Back
Diweddariad COVID-19: 19 Mehefin

Croeso i ddiweddariad COVID-19 olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd,sy'n cynnwys: cynllun graddol i wneud Caerdydd yn un o ddinasoedd 'mwyaf diogel' y DU wedi'i lansio; cau ffyrdd canol dinas Caerdydd a rhoi cyfyngiadau ar waith wrth i gyfyngiadau cloi gael eu codi; a 5 awgrym da ar gyfer rheoli plâu'r haf hwn

 

Cynllun graddol i wneud Caerdydd yn un o ddinasoedd 'mwyaf diogel' y DU wedi'i lansio

Bydd siopwyr, gweithwyr a thrigolion sy'n ymweld â chanol dinas Caerdydd o ddydd Llun 22 Mehefin, yn cael eu cyfarch gan fannau croeso wedi'u staffio, systemau cerdded diogel a rhai ffyrdd ar gau wrth i'r ddinas lansio cam un o'i gynllun graddol i ddiogelu'r cyhoedd wrth i'r cyfyngiadau symud ddechrau cael eu codi.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddydd Gwener 19 Mehefin y gall siopau nad ydynt yn rhai hanfodol yn y ddinas agor o ddydd Llun ymlaen.

Gweithredodd Cyngor Caerdydd ei gynllun ar unwaith i gadw pobl yn ddiogel ac i helpu busnesau i ailagor, gan gynnwys:

 

 • Sefydlu mannau croeso a gwybodaeth wedi'u staffio;
 • Creu system gerdded wedi'i harwyddo'n glir - sy'n hygyrch i bawb;
 • Sefydlu mannau ciwio y tu allan i siopau;
 • Gadael mannau mainc sydd ar gael lle gall pobl stopio i gael seibiant;
 • Cau Stryd y Castell a Lôn y Felin i draffig;
 • Cymorth a chyngor i bobl ag anableddau gan gynnwys gwasanaeth casglu bygi modur.

 

Mae'r mesurau newydd yn rhan un o nifer o gamau y bydd y Cyngor yn eu cyflwyno dros amser wrth i fwy a mwy o gyfyngiadau gael eu codi.

Mae cynlluniau pellach i greu sgwâr cyhoeddus y tu mewn i Gastell Caerdydd; defnyddio Stryd y Castell a ffos y Castell fel ardal gysgodol ar gyfer bwytai a chaffis lleol i ddanfon bwyd; darparu mwy o fannau ar y stryd ar gyfer busnesau lletygarwch; a sefydlu parthau ar draws y ddinas i ddiddanu pobl yn yr awyr agored mewn lleoliadau lle gellir cadw pellter cymdeithasol.

Mae'r cynlluniau, a gyhoeddwyd yn gynharach yn y mis wedi'u cynllunio i wneud Caerdydd yn un o'r dinasoedd ‘mwyaf diogel' yn y DU wrth i fywyd ddechrau dychwelyd i'r ‘arfer'.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd: "Mae Llywodraeth Cymru newydd gyhoeddi y gall siopau nad ydynt yn hanfodol agor ddydd Llun, felly mae gennym dri diwrnod i gyrraedd cam un o'n cynlluniau ar gyfer bore Llun. Rydym wedi ceisio gwneud y systemau newydd hyn mor syml a hawdd eu defnyddio â phosibl, ond byddwn yn annog preswylwyr i ymweld â'n mannau croeso lle byddant yn cael atebion i unrhyw gwestiynau a allai fod ganddynt. I ddechrau, rydym yn ceisio sicrhau bod y pethau sylfaenol yn eu lle, ond byddwn yn symud yn gyflym i gam dau o'n cynlluniau a fydd yn sicrhau bod rhai mannau newydd yn cael eu hagor yn greadigol i helpu busnesau lleol."

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24136.html

 

Cau ffyrdd canol dinas Caerdydd a rhoi cyfyngiadau ar waith wrth i gyfyngiadau cloi gael eu codi

Mae trefniadau cau ffyrdd yng nghanol dinas Caerdydd yn cael eu rhoi ar waith i sicrhau diogelwch y cyhoedd gan fod cyfyngiadau symud yn dechrau codi yn y brifddinas a siopau nad ydynt yn hanfodol yn agor eudrysaui'r cyhoedd o ddydd Llun, Mehefin 22.

Cau Ffyrdd - Stryd y Castell a Lôn y Felin

Bydd Stryd y Castell a Lôn y Felin ar gau i bob traffig, o 12 hanner dydd ddydd Sul, 21 Mehefin nes y ceir hysbysiad pellach.

Bydd cau Stryd y Castell yn golygu y gellir adeiladu ardal eistedd dan orchudd yn yr awyr agored ar Stryd y Castell ac yn ffos y Castell. Mae'r ardal hon yn cael ei chynllunio er mwyn i fwytai a chaffis lleol ei defnyddio. Bydd yn eu helpu i ailagor eu busnesau a gwasanaethu cwsmeriaid y byddent yn eu colli fel arall o ganlyniad i ofynion ymbellhau cymdeithasol ar eu hadeiladau.

