Back
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 23 Gorffennaf

Dyma ddiweddariad heno gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys:trafod dyfodol cerflun Picton yn y Cyngor heno; y gwasanaethau sydd ar gael i blant a phobl ifanc dros wyliau'r haf; a Amgueddfa Caerdydd yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Amgueddfa Gyfeillgar i Deuluoedd.

 

Trafod dyfodol cerflun Picton yn y Cyngor heno

Penderfynir heno ar ddyfodol y cerflun o'r masnachwr caethweision ac arwr rhyfel Waterloo, Syr Thomas Picton, yn y Cyngor Llawn.

Bydd cynghorwyr yn trafod a ddylai'r cerflun aros yn Neuadd Farmor yr Arwyr yn Neuadd y Ddinas lle mae wedi'i arddangos ers dros ganrif.

Cafodd yr alwad i dynnu'r cerflun ei gwneud gan Arglwydd Faer Du cyntaf Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Dan De'ath, oherwydd cysylltiad Picton â chaethwasiaeth a'i artaith, sydd wedi ei gofnodi, o gaethferch yn ei harddegau yn India'r Gorllewin.

Mae Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas, wedi cefnogi cais yr Arglwydd Faer yn gyhoeddus ac mae'n creu tasglu i fynd i'r afael â'r anghydraddoldeb sy'n wynebu Pobl Ddu a Lleiafrifoedd Ethnig. Bydd y tasglu yn cynnwys cynrychiolaeth o gymunedau Du Caerdydd.

Gellir gweld y cynnig, ac unrhyw welliannau ac addasiadau iddo yma:
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgAi.aspx?ID=20344&LLL = 0  

Mae'r ddadl i fod i ddechrau am 6.30 pm a gellir ei wylio'n fyw yma:
https://cardiff.moderngov.co.uk/ieListDocuments.aspx?CId=149&Canolbarth = 3533&LLL = 0 

 

Darpariaeth Gwyliau'r Haf yng Nghaerdydd

Bydd Cyngor Caerdydd, mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau, yn cyflwyno darpariaeth dros yr haf i'r plant a'r bobl ifanc hynny ledled y ddinas, sydd ei hangen fwyaf.

Bydd cyfres o gyfleoedd a chymorth, a ariennir gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru, ar gael i'r grwpiau hynny yr ystyrir y buont ar eu colled yn sylweddol yn ystod y cyfnod hir pan oedd yr ysgolion ar gau oherwydd COVID-19.

Dwedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry:  "Mae'r Cyngor wedi bod yn gweithio gydag ysgolion i nodi'r plant a'r bobl ifanc hynny a allai fod fwyaf agored i dangyflawni ac a fydd yn elwa fwyaf o weithgareddau ymgysylltu a chyfoethogi strwythuredig yn ystod gwyliau'r haf.

"Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru na fyddai'r Project Cyfoethogi Gwyliau'r Haf (SHEP) yn parhau eleni, mae'r Cyngor wedi cynllunio llwyth o ddarpariaeth gan ddefnyddio dull partneriaeth, a fydd yn golygu y bydd ein dysgwyr sydd fwyaf agored i niwed yn dal i gael cymorth mawr ei angen, a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar eu hiechyd a'u lles."

Bydd 14 o leoliadau ysgol yn cynnal gweithgareddau a ddarperir mewn partneriaeth â Gwasanaethau Ieuenctid Caerdydd, Gwasanaethau Chwarae Caerdydd, Gwasanaeth Cerddoriaeth Caerdydd, Menter Caerdydd a Chanolfan Addysg Awyr Agored Storey Arms.

Bydd gweithgareddau hefyd yn cael eu darparu gan sefydliadau allanol megis First Campus, Met Caerdydd, Clwb Criced Morgannwg, Gwasanaeth Tân De Cymru, RNLI, Network Rail, Chwaraeon Caerdydd, Tyfu Caerdydd, URC, Kier Construction ac Adran Maetheg a Deieteg Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Bydd Gwasanaethau Plant Cyngor Caerdydd, Tîm Iechyd ac Anableddau Plant (CHAD) yn cynnal cynllun haf pwrpasol ar gyfer hyd at 26 o bobl ifanc a bydd Gwasanaethau Ieuenctid Caerdydd yn cynnig llwyth o ddarpariaeth gan gynnwys y Cynllun Mentoriaid Ieuenctid, gweithgareddau ar y stryd a chymorth rhithwir.

