Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 30 Ebrill

30/04/21


Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; terfynau cyflymder newydd ar yr A48 a manylion cronfa argyfwng i gefnogi aelwydydd sy'n profi caledi.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 30 Ebrill

 

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:384,139(Dos 1:281,641Dos 2:102,477)

 

 • 80 a throsodd: 21,111 / 94%(Dos 1)18,444 / 82.1%(Dos 2)
 • 75-79: 15,072 / 95.6%(Dos 1)11,954  / 75.8%(Dos 2)
 • 70-74: 21,409/ 95%(Dos 1)18,958 / 84.2%(Dos 2)
 • 65-69:21,468 / 92.1%(Dos 1) 5,571 / 28.2%(Dos 2)
 • 60-64:25,704  / 91.1%(Dos 1)9,530 / 33.8% (Dos 2)
 • 55-59:28,878 /  88.8%(Dos 1)6,058 /  18.6%(Dos 2)
 • 50-54: 28,277 / 85.8%(Dos 1)5,488 /  16.5%(Dos 2)
 • 40-49:51,735 / 77%(Dos 1)9,037 / 13.4%(Dos 2)
 • 30-39:43,206/  55.2%(Dos 1)8,173 / 10.4%(Dos 2)
 • 18-29:23,255 / 24.1%(Dos 1)8,139 /  8.4%(Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal:2,027 / 97.7%(Dos 1)1,871 /  90.2%(Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed:11,189 /  92.2%(Dos 1) 9,587 / 79%(Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: (43,619 /  86.5%Dos 1)3,796 / 7.5% (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (19 Ebrill -25Ebrill)

 

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Mae'r data'n gywir ar:

29Ebrill 2021, 09:00

 

Achosion:40

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth:10.9(Cymru: 11.3achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi:3,271

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth:891.5

Cyfran bositif:1.2(Cymru:1.3cyfran bositif)

 

Terfynau cyflymder  newydd wedi'u gosod ar Rodfa'r Gorllewin (A48)

 

Mae terfynau cyflymder newydd ar waith ar Rodfa'r Gorllewin (A48) i wella diogelwch ar y ffyrdd ac ansawdd yr aer ar un o ffyrdd prysuraf Caerdydd.

Mae terfyn 30 mya - wedi'i osod o'r blaen fel 40 mya - bellach ar waith at Rodfa'r Gorllewin i'r ddau gyfeiriad rhwng Cylchfan Trelái a Chyfnewidfa Gabalfa.

Mae terfynau cyflymder ar y darn o Rodfa sy'n weddill hefyd wedi'u haddasu, gyda'r newidiadau canlynol ar waith:

 

 • Gall gyrwyr sy'n teithio tua'r dwyrain o Gylchfan Gabalfa tuag at Gasnewydd gynyddu eu cyflymder o 30 mya hyd at 50 mya hyd nes iddynt gyrraedd Cylchfan Llanedern. O'r blaen, roedd y terfyn cyflymder ar y darn hwn o'r ffordd wedi'i osod ar 70 mya. Mae'r terfyn cyflymder i ddwyrain Cylchfan Llanedern yn parhau'n 50 mya, yn cynyddu i 70 mya wrth i chi nesáu at yr A48(M) a'r M4.

 

 • Gall y rhai sy'n teithio tua'r gorllewin o Gylchfan Llanedern tuag at Gyfnewidfa Gabalfa deithio ar 50 mya, hyd nes iddynt gyrraedd Ysbyty Athrofaol Cymru lle y mae'r terfyn cyflymder yn lleihau i 40 mya ac mae hynny'n parhau heb ei newid. O Gylchfan Gabalfa, bydd gyrwyr wedyn yn mynd i mewn i'r terfyn 30 mya nes iddynt gyrraedd Cylchfan Trelái.

Mae'r holl arwyddion terfyn cyflymder newydd wedi'u gosod ar Rodfa'r Gorllewin (A48) ac mae'r terfynau cyflymder newydd yn fyw a gall yr heddlu eu gorfodi'n gyfreithiol.

 

Cronfa argyfwng yn cefnogi aelwydydd sy'n profi caledi

 

Mae rhai o'r bobl fwyaf agored i niwed yn y ddinas sydd wedi cael eu heffeithio'n andwyol gan y pandemig wedi cael eu cefnogi gan y Gronfa Argyfwng Disgresiynol Gyda'n Gilydd Dros Gaerdydd.

Lansiwyd y gronfa ym mis Mawrth i helpu aelwydydd yn y ddinas sy'n profi caledi difrifol, pan fydd pob opsiwn arall o gymorth wedi'i ddisbyddu.

Dechreuwyd y gronfa gyda rhodd o £10,000 gan yr arweinydd busnes rhyngwladol, Alan Peterson, ac mae wedi parhau i dderbyn rhoddion hael gan ddod â'r cyfanswm i fwy na £15,000, sydd wedi galluogi'r gronfa i gefnogi 29 o aelwydydd dros y ddau fis diwethaf.

Mae mwy na £5,500 wedi'i ddyfarnu i unigolion a theuluoedd i brynu hanfodion fel peiriannau golchi, gwelyau a matresi, poptai, rhewgelloedd, oergelloedd, talebau tanwydd a lles hanfodol i famau newydd fel llaeth, poteli a dillad babanod.

Caiff y rhai sy'n gwneud cais am y gronfa eu cefnogi gan Dîm Cyngor Ariannol y Cyngor, a fydd yn trafod amgylchiadau'r cartref ac ystyried ffyrdd o wneud y mwyaf o'u hincwm drwy gael gafael ar grantiau, gostyngiadau a budd-daliadau a helpu i ddelio ag unrhyw ddyledion sydd ganddynt. 

I gyfrannu at y Gronfa Argyfwng Disgresiynol Gyda'n Gilydd Dros Gaerdydd, ewch ihttps://www.volunteercardiff.co.uk/emergency-fund/

Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â'n tîm Cyngor Ariannol a all edrych ar ystod o gymorth sydd ar gael i helpu. Ffoniwch 029 20 87 1071 neu ewch iwww.cyngorariannolcaerdydd.co.uk