Back
Adroddiad yn amlinellu cynigion ar gyfer Ysgol Uwchradd Cathays newydd

11/12/20

Bydd adroddiad sy'n argymell cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion i ehangu ac ailddatblygu Ysgol Uwchradd Cathays yn mynd i Gabinet Cyngor Caerdydd pan fydd yn cyfarfod ddydd Iau 17 Rhagfyr 2020.

Pe bai'n cael ei ddatblygu, byddai'r datblygiad newydd yn cael ei gyflawni o dan Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Cyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru fel un o'r cynlluniau blaenoriaeth.

Ym mis Rhagfyr 2017, cymeradwyodd y Cabinet gynlluniau i fynd i'r afael â'r ysgolion sydd mewn cyflwr gwael, gyda diffygion mawr neu sy'n agosáu at ddiwedd eu hoes weithredol. Nodwyd Ysgol Uwchradd Cathays fel ysgol â blaenoriaeth.

Cydnabuwyd hefyd y byddai ehangu a disodli Ysgol Uwchradd Cathays hefyd yn gyfle i ateb y galw a ragwelir am leoedd yn ei dalgylch a darparu ar gyfer galw gormodol am leoedd o ddalgylchoedd cyfagos eraill, o ganlyniad i ddatblygiadau tai newydd. 

Byddai'r cynigion yn cynnwys: 

 

  • Disodli adeiladau Ysgol Uwchradd Cathays gyda llety newydd ar safle Canolfan y Maendy ger Heol y Gogledd a Heol y Gogledd;
  • Ehangu'r ysgol o 1,072 o leoedd (5.5 Dosbarth Mynediad gyda 247 lle yn y chweched dosbarth) i 1,450 o leoedd (8 Dosbarth Mynediad gyda 250 lle yn y chweched dosbarth);
  • Ymestyn y Ganolfan Adnoddau Arbenigol (CAA) i ddysgwyr sydd â Chyflyrau ar y Sbectrwm Awtistig o 16 lle i 50 lle mewn ystafelloedd pwrpasol yn yr adeiladau ysgol newydd;
  • Uwchraddio cyfleusterau cymunedol yn Cathays a Gabalfa drwy sicrhau bod cyfleusterau ysgol llawer gwell ar gael i'w defnyddio ar y cyd â'r gymuned leol ehangach;
  • Darparu lle i'r gymuned leol barhau i gael mynediad i fannau agored oddi ar y ffordd at ddefnydd hamdden anffurfiol, gan gydnabod mai dyma'r defnydd presennol ar safle'r Maendy.

 

Os caiff ei ddatblygu, mae prosiect yr ysgol yn rhoi cyfle i gyflwyno cynlluniau i adleoli'r Trac Beicio'r Maendy i gyfleuster pwrpasol newydd, gan sicrhau y bydd talent lleol yn parhau i gael ei chefnogi. Y bwriad yw adeiladu trac awyr agored newydd yng nghanol Bae Caerdydd fel rhan o ddatblygiad cam nesaf y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd, "Wrth flaenoriaethu ysgolion ym Mand B y rhaglen, ystyriwyd digonolrwydd y lleoedd sydd ar gael, cyflwr adeiladau'r ysgol ac addasrwydd yr amgylchedd ar gyfer addysgu.

"Pe bai'n mynd rhagddo, byddai Ysgol Uwchradd Cathays newydd nid yn unig yn rhoi darpariaeth ddysgu ragorol i ddisgyblion ond byddai'n ysgol â ffocws cymunedol, sy'n cynnig darpariaeth chwaraeon a chymunedol well, sy'n hygyrch i bobl a grwpiau lleol.  

"Byddai'r prosiect hefyd yn hyrwyddo cyfleoedd newydd a chyffrous ar gyfer Trac Beicio'r Maendy."

Bydd y Model Buddsoddi Cydfuddiannol yn cynorthwyo darparu Band B Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, sef cynllun cenedlaethol a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru i fenthyca arian drwy'r sector preifat er mwyn dylunio ac adeiladu ysgolion, a chynnal adeiladwaith yr adeiladau dros gyfnod o 25 mlynedd.

Mae'r Cyngor wedi cytuno Cytundeb Partneriaeth Strategol 10 mlynedd gyda menter ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a phartner y sector preifat, Meridiam Investments II SAS, i ddarparu ysgolion yn y dyfodol, gan gynnwys, mewn egwyddor, Ysgol Uwchradd Cathays.