Back
Caffi Cwr y Castell yn barod i agor
Bydd profiad bwyta allan newydd cyffrous Caerdydd ar Stryd y Castell yn agor i'r cyhoedd yn swyddogol ddydd Gwener, 31 Gorffennaf, yn croesawu ymwelwyr i'r Un Ddinas - gydag ychydig o newidiadau.

Bydd yr ardal fwyta awyr agored â 240 o seddi dan orchudd yn croesawu ciniawyr i fwynhau bwyd o ddetholiad eang o fwytai'r ddinas o flaen un o olygfeydd mwyaf deniadol Caerdydd - ei chastell hardd.

Mae Caffi Cwr y Castell - a grëwyd yn uniongyrchol o flaen Castell Caerdydd - yn rhan o ystod ehangach o fesurau sy'n cael eu rhoi ar waith i gynyddu mannau awyr agored y gellir eu defnyddio gan y sector lletygarwch sy'n ceisio adfer o effeithiau'r pandemig.

Bydd yr ardal lletygarwch newydd yn galluogi busnesau - a allai gael trafferth i weithredu'n broffidiol dan do oherwydd y rheoliadau cadw pellter dau fetr yng Nghymru - i fasnachu mewn lleoliadau diogel awyr agored sy'n caniatáu i gadw pellter cymdeithasol. Bydd ymwelwyr yn gallu archebu bwyd a diodydd i'w danfon o ddetholiad eang o fwytai a chaffis gan ddefnyddio cod QR ar y safle neu drwy deipio y cyfeiriad URL Cardiff-castle.yoello.com yn eu ffonau a dilyn y cyfarwyddiadau.

Bydd y man awyr agored newydd yn agor o 10am tan 10pm saith diwrnod yr wythnos gydag archebion olaf am 8.30pm.

Dywedodd y Cynghorydd Sarah Merry, Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd: "Roedden ni am greu man deniadol y bydd preswylwyr ac ymwelwyr yn hoffi ei ddefnyddio ac un a all helpu busnesau lletygarwch lleol i ddechrau ar eu busnes. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl fwynhau'r lle newydd a fydd yn cynnig golwg drawiadol i gwsmeriaid o'n castell eiconig yng nghanol y ddinas. Rydym yn gobeithio y bydd yn chwarae rhan bwysig yn helpu busnesau yng Nghaerdydd i oroesi canlyniadau'r pandemig."

 

Sut bydd yn gweithio:

Ar agor: 7 diwrnod yr wythnos

Amseroedd: 10am-10pm (archebion olaf 8:30pm)

Amser aros: hyd at ddwy awr

Nifer y lleoedd: 240 o seddi, archebu bwyd o fwytai a chaffis ar draws canol y ddinas

Lleoliad: Stryd y Castell

 

 

 

1.     Nid oes unrhyw archebion ymlaen llaw, felly pryd bynnag y byddwch chi'n barod, bachwch eich ffrindiau neu'ch teulu a bant â chi i Stryd y Castell (uchafswm nifer y seddi ar un bwrdd yw chwech). Mae 240 o seddi wedi'u trefnu o amgylch byrddau ar gyfer pedwar neu chwech, ond os ydych am ddod i mewn ar eich pen eich hun neu fel pâr, ewch i un o'r byrddau i bedwar.

 

2.     Byddwch yn gweld dwy ardal fwyta ar wahân, ond maent yn gweithredu yn yr un ffordd.  Dewiswch pa un bynnag sy'n mynd â'ch bryd - rydych chi'n gallu eistedd yno am hyd at ddwy awr felly man a man i chi fod yn gyffyrddus!

 

3.     Ar adegau prysur, efallai y bydd angen i chi giwio ond pan ddaw eich tro, fe fydd tywysydd yn eich cyfeirio chi a'ch criw at un o'r byrddau gwag. Mae'r cyfleusterau'n addas ar gyfer cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio. Mae'r ardal yn wastad a gellir symud cadeiriau o fyrddau i gynnwys cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio (sylwer nad oes cadeiriau uchel ar gael).

