Back
Lansio Caffi Cwr y Castell yn Llwyddiannus

Agorodd profiad ciniawa newydd Caerdydd yn yr awyr agored ar Stryd y Castell i'r cyhoedd yn swyddogol ddydd Gwener gyda dechrau anhygoel yn cynhyrchu dros £80,000 i'r economi leol.

 

Ar ôl y penwythnos cyntaf llwyddiannus, gallai hyd at 30 o fusnesau gymryd rhan ym menter Caffi Cwr y Castell gyda nifer fawr yn barod i ymuno erbyn y penwythnos, gan gynnig detholiad ehangach fyth o fwytai i ymwelwyr eu mwynhau.

 

Mae'r profiad bwyta newydd yn galluogi bwytai a chaffis yng nghanol y ddinas i fasnachu mewn man gyda 240 o seddi yn yr awyr agored, dan orchudd, i fwyta o flaen un o dirnodau mwyaf eiconig Caerdydd - Castell Caerdydd.

 

Mae'r cyfleusterau newydd wedi eu gosod i alluogi busnesau - a allai gael trafferth gwneud elw dan do oherwydd y rheoliadau cadw pellter dau fetr sydd yng Nghymru - i fasnachu mewn lleoliadau awyr agored diogel sy'n caniatáu cadw pellter cymdeithasol.

 

Mae cwsmeriaid y Caffi ar Stryd y Castell yn defnyddio eu ffonau clyfar i ddefnyddio platfform ar-lein drwy deipioCardiff-castle.yoello.comi mewn i'w porwyr neu drwy sganio cod QR sydd wedi'i osod ar eu bwrdd. Mae hyn yn eu galluogi i archebu danfoniadau o nifer o fwytai a chaffis ar draws y ddinas. Mae'r cwsmer yn talu drwy'r platfform talu diogel ac mae'r bwyd a'r ddiod yn cael eu danfon at y bwrdd.

 

Mae'r cyfleuster newydd ar Stryd y Castell wedi cael croeso cynnes gan fusnesau yn dilyn y penwythnos agoriadol llwyddiannus.

 

Wok to Walk -'Mae wedi bod yn dda iawn. Rydym wedi derbyn llif cyson o archebion i fynd ar y cyd â'n masnach arferol yn y siop. Rydym yn hapus iawn gyda'r ffordd y mae'r cyfan yn gweithio.'

 

Dusty Knuckle- 'Rydym wedi cael ein synnu gan ba mor boblogaidd y mae wedi bod ac mae'n wych beth mae Cyngor Caerdydd, Caerdydd AM BYTH a Yoello wedi'i sefydlu i gefnogi busnesau fel ein busnes ni. Bu'n rhaid i ni gynyddu ein stoc yn ddramatig i ymdopi â'r galw gan fod y fasnach wedi bod yn wych.'

 

Nata & Co- 'Mae'n cael sêl bendith fawr gennym ni gan ein bod ni wedi bod yn brysur iawn.'

 

Marco Pierre White- ''rydym wedi bod yn hapus iawn gyda'r galw gan bobl wych Caerdydd. Mae wedi.'

  

Dywedodd Sarah Merry, Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd: "Rydym wrth ein boddau gyda'r dechrau a gafodd Caffi Stryd y castell ac rydym yn falch iawn bod y sector lletygarwch wedi gallu manteisio ar gynnig Stryd y Castell. Ein bwriad bob amser oedd ceisio diogelu cynifer o swyddi ag y gallwn er gwaethaf y pandemig ac rydym am ddiolch i bobl Caerdydd a ddaeth allan yn eu miloedd i ddangos eu cefnogaeth.

 

"Gyda thywydd cynnes yn y rhagolygon ar gyfer y penwythnos hwn, rydyn ni'n disgwyl i fwy o bobl ddod draw i roi cynnig arni. Mae'n ffordd wych i bobl gefnogi eu hoff fwytai a chaffis a allai fel arall gael trafferth i weithredu'n broffidiol oherwydd y rheolau ymbellhau cymdeithasol 2 fetr. Ein neges i bawb yw, dewch draw, eisteddwch, mwynhewch eich bwyd mewn lleoliad gwych, ond cofiwch gadw pellter cymdeithasol oddi wrth eraill a gadewch i'n staff ar y safle helpu."