Bydd Tîm Caerdydd sy'n Dda i Blant hefyd yn cefnogi pobl ifanc 11-15 oed sy'n dymuno cymryd rhan yn yr Arweinwyr Cymdeithasol Byd-eang, sef rhaglen arweinyddiaeth rithwir i helpu myfyrwyr i feithrin sgiliau arwain a hyder i'w cynorthwyo ym myd gwaith y dyfodol. Mae angen i gyfranogwyr ymrwymo i 5 bore o wersi yn unig ar adeg sy'n gyfleus iddyn nhw, ac yna byddan nhw'n gallu manteisio ar adnoddau ar-lein a mentor bugeiliol.  I gael gwybod mwy, ewch i:
https://www.globalsocialleaders.com/gsl-summer-catalyst-at-home//

Bydd Menter Caerdydd yn darparu rhaglen gweithdai digidol Cymraeg lawn ac amrywiol, yn rhad ac am ddim, trwy gydol gwyliau'r haf, a bydd hefyd yn cefnogi'r Cyngor i ddathlu Diwrnod Chwarae Cenedlaethol ar 5 Awst gyda gweithdai/fideos digidol dwyieithog i blant eu mwynhau. Byddant hefyd yn darparu 'Bwrlwm', sef cynllun chwarae awyr agored sy'n darparu pythefnos o gyfleoedd chwarae hwyliog yn y Gymraeg, ar gyfer plant oedran cynradd, mewn lleoliadau ar draws y ddinas.

 

Amgueddfa Caerdydd ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Amgueddfa Da i Deuluoedd

Mae Amgueddfa Caerdydd wedi cyrraedd rhestr fer ‘Gwobr Da i Deuluoedd Plant Mewn Amgueddfeydd o Gartref' yn y categori 'gweithgaredd gwefan gorau' ar gyfer eu gweithgareddau 'Fy Amgueddfa'.

Er ei bod ar gau i'r cyhoedd ar hyn o bryd o dan Reoliadau Coronafeirws, mae'r amgueddfa wedi parhau â'i gwaith yn adrodd hanes Caerdydd drwy amrywiaeth o weithgareddau ar-lein ar gyfer pob oed, ac roedd y panel llunio rhestr fer yn benodol falch o waith yr Amgueddfa ar gyfer pobl ifanc "nad ydynt yn cael eu gwasanaethu'n dda mewn mannau eraill". Bu i'r panel hefyd ganmol yr amgueddfa am ei "chyflwyniad clir" a'r ffordd yr oedd yr ystod o bynciau yn gysylltiedig â ffocws yr amgueddfa ar hanes cymdeithasol."

Datblygwyd y gweithgareddau y gellir eu lawrlwytho, sy'n berffaith ar gyfer gwersi ysgol gartref neu yn ystod gwyliau'r haf, ar y cyd ag athrawon ysgolion lleol ac fe'u cynlluniwyd i gefnogi sgiliau allweddol a chefnogi dysgu rhwng y cenedlaethau a chael hwyl.

Mae'r gweithgareddau yn archwilio themâu gwahanol yn hanes cymdeithasol Caerdydd - er enghraifft gweithgareddau ditectif hanes i helpu plant oed ysgol gynradd i archwilio stori'r ddinas yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, a ffilmiau animeiddio a chyflwyniadau sy'n ceisio annog plant hŷn i archwilio'r gorffennol er mwyn deall pynciau cyfoes. Mae ‘Protest! Syniadau Gwerth Ymladd Drostynt' er enghraifft yn archwilio gweithredu yn y gorffennol, gan rymuso pobl ifanc i sefyll dros bynciau sy'n bwysig ganddyn nhw fel pobl ifanc heddiw.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24401.html