Back
Gwastraff gardd Caerdydd yn symud i gasgliadau misol o Ddydd Sadwrn, 14 Awst
Bydd casgliadau gwastraff gardd yng Nghaerdydd yn newid o gasglu bob pythefnos i gasglu bob mis o Ddydd Sadwrn, 14 Awst, wrth i'r cyngor weithio i glirio ôl-groniad o wastraff gardd ar strydoedd y ddinas a achosir gan brinder gyrwyr HGV ledled y Deyrnas Gyfunol ac effeithiau pandemig COVID-19.

Bydd y Cyngor yn defnyddio gweddill mis Awst i gasglu unrhyw wastraff gardd sy'n weddill ar y stryd a gofynnir i breswylwyr adael eu gwastraff gardd allan i'w gasglu nes iddo gael ei godi. Byddwn yn ei gasglu cyn gynted ag y gallwn a diolchwn i chi am eich amynedd. 

Bydd y casgliad gwastraff gardd nesaf yn cael ei gynnal ar ôl penwythnos Gŵyl y Banc mis Awst, gyda chasgliad pellach bob mis drwy'r hydref.  Bydd y gwasanaeth parhaus hwn yn dibynnu ar fod gyrwyr ar gael. Darperir rhagor o wybodaeth am ddyddiau casglu tua diwedd mis Awst.

Credwn y bydd symud i gasgliadau gardd misol yn gynharach yn rhoi'r cyfle gorau i ni gynnal casgliadau gwastraff statudol – hynny yw gwastraff cyffredinol, gwastraff bwyd, gwastraff hylendid a deunyddiau y gellir eu hailgylchu. Mae'n rhaid i gasglu’r ffrydiau gwastraff hyn fod yn flaenoriaeth i ni wrth i ni ddelio â'r effeithiau y mae prinder gyrwyr a'r pandemig yn eu cael ar ein gweithlu.

Gall preswylwyr ein helpu i leddfu'r galw ar wasanaethau drwy fynd â'u gwastraff gardd i'n canolfannau ailgylchu lle bo hynny'n bosibl.  I helpu gyda hyn, o Ddydd Llun, 23 Awst, mae Cyngor Caerdydd yn:

·       Cynyddu'r lwfans blynyddol ar gyfer ymweliadau i 30 fesul aelwyd yn hytrach na 26 (bydd hyn yn cwmpasu'r 4 casgliad bob pythefnos a fyddai wedi'u trefnu hyd at fis Hydref);

·       Hefyd, mae'r slotiau sydd ar gael bob dydd yn cael eu cynyddu o 400 i 570 (cynnydd o 42.5%);i

·       Bydd CAGCau ar agor yn hwyrach - tan 6pm;

·       Rydym yn caniatáu archebion ar y diwrnod; a

·       Byddwch yn gallu ymweld hyd at 3 gwaith y dydd, fesul aelwyd (sydd wedi'i gyfyngu i 1 ymweliad y dydd ar hyn o bryd).

Bydd mynd â phob ffrwd wastraff, gan gynnwys gwastraff gardd, yn dal i olygu y bydd yn ofynnol i breswylwyr archebu slot rhwng 8:30am a 6:00pm. Bydd yn dal yn ofynnol bod â phrawf o gyfeiriad (e.e. trwydded yrru), sy'n dangos eich bod yn byw yng Nghaerdydd, i gael mynediad.

Rydym am i chi wybod bod yn rhaid i’r cyngor gymryd y camau hyn er mwyn sicrhau y gallwn barhau i gasglu ffrydiau gwastraff statudol – gwastraff cyffredinol, gwastraff bwyd, gwastraff hylendid a deunyddiau y gellir eu hailgylchu.

Fel llawer o awdurdodau lleol ledled y Deyrnas Gyfunol, mae Cyngor Caerdydd yn wynebu heriau na welwyd eu tebyg o'r blaen i gynnal gwasanaethau rheng flaen. Dwedodd 77% o gynghorau a ymatebodd i arolwg diweddar gan y Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau Cyhoeddus (APSE) eu bod yn cael anawsterau wrth recriwtio gyrwyr.

Mae ein staff rheng flaen wedi gweithio'n barhaus drwy gydol y pandemig gydag ond ychydig o gyfle i gymryd gwyliau oherwydd effaith Covid-19. Wrth i gyfyngiadau gael eu llacio ledled gwledydd Prydain a thu hwnt, mae'n ddealladwy bod staff yn gofyn am amser i ffwrdd i ailwefru eu batris mewn 18 mis hynod heriol. Mae hyn ynghyd â materion yn ymwneud â hunanynysu, y pingdemig, salwch arferol a phrinder gyrwyr HGV wedi creu storm berffaith.