 

Dywedodd Sina Yamani, Prif Swyddog Gweithredol Yoello: "Roedd agor Caffi Cwr y Castell yn llwyddiant ysgubol, gyda'r holl fyrddau wedi'u llenwi drwy gydol y dydd a rhesi mawr o bobl yn aros i gael eu derbyn. Cynhyrchodd cyfanswm y penwythnos dros £80,000 i'r economi leol, sy'n wych o ystyried bod y rhan fwyaf o'r partneriaid wedi gorfod cau'n gynnar yn sgil rhedeg allan o stoc."

 

Dywedodd Adrian Field, Cyfarwyddwr Gweithredol Caerdydd AM BYTH: "Rydym wedi bod mewn cysylltiad cyson â phob un o'n haelodau drwy gydol y cyfnod anodd hwn, a bu heriau i'w hwynebu yn y sector lletygarwch fel un o'r sectorau olaf i ailagor. Rydym yn falch iawn o weithio gyda Yoello a Chyngor Caerdydd i gynnig y cyfle i gwsmeriaid fwyta allan i'n busnesau. Rydym yn credu bod hwn yn gyfle gwych i gynifer o fusnesau gael archebion ychwanegol, i gynifer o fusnesau nad oes ganddynt lawer o le nac adnoddau i greu eu hatebion digidol eu hun ar yr adeg hon.

 

Mae clywed bod cymaint o'n haelodau eisoes wedi gweld gwahaniaeth cadarnhaol yn union pam yr oeddem am roi'r cyfle hwn iddynt ac rydym wrth ein boddau, ar ôl cyfnod mor fyr o amser, ei fod eisoes wedi gwneud gwahaniaeth. "

 

Mae'r Cyngor wedi nodi rhai cynghorion call i bawb sy'n ymweld â Chaffi Cwr y Castell:

 

Archebwch bopeth ar y dechrau- Gan mai slot dwy awr yn unig sydd gennych, argymhellir eich bod yn archebu'r holl fwydydd a diodydd yn syth fel na fyddwch yn rhedeg allan o amser. Os hoffech archebu alcohol, bydd angen i chi archebu £10 gwerth o fwyd (Bydd y polisi ‘Herio 25' ar waith).

 

Sicrhewch eich bod yn edrych ar yr amseroedd aros- Bydd gan y bwytai/caffis wahanol amseroedd aros a bydd gan rai amseroedd aros hirach - felly os ydych ar frys ceisiwch ddewis un a all eich gweini yn ôl yr amser sydd gennych.

 

Archebwch bopeth o'r un lle- Gall archebu prydau o wahanol fwydlenni fod yn wych os oes gan eich parti chwaeth wahanol, ond os byddwch yn archebu ac yn talu ar wahân, byddant yn cyrraedd ar wahanol adegau. Felly beth am archebu o'r un lle, a thalu mewn un taliad? Wedyn gall pawb fwyta ar yr un pryd.

 

Mae cynllun Estyn Llaw drwy Fwyta Allan y Llywodraethdim ond yn berthnasol pan gaiff bwydydd a diodydd eu gwerthu i'w bwyta/yfed yn syth ar safle.  Gan fod Caffi Cwr y Castell yn cael ei ystyried yn wasanaeth cludfwyd yn anffodus, nid yw'r cynllun yn berthnasol, hyd yn oed os yw'r masnachwr yr ydych yn archebu ohono yn gyfranogwr yn ei safle ei hun.

 

A oes gennych unrhyw gwestiynau? Bydd y tîm ar y safle yn hapus helpu, neu ewch i'r adran Cwestiynau Cyffredin ynhttp://www.croesocaerdydd.com/caffi-cwr-castell/