Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 23 Ebrill

Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd, sy'n cwmpasu:mae lôn lai adnabyddus yng nghanol y ddinas wedi gweld ychydig o waith gweddnewid arni; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Dyfodol disglair i Tudor Lane gyda murlun newydd

Mae lôn lai adnabyddus yng nghanol y ddinas wedi gweld ychydig o waith gweddnewid arni fel rhan o raglen adfywio gwerth miliynau o bunnoedd ar gyfer yr ardal ehangach.

Mae murlun newydd llachar a lliwgar bellach yn addurno'r waliau ar hyd Tudor Lane, lôn fach sy'n rhedeg yn gyfochrog â Stryd Tudor yng Nglanyrafon lle mae amrywiaeth eang o weithdai a busnesau bach.

Yn ystod gwaith i drawsnewid Stryd Tudor yn ardal siopa ddeniadol a bywiog trwy fuddsoddiad mawr mewn gwelliannau masnachol ac amgylcheddol, mae Tudor Lane ei hun yn elwa o rai gwelliannau amgylcheddol hefyd, gan ddechrau gyda'r gwaith celf newydd ar ochr hen Glwb Cardiff Bus Transport.

Cafodd y murlun ei ddylunio a'i baentio gan yr artist lleol Lowri Davies, a ysbrydolwyd gan y busnesau ar y lôn.  Mae'r palet lliwiau yn llachar ac yn adleisio rhai o'r lliwiau a ddefnyddir i wella adeiladau ar Stryd Tudor.

Dwedodd Lowri: "Rwyf wedi gweithio ar Tudor Lane ers 2003 ac rwyf wedi gweld rhai newidiadau graddol dros y blynyddoedd ond mae'r trafodaethau a'r datblygiadau diweddar wedi bod yn gadarnhaol iawn a gobeithio y byddant yn gwella'r profiad o weithio yn y lôn yn y dyfodol. 

"Fel arfer, rwy'n gwneud nwyddau bwrdd o faint domestig, felly roedd y syniad o ddylunio a phaentio arwynebedd mor fawr yn eithaf brawychus. Mae'r dyluniad yn dangos yr hyn sy'n digwydd a'r hyn sy'n cael ei wneud y tu ôl i ddrysau caeëdig ar Tudor Lane. Ceir cyfeiriadau at serameg, gwaith coed, beiciau, mecaneg, cerflunio, paentio ac electroneg.  Rwy' wedi cael cefnogaeth anhygoel gan eraill sy'n gweithio ar y lôn ac mae wedi bod yn wych dod i adnabod yr unigolion hynny'n well."

Paentiwyd y murlun hefyd gan yr artistiaid lleol Cecile Johnson Soliz, Molly Sinclair-Thomson, Rachel Humphreys a Gweni Llwyd ynghyd â Lowri gyda phaent wedi'i gyflenwi gan Knox & Wells, prif gontractwr y cynllun gwella masnachol ar Stryd Tudor, fel rhan o fenter budd cymunedol.

Mae gwelliannau eraill ar Tudor Lane yn cynnwys arwyddion newydd wrth ei fynedfeydd, baneri colofnau goleuadau llachar a bywiog, system unffordd, gwaith celf ar wal gefn yr adeilad cyfagos, Litchfield Court, gwelliannau i'r goleuadau stryd a mesurau gostegu traffig.

Dywedodd llefarydd ar ran y Cyngor: "Mae'r murlun newydd a gwelliannau amgylcheddol eraill wedi gwneud gwahaniaeth mawr i olwg Tudor Lane ac rydym yn mawr obeithio y bydd busnesau ac ymwelwyr yn gweld manteision y newidiadau hyn. Bydd y gwelliannau a groesewir yn fawr yn cael eu cwblhau ddiwedd y mis hwn a gobeithiwn y gellir sicrhau cyllid pellach mewn partneriaeth â'r busnesau i gynnig gwelliannau ychwanegol yn y dyfodol."

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 23 Ebrill

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  347,755 (Dos 1: 257,157, Dos 2: 90,579)

 

  • 80 a throsodd: 21,111 (Dos 1) 16,416 (Dos 2)
  • 75-79: 15,051 (Dos 1) 7,260 (Dos 2)
  • 70-74: 21,383 (Dos 1) 17,482 (Dos 2)
  • 65-69: 21,431 (Dos 1) 4,459 (Dos 2)
  • 60-64: 25,667 (Dos 1) 9,075 (Dos 2)
  • 55-59: 28,814 (Dos 1) 5,790 (Dos 2)
  • 50-54: 28,161 (Dos 1) 5,264 (Dos 2)

 

  • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,037 (Dos 1) 1,862 (Dos 2)
  • Yn glinigol agored i niwed: 11,180 (Dos 1) 8,692 (Dos 2)
  • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 43,385 (Dos 1) 3,491 (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (12 Ebrill - 18 Ebrill)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

22 Ebrill 2021, 09:00

 

Achosion: 82

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 22.3 (Cymru: 14.7 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,153

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 859.4

Cyfran bositif: 2.6% (Cymru: 1.7% cyfran bositif)