Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 9 Mawrth

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: ffensio grisiau'r Basn Hirgrwn ym Mae Caerdydd; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Aros gartref. Achub bywydau. Diogelu'r GIG. Gyda'n gilydd byddwn yn #CadwCaerdyddynDdiogel

I gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 yng Nghymru, ewch i

www.llyw.cymru/coronafeirws

 

Ffensio grisiau'r Basn Hirgrwn ym Mae Caerdydd

Mae grisiau'r Basn Hirgrwn ym Mae Caerdydd yn cael eu ffensio i annog pobl i beidio ag ymgynnull mewn grwpiau ar adeg pan fo cyfyngiadau Covid-19 yn dal i fod ar waith.

Mae'r ffensys, a gaiff eu codi cyn y penwythnos, yn cael eu gosod gan Gyngor Caerdydd yn dilyn trafodaethau gyda Heddlu De Cymru.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden, y Cynghorydd Peter Bradbury: "Mae'r tywydd gwell dros yr ychydig benwythnosau diwethaf wedi golygu bod niferoedd cynyddol o bobl yn ymgynnull ym Mae Caerdydd.

"Mae'r rhan fwyaf o bobl yn parhau i ufuddhau i'r rheolau, ond mae'n bwysig iawn ein bod ni i gyd yn chwarae ein rhan. Y peth olaf y mae unrhyw un ohonom ei eisiau yw i'r holl waith da ddadwneud y gostyngiad yn nifer yr achosion cadarnhaol yng Nghaerdydd a ninnau wedi gwneud mor dda."  

Codwyd ffensys tebyg yr haf diwethaf yn dilyn y sawl achos o bobl yn ymgynnull ar y grisiau y bu rhaid galw ar yr heddlu i'w gwasgaru, a defnyddio staff ychwanegol y cyngor i wneud gwaith glanhau enfawr a gostiodd filoedd o bunnoedd i drethdalwyr.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 09 Mawrth

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:170,757(Cyfanswm ddoe: 3,204)

 

Grwpiau Blaenoriaeth Allweddol 1-4

 • Staff cartrefi gofal: 4,128 (Dos 1) 2,353 (Dos 2)
 • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,123 (Dos 1) 743 (Dos 2)
 • 80 a throsodd: 18,959 (Dos 1) 223 (Dos 2)
 • Staff gofal iechyd rheng flaen: 24,370 (Dos 1) 16,062 (Dos 2)
 • Staff gofal cymdeithasol: 8,356 (Dos 1) 4,199 (Dos 2)
 • 75-79: 14,015 (Dos 1) 537 (Dos 2)
 • 70-74: 20,107 (Dos 1) 3,273 (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 9,185 (Dos 1) 820 (Dos 2)

Grwpiau Blaenoriaeth Allweddol 5-7 

 • 65-69: 15,614 (Dos 1) 204 (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 15,303 (Dos 1) 1,183 (Dos 2)
 • 60-64: 7,488 (Dos 1) 125 (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (26 Chwefror - 04 Mawrth Chwefror)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

08 Mawrth 2021, 09:00

 

Achosion: 158

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 43.1 (Cymru: 43.9 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,391

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 924.2

Cyfran bositif: 4.7% (Cymru: 4.7% cyfran bositif)