Back
CYNIGION I BRYNU TIR YN LLANISIEN AR GYFER DATBLYGIAD ADDYSG POSIBL YN Y DYFODOL


 17/9/2021

Gellid defnyddio tir a leolir yn Ffordd Tŷ Glas yn Llanisien i alluogi gweledigaeth strategol ar gyfer ysgol uwchradd gymunedol prif ffrwd ac ar gyfer darpariaeth ysgol arbennig, os bydd cynigion i brynu'r safle yn cael eu datblygu.

 

Mae adroddiad i Gabinet Cyngor Caerdydd yn gwneud argymhellion i fwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer buddsoddiad strategol, a allai, yn yr hirdymor, roi cyfleoedd newydd ar gyfer darpariaeth addysg yng ngogledd y ddinas.

Pe bai'n cael ei ddatblygu, byddai hyn yn cefnogi'r gwaith o gyflawni'r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ac Addysg a chymorth i sicrhau hyblygrwydd ar gyfer Addysg uwchradd yng ngogledd y ddinas. Yn amodol ar ymgynghori a chaniatâd cynllunio, gallai'r safle helpu'r ddinas yn y pen draw gyda;

 

  • y galw cynyddol am ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
  • addasrwydd yr ystâd ysgolion i ateb y galw am Ddysgu yr 21ain Ganrif
  • twf a ragfynegir mewn darpariaeth addysg sy'n deillio o'r Cynllun Datblygu Lleol

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry: "Mae Caerdydd wedi gweld buddsoddiad sylweddol yn ei hysgolion a'i darpariaeth addysg yn ystod y blynyddoedd diwethaf ond mae'r galw am leoedd ar draws y sectorau cynradd, uwchradd ac ADY yn parhau i dyfu.

"Gallai'r cyfle buddsoddi tir hwn helpu Caerdydd i gyflawni ei hymrwymiad i fuddsoddi yn ei hystâd addysg a'i darpariaeth addysg ar gyfer y dyfodol, gan helpu i ateb y galw a ragwelir ledled y ddinas. Ymhen amser, byddai hyn yn helpu'r Cyngor i barhau i ddarparu ysgolion ysbrydoledig, cynaliadwy sy'n canolbwyntio ar y gymuned, lle gall plant a phobl ifanc gyflawni eu potensial."

Bydd yr adroddiad yn mynd i Gabinet Cyngor Caerdydd pan fydd yn cyfarfod nesaf ddydd Iau 23, Medi