Back
Diweddariad COVID-19: 25 Mehefin

Dyma ddiweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: sut i ddefnyddio ein Canolfannau Ailgylchu yn ystod pandemig y coronafeirws; gwybodaeth i rieni/gofalwyr cyn i ysgolion ailagor; a y broses ddemocrataidd yn parhau ar y we yn ystod cyfnod y cloi. 

 

Sut i ddefnyddio ein Canolfannau Ailgylchu yn ystod pandemig y coronafeirws

Edrychwch ar ein hawgrymiadau gorau ar gyfer cyn, yn ystod ac ar ôl eich ymweliad â'n Canolfannau Ailgylchu:

Cyn Eich Ymweliad

 • Dim ond os na allwch storio eich gwastraff yn ddiogel gartref y dylech fynd ag ef i Ganolfan Ailgylchu.
 • Peidiwch â dod i'r Canolfannau Ailgylchu os ydych chi yn y categori agored i niwed, os ydych yn gwarchod eich hun, os ydych yn hunan-ynysu neu os oes gennych unrhyw symptomau o'r coronafeirws.
 • Rhaid i chi drefnu ymweliad ar-lein cyn dod.Trefnwch slot yma.
 • Peidiwch â dod ag unrhyw eitemau cyfyngedig i'r Ganolfan Ailgylchu. Nid ydym yn derbyn bagiau cymysg o wastraff (bagiau du) na bagiau ailgylchu gwyrdd ond erbyn hyn gallwn dderbyn eitemau mwy o faint, gan gynnwys setiau teledu a chyfrifiaduron/sgriniau.
 • Os nad ydych chi'n siŵr a ellir ailgylchu eitem, gweler ein tudalenAilgylchu A-Y.
 • Rydym ni bellach yn derbyn trefniadau ar gyfer faniau yn y Canolfannau Ailgylchu. Bydd faniau'n gallu dod i'r Canolfannau Ailgylchu o ddydd Llun 29 Mehefin. Bydd gan faniau 20 munud yn y ganolfan, wedi'u cyfyngu i 1 ymweliad y mis, felly dim mwy na 12 ymweliad y flwyddyn. Os oes gennych fan a char, bydd pob ymweliad yn cyfrif tuag at y 12.
 • Trefnwch eich eitemau wrth eu pacio er mwyn arbed amser i chi yn y Ganolfan Ailgylchu.
 • Dim ond eitemau y gallwch eu codi i'r sgipiau ar eich pen eich hun y dylech chi eu pacio. Ni fydd ein staff yn gallu eich cynorthwyo i ddadlwytho.
 • Dewch â'ch e-bost cadarnhau trefnu slot a phrawf o breswyliaeth yng Nghaerdydd i'w dangos i'r staff. 
 • Defnyddiwch app traffig amser cyfredol i weld pa mor brysur yw'r ffyrdd ger y Canolfannau Ailgylchu cyn i chi adael ar gyfer y slot amser a neilltuwyd i chi.

Yn Ystod Eich Ymweliad

 • Peidiwch â chyrraedd y safle tan 5 munud cyn eich slot amser.
 • Caniateir dim mwy na 10 munud i bob cerbyd ar gyfer dadlwytho ar y safle.
 • Dylech chi ddisgwyl amserau aros hirach na'r arfer.
 • Darllenwch yr holl arwyddion i'ch helpu i ddefnyddio'r safle'n ddiogel a chadw at y rheolau ymbellhau cymdeithasol.
 • Byddwch yn amyneddgar ac yn barchus tuag at staff ar y safle a dilynwch eu cyfarwyddiadau - nid nhw sy'n gyfrifol am unrhyw oedi.
 • Cewch le penodol i barcio wrth gyrraedd. Os nad oes aelod staff ar gael, dilynwch yr arwyddion rheoli traffig i barcio eich cerbyd.
 • Gwisgwch fenig amddiffynnol a defnyddiwch ddiheintydd dwylo cyn ac ar ôl i chi ollwng eich eitemau. Bydd diheintydd dwylo hefyd ar gael ar y safle.
 • Dim ond un person a gaiff adael y cerbyd i ollwng y gwastraff a mynd at sgip ar y tro. 
 • Mae canolfannau ailgylchu ar gyfer ailgylchugwastraff cartrefyn unig. Byddwn yn ymchwilio ac yn cymryd camau gorfodi yn erbyn unrhyw un sy'n ceisio defnyddio'r safleoedd i ailgylchu deunydd gweithgaredd masnachol.

Ar Ôl Eich Ymweliad

 • Pan fyddwch yn cyrraedd adref o'r ganolfan ailgylchu, dylech olchi eich dwylo ar unwaith am o leiaf 20 eiliad yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth.
 • Ar hyn o bryd, caiff ymweliadau â chanolfannau ailgylchu eu cyfyngu i 12 y cartref y flwyddyn, gyda dim mwy nag un ymweliad ar un diwrnod. Dim ond os na allwch storio eitemau'n ddiogel gartref heb risg o anaf neu niwed i'ch iechyd y dylech drefnu slot.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys rhestr helaeth o'r eitemau y gallwch ddod â nhw i'r Canolfannau Ailgylchu a'r eitemau na fyddant yn cael eu derbyn, ewch i:www.caerdydd.gov.uk/canolfannauailgylchu

 

Gwybodaeth i rieni/gofalwyr cyn i ysgolion ailagor

Bydd ysgolion ledled Cymru yn ailagor i rai disgyblion o ddydd Llun 29 Mehefin ac rydym wedi rhoi rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol at ei gilydd, gan ateb y cwestiynau a allai fod gan rieni, gofalwyr neu ddisgyblion.