Mae pob ymdrech yn cael ei wneud yng Nghaerdydd i recriwtio mwy o yrwyr HGV, fel y gall casgliadau gwastraff gwyrdd ailddechrau cyn gynted â phosibl. Mae'r prinder cyffredinol o yrwyr HGV wedi cyfyngu ar ein gallu i ddefnyddio gwasanaeth cyflenwi gyrwyr adeg gwyliau drwy'r asiantaethau recriwtio ac mae llawer o Awdurdodau Lleol eraill ledled y Deyrnas Gyfunol yn wynebu heriau tebyg.

Nid yw tua chwarter y gyrwyr sydd eu hangen arnom bob dydd ar gael ar gyfer gwaith ar hyn o bryd ac, oherwydd prinder cenedlaethol gyrwyr HGV, mae asiantaethau recriwtio yn ei chael yn anodd darparu staff i gyflenwi dros salwch a gwyliau, fel y byddent yn ei wneud fel arfer.

Ddechrau mis Awst ysgrifennodd y sector gwastraff ac ailgylchu lythyr agored at yr Ysgrifennydd Cartref Priti Patel yn mynegi pryderon am brinder gyrwyr HGV hyfforddedig ar draws y sector gwastraff, gan nodi bod y "Deyrnas Gyfunol ar hyn o bryd yn brin o ryw 100,000 o yrwyr HGV" ar draws yr economi yn gyffredinol. Mae'r Gymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol (ESA) yn adrodd cyfraddau swyddi gwag o 15% ar gyfartaledd ar gyfer swyddi gyrru ar draws y sector gwastraff yn unig ac mae wedi galw ar y llywodraeth i newid rheolau mewnfudo sy'n seiliedig ar bwyntiau ar gyfer gyrwyr HGV hyfforddedig nad ydynt wedi gallu gweithio yma ers Brexit.

Mae achosion COVID yng Nghymru yn parhau i fod yn uchel, a chyda'r rhan fwyaf o gyfyngiadau bellach wedi'u codi, rhagwelir y gallai ein gweithlu barhau i gael ei effeithio dros yr wythnosau a hyd yn oed y misoedd nesaf. Er bod cael pigiad dwbl yn golygu nad oes angen hunanynysu os byddwch yn dod i gysylltiad â pherson sydd â COVID, nid yw'n eich atal rhag dal y feirws, ac os ydych yn dal COVID yna mae'n rhaid i chi ddal i hunanynysu am ddeg diwrnod. Rydym yn cymryd camau nawr i sicrhau bod unrhyw effaith bosibl yn cael ei lliniaru fel y gall ein casgliadau gwastraff statudol barhau i weithredu. 

Fel y gwyddoch, mae llawer o awdurdodau lleol ledled y Deyrnas Gyfunol eisoes wedi penderfynu atal gwasanaethau nad ydynt yn rai hanfodol, fel casgliadau gwastraff gardd. Yma yng Nghaerdydd rydym wedi gwneud ein gorau glas i gynnal y gwasanaeth gyhyd ag y gallem.

Dwedodd y Cynghorydd Michael Michael, yr Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd: "Rydym yn cydnabod yr anghyfleustra i breswylwyr ac rydym am i chi wybod y byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau bod y gwasanaeth yn dychwelyd, er efallai ar raddfa lai, cyn gynted ag y gallwn. Os oes gan breswylwyr gar, a'u bod yn gallu dod â'u gwastraff gardd i'r canolfannau ailgylchu, bydd hyn yn ein helpu i glirio'r ôl-groniad.  I'r rhai nad ydynt yn gallu gyrru, gadewch eich gwastraff gardd a gyflwynir ar ymyl y ffordd yr wythnos hon a byddwn yn ei gasglu cyn gynted â phosibl. Yn wahanol i lawer o gynghorau eraill, mae Caerdydd yn casglu gwastraff gardd am ddim.  Mae'n wasanaeth dewisol gennym sydd, yn anffodus, yn rhaid i ni ei hepgor ar adegau fel hyn pan nad yw adnoddau ar gael. Mae'r prinder gyrwyr cyffredinol, y mae sefydliadau masnach yn ei feio ar Brexit, yn creu problemau mawr i ni, ond mae ein criwiau wedi bod yn gwneud eu gorau ac rydym yn diolch i chi am eich amynedd a'ch dealltwriaeth."

Mae Cwestiwn ac Ateb ar y newidiadau dros dro i gasgliadau gwastraff gardd ar gael i'w gweld yma https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27270.html