Back
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 4 Medi
4/9/20

Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd yn cynnwys:  Ailagor Ysgolion, trefniadau cau ffyrdd i hyrwyddo cadw pellter cymdeithasol ac annog teithio llesol,newidiadau i’ch Canolfannau Ailgylchu ac ailagor ardaloedd chwarae.

 

Canllaw ar ailagor Ysgolion

 

Croesawodd ysgolion yng Nghaerdydd lawer o'u disgyblion yn ôl yr wythnos hon a bydd llawer mwy yn dychwelyd yr wythnos nesaf.

Atgoffir teuluoedd na ddylai dysgwyr fynd i’r ysgol dan unrhyw amgylchiadau os ydynt yn:

·       teimlo'n sâl neu’n dangos unrhyw un o dri symptom COVID-19 a adnabyddir (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli blas neu arogl) neu os ydynt wedi cael canlyniad positif i brawf COVID-19 yn y 14 diwrnod diwethaf

·       byw mewn cartref gyda rhywun sy’n dangos symptomau COVID-19 neu sydd wedi cael canlyniad positif i brawf COVID-19 yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.

 

Atgoffir rhieni hefyd bod angen cadw pellter cymdeithasol yn ystod amseroedd gollwng a chasglu ac osgoi ymgynnull ar safleoedd ysgol neu o'u cwmpas.

 

I gael rhagor o wybodaeth am ailagor ysgolion a chyfres o gwestiynau ac atebion a allai fod yn ddefnyddiol i chi, ewch i:  https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Ysgolion-a-dysgu/Ysgolion/cwestiynau-cyffredin-i-rieni-a-disgyblion/Pages/default.aspx

 

I gael gwybodaeth sy'n ymwneud â disgyblion ysgolion uwchradd yn gwisgo masgiau, ewch i https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24611.html

 

Trefniadau cau ffyrdd ar 'Strydoedd Ysgol' i hyrwyddo cadw pellter cymdeithasol ac annog teithio llesol

 

Mae'r Cyngor yn bwriadu cau ffyrdd fel rhan o gynllun 'Strydoedd Ysgol' i helpu disgyblion a theuluoedd i gadw pellter cymdeithasol pan fydd ysgolion yn dychwelyd ar gyfer tymor yr hydref.  

Ym mis Mehefin, cyflwynwyd cau ffyrdd dros dro i greu 'Strydoedd Ysgol' o gwmpas 24 o ysgolion ledled y ddinas pan ailagorwyd hwy am wythnosau olaf tymor yr haf.

Mae'r strydoedd mae'r Cyngor wedi dewis eu cau yn cael problemau gyda thraffig a pharcio yn rheolaidd yn ystod amseroedd gollwng a chasglu plant ysgol.  Roedd cau'r strydoedd hyn i draffig cyffredinol yn cynorthwyo plant a theuluoedd i gadw pellter cymdeithasol wrth gyrraedd a gadael yr ysgol.

Yn dilyn adborth cadarnhaol gan ysgolion, disgyblion, rhieni a thrigolion lleol, mae'r Cyngor yn bwriadu cyflwyno nifer o 'Strydoedd Ysgol' o ddydd Llun 14 Medi.

Darllenwch fwy yma: https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24633.html

 

 

 

Newidiadau i’ch Canolfannau Ailgylchu

 

·       Bellach mae’n bosib archebu 26 ymweliad y flwyddyn â’ch canolfannau ailgylchu lleol, yn lle 12

·       Gall 2 berson bellach adael y cerbyd i helpu i symud eitemau trymach, felly does dim rhaid archebu casgliad swmpus oni bai bod gwir angen.

·       Ein cyngor erbyn hyn yw eich bod yn gwisgo gorchudd wyneb

·       Peidiwch ag ymweld â'r canolfannau ailgylchu os oes gennych unrhyw symptomau COVID19

Nid ydym yn derbyn bagiau o wastraff cymysg. Er enghraifft, ni fyddwn yn derbyn bag sy'n cynnwys bwyd wedi'i gymysgu â deunyddiau ailgylchadwy.

Os oes gennych y math hwn o wastraff i'w waredu
gallwch dalu am ein gwasanaeth​, neu ddefnyddio contractwr gwastraff preifat. Bydd angen i chi sicrhau ei fod yngludwr gwastraff cofrestredig.​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newyddDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd​.

Gwastraff na ellir ei ailgylchu

Os oes gennych eitemau na allwn eu hailgylchu gallwch ddod â nhw i'r safle.

 

Cyn eu rhoi yn y sgip bydd angen i wasanaethwyr y safle gadarnhau nad oes modd ailgylchu eich eitemau. Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio bagiau clir neu gynhwysydd i helpu gyda'r broses hon. Os oes angen i chi ddefnyddio bagiau i gludo'r eitemau, bydd angen i chi eu hagor i ddangos i'n staff. Ni chewch ddefnyddio bagiau gwyrdd y Cyngor.

Treuliwch ennyd yn darllen canllawiau ein canolfannau ailgylchu a bwcio slot yma: www.caerdydd.gov.uk/canolfannauailgylchu

 

 

Mae'r holl ardaloedd chwarae yng Nghaerdydd sydd wedi pasio archwiliadau diogelwch bellach wedi ailagor

 

 

Mae 3 ardal chwarae arall i blant wedi ailagor - ger y Morglawdd (Bae Caerdydd), Heol Llanisien Fach (Rhiwbeina) a Rhydypenau (Cyncoed).

Mae'r holl ardaloedd chwarae sydd wedi pasio archwiliadau diogelwch bellach wedi ailagor. 

Rhagor yma: https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24657.html