 

4.     Cymerwch sedd, a gallwch fod yn dawel eich meddwl bod y caffi wedi'i ddylunio i fod yn ddiogel ac i alluogi cadw pellter cymdeithasol. Bydd yr ymbarelau patio mawr yn eich diogelu rhag yr elfennau - boed yn heulwen neu'n law. Am resymau amgylcheddol a chyflenwi ynni, nid oes unrhyw wresogyddion ar y safle. Os yw hi'n ddiwrnod oerach, beth am ddod â siôl neu flanced i ymlacio? Ni allwn gynnig rhai oherwydd risg o halogiad.

 

5.     Bydd diheintydd dwylo yn cael ei ddarparu hefyd a bydd staff glanhau wedi'u lleoli'n barhaol ar y safle i gadw'r ardal yn lân ac yn glir o ddeunydd pacio, platiau wedi'u defnyddio ac ati, er y gofynnir i gwsmeriaid fynd â'u gwastraff i'r man ailgylchu ar y ffordd allan. 

 

6.     Hefyd mae toiledau i gwsmeriaid ym maes parcio Tŵr y Cloc ac maent yn cynnwys toiled i'r anabl a chyfleusterau newid cewynnau.

 

7.     Rydym yn gwybod bod disgwyl i chi aros dau fetr i ffwrdd oddi wrth ffrindiau ac aelodau'r teulu y tu allan i'ch "swigen", felly mae cadeiriau ar wahân wrth y byrddau. Chi sy'n gyfrifol am gadw pellter cymdeithasol oddi wrth eich ffrindiau y tu allan i'ch ‘swigen', yn unol â chyfansoddiad eich grŵp.

 

8.     I gychwyn eich archeb, chwiliwch am arwydd y cod QR ar eich bwrdd. Agorwch gamera eich ffôn a sganiwch y cod -  neu deipiwch cardiff-castle.yoello.com i'ch porwr gwe a gallwch archebu yn y ffordd hon.  

 

9.     Bydd Caffi Cwr y Castell yn rhan o'r system Tracio ac Olrhain. Bydd botwm Tracio ac Olrhain yn ymddangos pan fyddwch yn defnyddio'r URL Cardiff-castle.yoello.com neu wrth i chi sganio cod QR y bwrdd i gael mynediad at Yoello. Bydd angen i gwsmeriaid glicio ar hwnnw a llenwi ffurflen fer cyn gwneud eu harcheb gyntaf. Bydd hyn yn ei gwneud yn bosibl i ni gysylltu â chi a'ch grŵp ynglŷn ag unrhyw ganlyniadau positif COVID-19 a allai effeithio arnoch. 

 

10.  A dyma ble mae'r hwyl yn dechrau o ddifri! Gyda chynifer o hoff fannau bwyta'r ddinas yn rhan o'r cynllun, bydd y dewis bron yn ddi-ben-draw - felly beth bynnag sy'n tynnu dŵr o'ch dannedd, bydd rhywbeth yn siŵr o blesio o'r lleoliadau a'r bwydlenni gwahanol ar eich sgrin.

 

11.  Ar ôl i chi ddewis pa fwydlen yr hoffech archebu ohoni, nodwch yr amser aros, a thalwch gyda cherdyn credyd/debyd pan fyddwch yn barod. Cofiwch: os bydd aelodau o'ch parti yn archebu o wahanol fusnesau, bydd yr archebion yn cael eu prosesu ar wahân a gallant gyrraedd ar adegau gwahanol.

 

12.  Eisteddwch ac ymlaciwch tan i'ch bwyd a'ch diodydd gyrraedd eich bwrdd. Bydd popeth sydd ei angen arnoch yn cyrraedd gyda'ch archeb. Bydd modd compostio'r holl flychau, y cynwysyddion diodydd a'r cyllyll a'r ffyrc, felly gallen nhw fod yn bren neu wedi'u gwneud o startsh.

 

13.  Nid oes lleiafswm gwariant oni bai eich bod am archebu alcohol. Os hoffech gael alcohol bydd angen i chi wario £10 o leiaf ar fwyd. Felly, os oes gennych awydd coffi, bachwch sedd ac ewch amdani, ond cofiwch, mae'r ardal wedi ei chynllunio i geisio helpu busnesau i wneud digon o arian i oroesi canlyniadau COVID-19 - felly gwariwch ychydig yn fwy os gallwch chi fforddio a theimlo'n dda am helpu eich hoff bwyty drwy'r pandemig.

 

14.  Wedi i chi orffen gloddesta, neu ar ôl i'ch dwy awr ddod i ben, casglwch eich sbwriel a'i roi yn y biniau ailgylchu ar eich ffordd allan.

