd Greenway yn cynnal seremoni Plannu Coeden Canopi Gwyrdd y Frenhines.

 

Y Cyngor i arwain y ffordd mewn ymgyrch i gyflawni Caerdydd carbon niwtral erbyn 2030

Mae'r Strategaeth Un Blaned - sy'n nodi cynlluniau Cyngor Caerdydd i ddarparu awdurdod lleol carbon niwtral erbyn 2030 - wedi'i chyhoeddi a'i chymeradwyo gan Gabinet Cyngor Caerdydd.

Mae'r Cyngor wedi treulio'r flwyddyn ddiwethaf yn cyfrifo faint o nwyon tŷ gwydr (a fynegir fel allyriadau carbon deuocsid cyfatebol (CO2e)) mae'n cynhyrchu, tra'n edrych ar ffyrdd o leihau allyriadau.

Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod prifddinas Cymru yn gyfrifol am 1,626,056 tunnell o Garbon Deuocsid (CO2e) bob blwyddyn, a bod tua 184,904 tunnell yn cael eu cynhyrchu gan y Cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Michael Michael, yr Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd: "Nid oes fawr o amheuaeth mai newid yn yr hinsawdd yw her fyd-eang ddiffiniol ein cenhedlaeth. Datganodd y Cyngor hwn Argyfwng Hinsawdd yn 2019, ac ers hynny rydym wedi bod yn gweithio'n galed i lunio strategaeth sy'n nodi sut y bydd y Cyngor yn dod yn garbon niwtral erbyn 2030.

"Dros y 5 mlynedd diwethaf mae'r weinyddiaeth hon wedi llwyddo i leihau allyriadau carbon Cyngor Caerdydd o drydan gan 70%. Fel rhan o'n strategaeth Un Blaned, mae gennym brosiectau sydd eisoes ar waith neu'n barod i fynd a fydd, pan gânt eu gweithredu'n llawn, yn lleihau ein hallyriadau gan 57% erbyn 2030. Mae gennym hefyd gyfres o gynigion, yr ydym yn awr yn datblygu achosion busnes ar eu cyfer, a fydd, yn ein barn ni, yn cyflawni Cyngor carbon niwtral erbyn 2030.

"Yn ddelfrydol, rydym am i'r ddinas gyfan fod yn garbon niwtral erbyn 2030. I wneud hynny, gwyddom fod yn rhaid inni arwain drwy esiampl. Dyma'r peth iawn i'w wneud, a gwyddom mai dyna y mae'r rhan fwyaf o bobl yng Nghaerdydd am inni ei wneud.

"Ein cynllun yw dangos yr hyn y gellir ei gyflawni a gwneud ein gorau i ddod â'n trigolion, busnesau a'r sector cyhoeddus ynghyd ar y daith hon, i greu'r ddinas werddach, lanach ac iachach yr ydym i gyd ei heisiau. Mae lleihau cyfanswm yr allyriadau carbon sy'n cael eu creu gan y ddinas yn her fawr. Mae'r Cyngor yn achub y blaen ar hynny hefyd. Rydym yn cyflwyno llu o fesurau a allai, os cânt eu gweithredu'n llawn, leihau cyfanswm allyriadau'r ddinas gan 22% erbyn 2030. Mae trafnidiaeth yn cyfrif am 41% o'r holl allyriadau carbon sy'n cael eu creu yng Nghaerdydd ar hyn o bryd. Dyma'r cynhyrchydd carbon unigol mwyaf yn y ddinas. Dyna pam mae ein Papur Gwyn Trafnidiaeth wedi'i anelu'n glir at leihau'r defnydd o geir preifat tra'n hybu trafnidiaeth gyhoeddus a defnydd o deithio llesol. Bydd hyn yn allweddol i leihau allyriadau'r ddinas."

Ymgynghorwyd â'r cyhoedd, busnesau, rhanddeiliaid allweddol ac ieuenctid Caerdydd ar y Strategaeth Un Blaned ddrafft ddiwedd 2020 a dechrau 2021 a nododd y canlyniadau, ochr yn ochr â dadansoddiad data carbon y Cyngor, ddwy flaenoriaeth:

 • lleihau'r defnydd o ynni a'r ddibyniaeth ar danwyddau ffosil; a
 • chynyddu nifer y coed sy'n cael eu plannu tra'n gwella bioamrywiaeth ledled Caerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27760.html

 

Caerdydd yn ymestyn record fel y lle gyda'r rhan fwyaf o fannau safon y Faner Werdd yng Nghymru

Bydd baneri'n cwhwfan uwchben parciau a mannau gwyrdd Caerdydd yn dilyn cyhoeddiad heddiw gan Cadwch Gymru'n Daclus.