Ewch i'n Cwestiynau cyffredin ymai gael gwybod mwy am Iechyd a Diogelwch, presenoldeb, y diwrnod ysgol, arlwyo a mwy.

Gofynnir i blant a theuluoedd gerdded, beicio neu sgwtio i'r ysgol lle bo modd ac mae'r Cyngor yn parhau i hyrwyddo Teithio Llesol fel y ffordd fwyaf diogel ac iach o gyrraedd yr ysgol. 

Pan nad yw Teithio Llesol yn bosibl, bydd cyfres o gynlluniau traffig newydd yn eu lle fel bod plant a theuluoedd yn gallu cydymffurfio â mesurau ymbellhau cymdeithasol yn ddiogel.

Bydd ffyrdd yn cael eu cau mewn 27 o safleoedd ysgol er mwyn hwyluso ymbellhau cymdeithasol mewn mannau gollwng a chasglu, sy'n golygu y bydd plant a theuluoedd yn gallu defnyddio ffyrdd lle bo angen. 

Bydd mesurau eraill yn cynnwys lledu palmentydd a llwybrau a chyflwyno cyfyngiadau 20mya dros dro ar ffyrdd mewn rhai safleoedd ysgol. 

Am restr lawn o'r ffyrdd fydd ar gau, ewch yma​

Fel rhan o ymrwymiad Cyngor Caerdydd i hyrwyddo a chynorthwyo teithio llesol i'r ysgol, mae rhieni a phlant yn cael eu holi am y llwybrau y maent fel arfer yn eu cymryd ar droed, sgwter neu feic i helpu i gynllunio Map Rhwydwaith Teithio Llesol. 

I ddweud eich dweud ac i gael rhagor o wybodaeth ewch yma​

Ymunwch yn y sgwrs #TeithioLlesolCdydd

 

Y Broses Ddemocrataidd yn Parhau ar y We yn ystod Cyfnod y Cloi

Yn ystod y cloi, mae Tîm Gwasanaethau'r Pwyllgorau, sy'n rhan o Gwasanaethau Democrataidd, wedi gosod safon ragorol i Gymru, gan weithio o bell i gefnogi parhad y broses ddemocrataidd drwy ddatblygu cyfarfodydd Cyngor, Cabinet a Phwyllgor rhithwir a sicrhau bod y rhain ar gael ar-lein i'r cyhoedd drwy we-ddarllediad.

Cynhaliwyd y ffrwd Cyngor byw o bell gyntaf yn llwyddiannus drwy Microsoft Teams Ddydd Iau 21 Mai, gyda 75 o Aelodau yn mynychu'r cyfarfod dros y we. Caiff cyfarfod nesaf y Cyngor ei ffrydio'n fyw arDydd Iau 25 Mehefin, gyda'r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd ffrwd Twitter Cyngor Caerdydd. Mae trigolion Caerdydd yn cael eu hannog i ymuno â'r gweddarllediad neu ei wylio'n ôl drwyPublic-ille gallwch ddod o hyd i archif o gyfarfodydd y Cyngor.

Mae'r gwaith caled sydd wedi mynd rhagddo y tu ôl i'r llenni i ddatblygu hyn wedi bod yn aruthrol, gan ein galluogi i fod yn un o'r cynghorau cyntaf yng Nghymru i gael y maen arbennig hwn i'r wal mewn modd amserol. Mae'r broses sydd wedi ei haddasu wedi golygu gweithio gyda TG er mwyn sicrhau bod y llwyfan yn ddiogel, yn diweddaru ac yn hyfforddi Aelodau ar y broses ddiwygiedig ac yn cynnal profion trylwyr er mwyn sicrhau bod y peth yn llwyddiant.

Hefyd, sefydlodd y tîm y Pwyllgor Cynllunio o bell cyntaf a nhw oedd y cyntaf yng Nghymru i gynnwys y cyhoedd, gan ganiatáu i bobl ledled Caerdydd gymryd rhan yn y cyfarfod a'r broses ddemocrataidd.

Ynghyd â'r cyfarfodydd lleol, sefydlodd ein cydweithwyr Gydbwyllgorau, fel un Archifdy Morgannwg, a oedd yn golygu trefnu cyfarfod rhithwir i chwe awdurdod lleol ledled Cymru.

Wrth symud ymlaen bydd y tîm yn adolygu'r broses hon yn barhaus a gweithio tuag at wneud y cyfarfodydd yn fwy confensiynol wrth i'r cyfyngiadau barhau i lacio.

Mae'r tîm yn parhau i ddangos ymrwymiad gan werthfawrogi'r broses ddemocrataidd y maent yn ei chefnogi a byddant yn parhau i hyrwyddo a bod yn hyrwyddwyr llywodraethiant i'r Cyngor.