Back
Clwb ceir newydd i Gaerdydd

15/10/21 

Mae cynllun rhannu ceir mawr wedi dod gam yn nes wedi i Gyngor Caerdydd gytuno i chwilio am bartner swyddogol i redeg clwb ceir newydd ym mhrifddinas Cymru.

O dan y cynlluniau byddai ceir a faniau ar gael ar draws y ddinas y gall tanysgrifwyr eu harchebu drwy ap neu wefan i'w defnyddio ar unwaith.

Mae Clwb Ceir wedi cael ei dreialu yn y ddinas o'r blaen ac mae ceir ar gael nawr, ond mae'r cyngor nawr yn ceisio dod o hyd i bartner a all weithredu cynllun ehangach erbyn gwanwyn/haf y flwyddyn nesaf.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth, y Cynghorydd Caro Wild: "Rydym yn llawn cyffro am y posibiliadau y gall clwb ceir mawr eu cynnig i'r ddinas a'n trigolion. Credwn y gall helpu trigolion i arbed arian a chreu lle ar ein strydoedd.

"Ar ôl rhent neu forgais, prynu car yw un o'r pethau drutaf y gall teuluoedd ei wneud, a'r rhan fwyaf o'r amser mae eich car wedi'i barcio tu allan i'ch tŷ neu'ch gweithle yn dibrisio ac yn colli gwerth.

"Rydym yn dechrau gweld tystiolaeth fod pobl yn barod i ddechrau meddwl am symud i ffwrdd o geir preifat a defnyddio car dim ond pan fydd wir ei angen arnynt. Er na fydd hynny'n gweithio i bawb, mae tueddiadau'n awgrymu bod pobl iau bellach yn gyrru llai, tra bod opsiynau symudedd a rennir fel OVO Bikes yn boblogaidd. Mae yna deuluoedd hefyd sy'n berchen ar fwy nag un car a allai leihau'r nifer hwnnw gyda chlwb ceir yn eu hardal. 

"Bydd y cerbydau'n newydd, sy'n golygu eu bod yn cynhyrchu llawer llai o allyriadau, a byddwn wrth gwrs yn ystyried cerbydau trydan fel rhan o unrhyw fargen. Fel hyn gallwn wella ansawdd aer y ddinas tra'n arbed arian i drigolion ar berchnogaeth ceir."

Bydd Cyngor Caerdydd nawr yn ymgymryd â phroses dendro i chwilio am bartner. Gweithredwr y clwb ceir fydd yn gyfrifol am y risgiau ariannol a gweithredol.

Bydd angen i unrhyw gynnig llwyddiannus ryng-gysylltu â'r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus ehangach, gweithredwyr bysiau a rheilffyrdd, a llwybrau teithio llesol.

Mae ymchwil a wnaed gan CoMoUK rhwng 2002 a 2012 yn dangos bod 25% o aelodau clybiau ceir wedi gwerthu eu car neu fan ers ymuno â chlwb ceir.

Beth yw clwb ceir?

Mae clwb ceir yn sefydliad y gall pobl neu fusnesau ymuno ag ef, fel y gallant rentu cerbyd hybrid neu drydan hynod effeithlon i'w ddefnyddio pan fydd angen iddynt wneud hynny. Mae amrywiaeth o fodelau busnes o ran sut y gellir darparu clwb ceir, boed yn cael ei redeg fel cwmni preifat, menter gymdeithasol, neu gwmni cydweithredol. Bydd y model a ddewisir ar gyfer Clwb Ceir Caerdydd yn cael ei benderfynu drwy'r broses dendro.

Y syniad y tu ôl i glwb ceir yw y gall person, neu sefydliad rentu cerbyd i'w ddefnyddio pan fydd yn dod yn aelod ac eisiau ei ddefnyddio. Mae'r rhan fwyaf o geir sydd mewn perchnogaeth breifat yn cael eu defnyddio ddim ond 10% o'r amser, felly mae llawer o'r cerbydau hyn yn mynd â lle ar y briffordd gyhoeddus weddill yr amser.

Mae llawer o fanteision o fod yn aelod o glwb ceir, gan mai dim ond pan fydd angen i chi ei ddefnyddio y byddwch yn talu i ddefnyddio cerbyd, ac nid oes rhaid i chi boeni am y rhwymedigaethau sy'n gysylltiedig â bod yn berchen ar gar preifat.

Drwy fod yn aelod o glwb ceir, mae'r holl danwydd, gwasanaethu, MOTau, yswiriant, yswiriant a glanhau wedi'u cynnwys yn rhan o'r pecyn. Wrth wneud cais i fod yn aelod, asesir manylion trwydded yrru a chofnod gyrru'r person i sicrhau bod y person yn cael gyrru'n gyfreithiol.

Wedi i'r clwb dyfu a bod mwy o gerbydau ar gael, bydd pobl yn gallu rhentu cerbyd ar fyr rybudd, a fydd yn sicrhau bod y gwasanaeth yn gyfleus, yn hawdd ei ddefnyddio ac mewn termau cymharol - yn llawer rhatach na bod yn berchen ar gar preifat.