Mae Waterloo Gardens wedi cael y Faner Werdd mawr ei bri am y tro cyntaf, sy'n golygu bod gan 15 o barciau a mannau gwyrdd a reolir gan Gyngor Caerdydd yr anrhydedd ryngwladol mawr ei heisiau hon erbyn hyn.

Mae Parc Bute, Morglawdd Bae Caerdydd, Gwlyptiroedd Bae Caerdydd, Mynwent Cathays, Ynys Echni, Fferm y Fforest, Gerddi'r Faenor, Parc Hailey, Parc y Mynydd Bychan, Parc Cefn Onn, Parc y Rhath, Gerddi Bryn Rhymni, Mynwent Draenen Pen-y-graig a Pharc Fictoria oll wedi llwyddo i gadw eu gwobrau presennol.

Mae'r gwobrau yn cael eu beirniadu gan arbenigwyr mannau gwyrdd arbenigol yn erbyn ystod o feini prawf llym gan gynnwys: bioamrywiaeth, cynnwys y gymuned, glanweithdra a rheoli amgylcheddol.

I ddathlu llwyddiant Baner Werdd y ddinas, sydd hefyd yn cynnwys 19 o Wobrau Cymunedol a Gwobr Baner Werdd Lawn ar gyfer Amgueddfa Hanes Naturiol Sain Ffagan, bydd Neuadd Dinas Caerdydd a hwyliau'r Morglawdd yn cael eu goleuo'n wyrdd heno.

Dwedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden, y Cynghorydd Peter Bradbury: "Erbyn hyn mae gan Gaerdydd fwy o fannau baner werdd nag unrhyw le arall yng Nghymru ac mae ychwanegu Waterloo gardens eleni yn dyst i ymrwymiad a gwaith caled y tîm.

"Mae profiadau'r 18 mis diwethaf wedi achosi i lawer o bobl ail-werthuso eu blaenoriaethau a meddwl mwy am faterion amgylcheddol ac mae ein parciau a'n mannau gwyrdd wedi dod yn bwysicach nag erioed.

"Mae hwn yn gyflawniad gwych i staff ymroddedig y Cyngor a'n Grwpiau Cyfeillion sydd wedi gwneud gwaith anhygoel yn cynnal ein parciau dan yr amgylchiadau mwyaf heriol.

"Mae ein Grwpiau Cyfeillion a'n gwirfoddolwyr yn hanfodol i barciau ein dinas - mae hyn wedi dod yn fwy amlwg fyth gyda'r digwyddiadau cymunedol dros y misoedd diwethaf - a hoffwn ddiolch iddynt am y gwaith y maent wedi'i wneud i'n helpu i fodloni'r safonau uchel sydd eu hangen i ennill statws y Faner Werdd."

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27754.html

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (04 Hydref - 10 Hydref)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

14 Hydref 2021, 09:00

 

Achosion: 2,588

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 705.4 (Cymru: 531.7 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 12,172

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 3,317.5

Cyfran bositif: 21.3% (Cymru: 17.6% cyfran bositif)

 

Achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y 7 diwrnod diwethaf (08/10/21 i 14/10/21)

Cyfanswm y nifer a adroddwyd = 1207

 • Disgyblion a myfyrwyr = 1116
 • Staff, gan gynnwys staff addysgu = 91

 

Yn seiliedig ar y ffigurau diweddaraf, mae ychydig o dan 57,000 o ddisgyblion a myfyrwyr wedi'u cofrestru yn ysgolion Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 15 Hydref

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  749,888 (Dos 1: 374,110 Dos 2:  344,060)

 