 

 

Cynghorion Craff!

 

1.     Gan fod gennych slot o ddwy awr, argymhellir eich bod yn archebu'r bwyd a'r diodydd i gyd ar y dechrau, rhag ofn na fydd digon o amser gennych yn ddiweddarach - ac os byddwch am archebu diodydd alcoholig, bydd angen i'ch parti archebu gwerth o leiaf £10 o fwyd a bydd polisi ‘Herio 25' ar waith.

 

2.     Bydd amser aros am archebion yn cael ei arddangos gan yr app ac efallai y bydd gan rai amseroedd aros hirach nag eraill, felly os ydych ar frys, ceisiwch ddewis bwyty a all weini o fewn yr amser sy'n addas i chi.

 

3.     Gall archebu prydau o wahanol fwydlenni fod yn wych os oes gan eich parti chwaeth wahanol, ond os byddwch yn archebu ac yn talu ar wahân, byddant yn cyrraedd ar wahanol adegau. Felly beth am archebu o'r un lle, a thalu mewn un taliad? Wedyn gall pawb fwyta ar yr un pryd. 

 

4.     Gobeithio y cewch ymweliad gwych, ond os bydd unrhyw broblemau gyda'ch bwyd, dylech gyfeirio cwynion yn ôl i'r bwyty yr archeboch chi ganddo.  Darperir manylion cyswllt y bwyty drwy app Yoello, felly os ydych yn dymuno trafod unrhyw beth neu wneud cwyn dylid eu cyfeirio at y bwyty dan sylw.

Dyma'r bwytai a'r caffis sydd wedi cofrestru ar gyfer yr app Yoello ar hyn o bryd, ond mae mwy yn cael eu hychwanegu drwy'r amser

Wallys

Dusty Knuckle

Bwyta Bwyd Bombai (3B's Café)

Marco Pierre White

Fab Burgers

Grazing Shed

Zero degrees

Wok to Walk

Park Plaza Hotel

 

Ynglŷn â Yoello

Wedi'i sefydlu yn 2017 - ac wedi'i gyhoeddi yn y rownd derfynol yn ddiweddar ar gyfer Gwobrau Cychwyn Busnes Cymru - mae Yoello yn blatfform talu symudol awdurdodedig gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol sy'n defnyddio bancio agored i dorri allan y rhyngfasnachwyr a chysylltu masnachwyr a banciau cwsmeriaid â'i gilydd yn uniongyrchol. Gan ganolbwyntio ar hyn o bryd ar y sector lletygarwch, mae Yoello yn cynnig ffordd syml, fforddiadwy a diogel i helpu unrhyw leoliad i reoli archebion a thaliadau symudol.

Mae Yoello yn dileu'r angen yn gyfan gwbl am gysylltiad â staff, bwydlenni corfforol, neu giwio - yn hanfodol ar gyfer glynu wrth reolau cadw pellter cymdeithasol. Nid oes angen i gwsmeriaid lawrlwytho app hyd yn oed, maent yn sganio cod QR i gyrchu'r fwydlen, yn clicio i archebu, yna'n gwneud eu taliad symudol diogel. Gallant hyd yn oed ychwanegu awgrymiadau a gadael adolygiadau ar gyfer y busnes.

Gyda dwy ran o dair o ddefnyddwyr yn dweud eu bod yn fodlon rhoi cynnig ar ddulliau digyswllt newydd[[1]], a gyda 60% yn ffafrio osgoi cyffwrdd â phad darllen cerdyn wrth brynu[[2]]- ni allai technoleg brofedig Yoello ddod ar adeg pan fo'i hangen fwy i'r sector lletygarwch na hon. Mae Yoello hefyd yn darparu platfform 'profi ac olrhain' am ddim sydd hefyd yn gallu helpu gweithredwyr mewn ffordd sy'n cydymffurfio â rheoliadau data.

Mae'r cwmni o Gaerdydd wedi bod yn gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol ac Ardaloedd Gwella Busnes ers dechrau'r cyfnod cloi i helpu busnesau i ailagor ac arbed miloedd o bunnoedd yn y broses.

I gael gwybod mwy am Yoello a sut y gall helpu tafarndai a bwytai i ailagor yn ddiogel, ewch iwww.yoello.com