Back
Datganiad ar y cyd gan Race Council Cymru a Chyngor Caerdydd

23/01/21 

Roedden ni'n siomedig iawn o weld y lluniau o dorchau pabi a osodwyd i anrhydeddu milwyr Du a Lleiafrifoedd Ethnig yng nghofeb rhyfel Gerddi Alexandra wedi cael eu gadael wrth fin sbwriel cyfagos yr wythnos hon. 

Rydym hefyd wedi cael gwybod bod torch o Gofeb Rhyfel y Falklands gerllaw hefyd wedi'i gosod wrth y bin.

Mae'n bosibl bod y tywydd gwael diweddar wedi chwythu'r torchau i ffwrdd o'r henebion, a bod rhywun, gyda bwriadau da, wedi eu casglu i dacluso'r gerddi a'u gosod wrth y bin sbwriel.

Fodd bynnag, roedd y torchau wedi'u difrodi'n wael ac nid oes teledu cylch cyfyng yng Ngerddi Alexandra felly ni allwn gadarnhau beth yn union a ddigwyddodd. Os oes unrhyw un wedi gweld unrhyw un yn fandaleiddio'r torchau, hoffem i chi gysylltu â'r heddlu.

Pan ddaethom yn ymwybodol bod y torchau wedi'u gadael wrth fin, anfonwyd un o swyddogion y Cyngor i'r ardal. Roeddent o'r farn bod y torchau mewn cyflwr rhy wael i gael eu dychwelyd i'r henebion ac fe'u symudwyd.

Mae'r Cyngor bellach wrthi'n disodli'r torchau sydd wedi'u difrodi ar y ddwy heneb a bydd gwasanaeth arbennig a fynychir gan Arweinydd y Cyngor a chynrychiolwyr o Race Council Cymru yn gosod y torchau newydd cyn bo hir.

Fodd bynnag, cafodd y torchau eu difrodi, yr hyn sy'n amlwg yw nad oeddent wedi'u diogelu'n briodol i'w diogelu rhag tywydd garw. Er mwyn atal unrhyw beth fel hyn rhag digwydd yn y dyfodol, bydd y cyngor yn sicrhau bod pob torch yn cael ei diogelu gyda gwifren yn dilyn Seremonïau Cofio. 

Roedd Caerdydd yn falch o ddadorchuddio'r plac pwysig hwn yn 2019, gan goffáu cyfraniad personél Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a wasanaethodd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf a'r Ail Ryfel Byd. Mae'n deillio o ymgyrch gydol oes gan y diweddar Patti Flynn, a gollodd ei thad a'i brodyr yn y rhyfel, a heneb a welodd Patti yn cael ei dadorchuddio yn ei dinas gartref yn ystod y seremoni agoriadol.

Mae Cyngor Caerdydd a Race Council Cymru wedi cytuno i gynnal seremoni flynyddol ar y cyd i gydnabod ein personél Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig er mwyn sicrhau bod cenedlaethau'r presennol a chenedlaethau'r dyfodol yn cael gwybod am eu straeon.