 • 80 a throsodd: 20,435 / 94.6% (Dos 1) 20,225 / 93.6% (Dos 2)
 • 75-79: 15,016 / 96.4% (Dos 1) 14,846 / 95.3% (Dos 2)
 • 70-74: 21,409 / 95.7% (Dos 1) 21,279 / 95.1% (Dos 2)
 • 65-69: 21,959 / 94.2% (Dos 1) 21,702 / 93.1% (Dos 2)
 • 60-64: 26,038 / 92.4% (Dos 1) 25,699 / 91.2% (Dos 2)
 • 55-59: 29,393 / 90.3% (Dos 1) 28,872 / 88.7% (Dos 2)
 • 50-54: 29,072 / 88.1% (Dos 1) 28,386 / 86% (Dos 2)
 • 40-49: 55,476 / 81.8% (Dos 1) 53,433 / 78.8% (Dos 2)
 • 30-39: 60,872 / 75.7% (Dos 1) 56,807 / 70.7% (Dos 2)
 • 18-29: 80,408 / 76.9% (Dos 1) 71,512 / 68.4% (Dos 2)
 • 16-17: 4,003 / 73.1% (Dos 1) 291 / 5.3% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,176 / 98.1% (Dos 1) 2,145 / 96.7% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,247 / 94.2% (Dos 1) 11,035 / 92.5% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 46,194 / 90.2% (Dos 1) 44,534 / 86.9% (Dos 2)

 

Ysgol Gynradd Greenway yn cynnal seremoni Plannu Coeden Canopi Gwyrdd y Frenhines

Heddiw, mae Ysgol Gynradd Greenway yn Nhredelerch wedi cynnal seremoni plannu coeden i nodi Jiwbilî Platinwm Ei Mawrhydi yn 2022. 

Mae Canopi Gwyrdd y Frenhines yn fenter unigryw sy'n gwahodd pobl ledled y Deyrnas Unedig i "Blannu Coeden ar gyfer y Jiwbilî". Fel rhan o'r cynllun, mae 70 o Goed Dathliadol yn cael eu rhoi i ysgolion cynradd mewn 69 o ddinasoedd ledled y DU gyda'r nod o dynnu sylw at agweddau addysgol coed a phwysigrwydd rhoi cyfle i bobl ifanc gael mynediad i fyd natur.

Cyflwynwyd y goeden gan Mrs Morfudd Meredith, Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi yn Ne Morgannwg, ar ran Ei Mawrhydi y Frenhines, yn ystod seremoni yn yr ysgol.

Roedd Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry, yng nghwmni'r Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Rod McKerlich a'r Arglwydd Faeres, Mrs. Sue McKerlich, Pennaeth Ysgol Gynradd Greenway, Nic Naish ac Is-gadeirydd y Llywodraethwyr Stacey Clausen.

Roedd gwesteion eraill yn cynnwys Uchel Siryf De Morgannwg, Peter Dewey, a Chynghorwyr lleol a disgyblion a gymerodd ran yn y seremoni, gan gynnwys perfformiad gan gôr yr ysgol.

Dywedodd Mrs Morfudd Meredith, Arglwydd Raglaw De Morgannwg Ei Mawrhydi: "Yn gynharach y mis hwn, ymunodd Ei Mawrhydi'r Frenhines a'i Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru â phlant ysgol lleol, i nodi dechrau'r tymor plannu swyddogol ar gyfer Canopi Gwyrdd y Frenhines, ar Ystâd Balmoral.

"Roedd hefyd yn nodi dechrau rhaglen addysg Canopi Gwyrdd y Frenhines, sy'n ceisio ysbrydoli pobl ifanc i fod yn geidwaid ein mannau gwyrdd, ein coedwigoedd a'n coetiroedd yn y dyfodol. Rwy'n falch iawn fy mod heddiw wedi cyflwyno coeden i ysgol leol yng Nghaerdydd, Ysgol Gynradd Greenway, ar ran Ei Mawrhydi ac rwyf mor falch o'r diddordeb a ddangoswyd gan y Prifathro, Nic Naish a'r disgyblion yn y prosiect hwn.

"At hynny, mae Canopi Gwyrdd y Frenhines yn annog pob ysgol i gymryd rhan mewn plannu coed ar gyfer y Jiwbilî, gyda phecynnau am ddim ar gael drwy eu partneriaid Coed Cadw a'r Gwirfoddolwyr Cadwraeth. Mae'r prosiect yn annog pawb i blannu coed fel ateb naturiol syml i newid yn yr hinsawdd, aer glanach, cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt a gwella iechyd a lles."

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry: "Mae sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael mynediad i fannau gwyrdd ac ardaloedd awyr agored yn hollbwysig. Rwyf wrth fy modd bod Ysgol Gynradd Greenway wedi cael ei dewis i dderbyn y goeden arbennig hon, menter a fydd yn galluogi disgyblion i deimlo eu bod wedi'u hysbrydoli gan natur a'u hannog i gymryd perchnogaeth ar eu hamgylchedd lleol ond hefyd y parciau, y coedwigoedd a'r coetiroedd ledled y ddinas."

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27733.html