Back
Caerdydd yw’r awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i ennill statws Sefydliad Llythrennedd Carbon
Mae Cyngor Caerdydd wedi dod yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i gael ei gydnabod fel Sefydliad Llythrennedd Carbon gan elusen garbon iselThe Carbon Literacy Trust.

Fel rhan o'r broses achredu ar gyfer y dyfarniad lefel efydd mae'n rhaid i raglen hyfforddi Llythrennedd Carbon cael ei chreu a’i chofrestru gyda’r Prosiect Llythrennedd Carbon yn barod i'w chyflwyno i staff, ac mae'n rhaid i o leiaf un uwch aelod o'r sefydliad fod wedi cwblhau’r hyfforddiant hwn a llwyddo.

Yn dilyn hyfforddiant cymeradwy'r Prosiect Llythrennedd Carbon a gynlluniwyd ac a gyflwynwyd gan yr elusen datblygu cynaliadwy Cynnal Cymru, mae tri aelod Cabinet Cyngor Caerdydd ar flaen y gad yn strategaeth Caerdydd Un Blaned Caerdydd ar gyfer dinas sy’n garbon niwtral: Mae'r Cynghorydd Caro Wild (Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth), yr Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd, y Cynghorydd Michael Michael, a'r Cynghorydd Chris Weaver (yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad), a staff o wasanaethau ar draws y sefydliad, wedi'u hardystio fel wedi llwyddo o ran Llythrennedd Carbon.

Os caiff yr hyfforddiant ei gyflwyno ymhellach, a bod canran sylweddol o gyflogeion wedi'u hardystio fel rhai sy'n llythrennog o ran carbon, gallai'r Cyngor fynd ymlaen i ennill statws Arian.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd, y Cynghorydd Michael Michael: "Mae hyfforddiant Llythrennedd Carbon wedi'i gynllunio i newid y ffordd rydym yn gweithredu, ac yn ein helpu i feddwl o ddifri am ein hallyriadau carbon. Mae gwaith da eisoes yn cael ei wneud gan y Cyngor yn y maes hwn – mae allyriadau carbon uniongyrchol wedi gostwng 45% ers 2005 ac rydym yn gweithio'n galed i'w lleihau ymhellach. Bydd y dysgu hwn yn gwella'r gwaith hwnnw, ond bydd hefyd yn parhau i'n bywydau fel trigolion unigol gyda chyfraniad i'w wneud wrth i Gaerdydd ymdrechu i ddod yn ddinas garbon niwtral, Un Blaned."

“Yn ôl yr ystadegau, pe bai pawb yn y byd yn defnyddio adnoddau naturiol ac yn cynhyrchu carbon deuocsid i'r graddau rydyn ni’n ei wneud yng Nghaerdydd, byddai angen adnoddau tair planed arnom i'n galluogi ni i barhau fel yr ydym.

"Mae'n rhaid i rywbeth newid, a byddwn yn annog trigolion, busnesau a sefydliadau i ymuno â ni i wneud y newidiadau y mae angen i bob un ohonom eu gwneud er mwyn i ni ddiogelu dyfodol Caerdydd, a'r blaned."

Dywedodd Dave Coleman, Cyd-Sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr y Prosiect Llythrennedd Carbon:  "Mae Cymru wedi bod ar flaen y gad o ran meddwl am garbon isel ers peth amser, gan gydnabod manteision gweithredu pendant ar yr hinsawdd i addysg, swyddi ac economi Cymru, ond hefyd i iechyd, ffordd o fyw a ffyniant cenedlaethau presennol a chenedlaethau Cymry'r dyfodol.  Felly, fel yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i gael ei achredu â statws Sefydliad â Llythrennedd Carbon, mae'n wych gweld Caerdydd ar flaen y gad o ran y meddylfryd hwn ymhlith awdurdodau lleol Cymru, ac edrychwn ymlaen at weld y cyfalaf yn adeiladu ymhellach ar ddechrau mor gadarnhaol."

Dywedodd Rhodri Thomas, Prif Ymgynghorydd Cynnal Cymru:  "Rydym wrth ein bodd bod Cyngor Caerdydd wedi cael ei gydnabod fel Sefydliad â Llythrennedd Carbon ar y lefel efydd. Darparwyd hyfforddiant i grŵp craidd o gydweithwyr a thri Aelod o'r Cabinet ac rydym yn cefnogi'r cyngor i gyflwyno hyfforddiant Llythrennedd Carbon ar gyfer y rhan fwyaf o staff y Cyngor.

"Mae'r lefel hon o ymrwymiad yn dangos bod y Cyngor o ddifrif ynghylch ei ddatganiad o argyfwng hinsawdd, ac wrth i fwy o gydweithwyr ddod yn Sefydliad â Llythrennedd Carbon, yr hawsaf y bydd yn dod i'r Cyngor weithredu camau ymarferol a chynhyrchu syniadau newydd a fydd yn diogelu dinasyddion a chydweithwyr tra'n creu dinas wyrddach, lanach, iachach a mwy llewyrchus."

Diffinnir Llythrennedd Carbon fel 'ymwybyddiaeth o gostau ac effeithiau carbon deuocsid sydd ynghlwm wrth weithgareddau pob dydd, a'r gallu a'r cymhelliant i leihau allyriadau, fel unigolion, cymunedau a sefydliadau.'