Back
'Wrth fy modd yn ôl a phawb o gwmpas yn gwenu'; Ysgolion Caerdydd yn derbyn adborth cadarnhaol ar ôl yr wythnos gyntaf o

 

3/7/ 2020
 

Canmolwyd ysgolion o bob rhan o Gaerdydd yr wythnos hon wrth iddynt ail-agor eu drysau i groesawu disgyblion yn ôl i'r ystafell ddosbarth am y tro cyntaf ers mis Mawrth.

Ailagorodd pob un o ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig Caerdydd Ddydd Llun 29 Mehefin er mwyn i blant a phobl ifanc allu 'ailgydio, dal i fyny a pharatoi', yr ymagwedd a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Gan fod mesurau cadw pellter cymdeithasol yn eu lle gyda thraean o ddisgyblion i mewn ar unrhyw adeg ac adegau dechrau a gorffen cyfnodol, roedd ysgolion yn edrych yn wahanol, ond cafwyd adborth nad oedd plant yn gallu aros i ddod yn ôl eto ac roedd Penaethiaid a'u staff wrth eu boddau yn eu gweld yn dychwelyd.

Mae Cwestiynau Cyffredin wedi'u cyhoeddi ar wefan y Cyngor i gynorthwyo rhieni a disgyblion yn dychwelyd i'r ysgol gan roi atebion ar amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys iechyd a diogelwch, y cwricwlwm a gofal plant. Cliciwch yma i weld y Cwestiynau Cyffredin, sydd hefyd ar gael mewn sawl iaith wahanol:https://www.cardiff.gov.DU/cym/preswylydd/schools-and-Learning/ysgolion/FAQ-for-parents-and-pupils/tudalennau/default .DS

Mae'r Cyngor hefyd wedi cynhyrchu fersiwn o'r Cwestiynau Cyffredin sy'n addas i blant, sydd i'w gweld yma:https://www.childfriendlycardiff.co.uk/cy/ysgolion/ail-agor-ysgolion-gwybodaeth-i-blant-a-phobl-ifanc/

Mae rhai sylwadau cadarnhaol gan ddisgyblion, rhieni a Phenaethiaid ar draws y ddinas yn cynnwys;

Wil Howlett, Pennaeth Ysgol Gynradd Albany:"Yr wythnos hon rydym wedi mwynhau croesawu ein plant a'n teuluoedd yn ôl i Albany.  Mae wedi bod yn wych gweld yr holl blant yn dod i'r ysgol yn gwenu ac yn mwynhau eu diwrnod yn eu swigod dosbarth newydd.  Rydym wedi bod yn falch iawn o ba mor dda mae'r plant wedi gwrando ac wedi dilyn y rheolau a'r drefn newydd er mwyn gwneud yr ysgol yn ddiogel.  Er y gall pethau edrych yn wahanol, y neges allweddol yw ein bod ni'n dal yr un fath a chadw i wenu. Diolch i'r plant, teuluoedd a staff am wythnos gyntaf ffantastig yn ôl yn ysgol gynradd Albany."

Jessica Grundy, rhiant yn ysgol gynradd Danescout:"Cawsom ein cyfarch wrth y giât gan bennaeth ac athrawon fy merch ac roedd hi'n hapus i fynd i mewn, yn dilyn marcwyr cadw pellter cymdeithasol ar ei ffordd. Pan es i'w chasglu fe ddwedodd wrtha i am y diwrnod gwych gafodd hi a fedr hi ddim aros i fynd yn ôl eto."

Sian Burt, Dirprwy Bennaeth Ysgol Gynradd Howardian: "Mae'r plant a ddychwelodd i'r ysgol yr wythnos hon wedi gwirioni'n llwyr i ddod yn ôl, mae eu cyffro wedi ein syfrdanu ni! Rydym wedi bod yn gwneud llawer o weithgareddau llesiant a chymaint o ddysgu yn yr awyr agored ag sy'n bosibl, gan gynnwys celf stryd, collage, helfeydd chwilod, rasys beiciau, creu a thaflu awyrennau papur, cynllunio cyrsiau rhwystrau, gwneud 'doliau poeni', helfeydd trysor, ioga, dawnsio a chanu."

Liz Roberts, rhiant o Ysgol Gynradd Rhiwbeina:"Gwnaeth yr ysgol ymdrech enfawr i sicrhau bod plant yn cael eu croesawu'n ôl mewn ffordd a oedd yn ddiogel i bawb.  Roedd fy merch wrth ei bodd ar ei diwrnod cyntaf yn ôl ac roedd yr athrawon yn wych am wneud yn siŵr eu bod i gyd wedi cael diwrnod hapus, er gwaethaf amgylchiadau gwahanol iawn."

Rachel Woodward, Pennaeth Ysgol Gynradd St Alban's:"Mae wedi bod yn wych yn dal i fyny gyda'r plant yr wythnos hon.  Maent wedi cael diwrnodau llawn hwyl gyda'u ffrindiau, wedi archwilio'u hemosiynau trwy gelfyddyd naturiol, wedi creu cangen cyfnod y cloi myfyriol, wedi adolygu sgiliau TGCh i gefnogi eu dysgu yn y cartref a gorffen gyda sesiwn celf ymlaciol. Roedd yn hyfryd gweld y plant yn gadael yr ysgol gyda gwên fawr ar eu hwynebau ac yn edrych ymlaen at ddychwelyd yr wythnos nesaf!"

Dywedodd Francesca Williams, rhiant yn Ysgol Gynradd Hywel Dda:"Diwrnod cyntaf ffantastig yn ôl yn yr ysgol.  Roedd yr ysgol yn drefnus iawn ac yn effeithlon iawn.  Roedd fy merch wedi mwynhau ei hun yn arw ac yn methu aros tan yr wythnos nesaf. Pontio gwych i normalrwydd."

Jonathan Keohane, Pennaeth Ysgol Gynradd Parc y Rhath: "Mae wedi bod yn anhygoel yr wythnos yma i gael pob un o aelodau "teulu" Parc y Rhath nôl ar ôl 14 wythnos hir. Mae'r hen adeilad wedi dod yn ôl yn fyw drwy chwerthin a mwynhad - y math sydd ond yn dod o egni plant."

Karen Brown, Pennaeth Ysgol Gynradd Millbank:"Roeddem yn falch iawn o gael croesawu cymaint o'n disgyblion nôl drwy'r wythnos hon, gydag 81% yn mynychu i ymuno â'u swigen unwaith yn ystod yr wythnos. Roedd hyn yn wych!  Roedd gweld ein ffordd yn cael ei gau gan Gyngor Caerdydd yn help enfawr hefyd, gan ennill llawer o sylwadau cadarnhaol iawn i ni gan breswylwyr y stryd."

Mari Phillips - Pennaeth Ysgol y Berllan Deg:"Mae wedi bod yn wych gweld disgyblion a rhieni unwaith eto.  Roedd yn bleser cael cerdded o amgylch yr ysgol a theimlo hapusrwydd a chyffro'r staff a'r disgyblion o fod yn ôl yn eu hamgylchedd cyfarwydd."

Dywedodd Pennaeth Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Mr Chris Newcombe: "Rwyf wedi bod wrth fy modd yn croesawu rhai o'n disgyblion yn ôl i'r ysgol yr wythnos hon mewn nythod bach.  Mae wedi bod yn wych gweld eu hwynebau hapus, yn wên o glust i glust wrth iddynt gwrdd â'u ffrindiau a'u hathrawon am y tro cyntaf ers misoedd!"

Rhian Lundrigan, Pennaeth Gweithredol Ysgolion Cynradd Glan yr Afon a Bryn Hafod: "Dyna wythnos wych rydyn ni wedi'i chael yn y ddwy ysgol yn Ffederasiwn yr Enfys. Rydym wedi creu safle diogel sy'n addas i blant ar draws y ddwy ysgol, gan ddefnyddio calonnau i sicrhau bod staff a disgyblion yn cadw pellter cymdeithasol yn y safle ac ar ei hyd.

"Sefwch ar Galon, arhoswch 2 fetr ar wahân fu ein harwyddair ers dydd Llun. Bu'n wythnos mor gadarnhaol i'r staff a'r disgyblion.  Mae'r holl staff wedi cynllunio gweithgareddau hwyliog ar gyfer y swigod, gan ganolbwyntio ar lesiant. Mae'r holl gynllunio ac ail gynllunio dros y 3 wythnos diwethaf wedi bod yn werth chweil i weld llawer o wynebau hapus, mor gyffrous i weld eu ffrindiau a'u cyfoedion.  Rydym yn edrych ymlaen at weld mwy fyth o ddisgyblion dros y tair wythnos nesaf yn Ysgolion Cynradd Glan yr Afon a Bryn Hafod".

 

 

 

(ends)

Cardiff Council Media Advisor Danni Janssens Tel: 029 20872965

Email: danni.janssens@cardiff.gov.uk