Cyfyngiadau Traffig

Rhoddir cyfyngiadau ar waith ar ran isaf Heol Eglwys Fair,Heol y Portha Stryd Wood. Er y caniateir mynediad i fysus, tacsis, beicwyr a cherddwyr, dim ond ar gyfer meysydd parcio ac i ddanfon nwyddau y caniateir i gerbydau preifat eu defnyddio.

Bydd yr holl breswylwyr sy'n byw ar y strydoedd hyn yn gallu cael mynediad i'w heiddo. Bydd busnesau'n gallu derbyn danfoniadau rhwng 12 hanner nos a 10am.

Parcio a Theithio

Bydd Parcio a Theithio Pentwyn yn weithredol o ddydd Llun, 22 Mehefin, gyda gwasanaeth bws (gyda chapasiti cyfyngedig oherwydd cyfyngiadau ymbellhau cymdeithasol) o 7am tan 7pm.

Bydd Parcio a Theithio Stadiwm Pêl-droed Dinas Caerdydd, Lecwydd, hefyd yn gweithredu 7am - 7pm o ddydd Llun, 22 Mehefin.

Bydd Neuadd y Sir Bae Caerdydd yn gweithredu gwasanaeth parcio a cherdded/gwasanaeth Baycar o ddydd Llun, 22 Mehefin, 7am - 7pm.

Tacsis

Gan y bydd Stryd y Castell a Lôn y Felin ar gau, darperir safleoedd tacsis ychwanegol ar gael i'r fasnach ar y naill ochr a'r llall i'r pwynt cau ar Stryd y Castell, ger Gwesty'r Angel yn ogystal â safle newydd ar waelod Ffordd y Brenin.

Bydd y Cyngor yn parhau i ymgynghori â'r diwydiant tacsis tra bo'r ardaloedd newydd yn ymsefydlu.

Cael mynediad i ganol y ddinas mewn car

Bydd pob llwybr i mewn i ganol y ddinas ar gyfer modurwyr ar agor fel arfer, gyda mynediad ar gael o goridor yr M4 drwy Gyffyrdd 30, 32 a 33. Cynghorir y rhai sy'n ymweld â Chaerdydd i ymgyfarwyddo â'r cyfyngiadau traffig trwodd yng nghanol y ddinas cyn iddynt deithio.

Beicio

Sefydlwyd beicffordd newydd dros dro o gyffordd Heol y Gadeirlan/Heol y Bont-faen, dros bont Treganna, ar hyd Stryd y Castell, Heol y Dug a hyd at gyffordd Heol y Gogledd a Boulevard de Nantes.

Bydd parcio beiciau ychwanegol hefyd ar gael yng nghanol y ddinas i'r cyhoedd ei ddefnyddio ac mae cyfleoedd Parcio a Cherdded hefyd yn cael eu hystyried.

Parcio Ceir

Bydd pob maes parcio canol dinas preifat a pharcio ar y stryd ar gael i'r cyhoedd eu defnyddio, ond ar lai o gapasiti oherwydd gofynion ymbellhau cymdeithasol. Bydd pob modurwr sy'n cyrraedd canol y ddinas yn cael ei dywys i'r man parcio agosaf gan arwyddion digidol.

Bysus

Bydd rhaid i bob cwmni bysus addasu rhai llwybrau i ganol y ddinas oherwydd bod Stryd y Castell ar gau. Gofynnwn i bawb sy'n dymuno teithio ar fws, i fynd i wefan y gweithredwr bws perthnasol i gael rhagor o wybodaeth am eich llwybr bws penodol.

I gael gwybodaeth am Bws Caerdydd, ewch ihttps://www.cardiffbus.com/

Am ragor o wybodaeth am wasanaethau NAT, ewch i:https://www.natgroup.co.uk/

I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau Stagecoach, ewch i:https://www.stagecoachbus.com/about/south-wales

Am ragor o wybodaeth am wasanaethau National Express, ewch i:https://www.nationalexpress.com/en

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24138.html

 

5 awgrym da ar gyfer rheoli plâu'r haf hwn

Rydym yn gweld cynnydd mewn galwadau ac ymholiadau ar-lein yn ymwneud â sut i ddelio gyda phlâu a heigiadau.

Yn benodol, ymddengys fod cynnydd yn nifer y llygod mawr ar hyn o bryd, yn gysylltiedig o bosibl â rhagor o bobl yn aros gartref, yn ogystal â diffyg eu ffynonellau bwyd arferol.  Mae cynnydd mewn bwydo adar hefyd yn cyfrif am fwyafrif ein galwadau.

Dyma ein 5 Awgrym Da i osgoi plâu yn ystod misoedd yr haf:

 

 1. Mae mwy ohonom ni wedi dechrau defnyddio'r ardd oherwydd y cyfnod cloi sydd wedi arwain at fwy o bobl yn bwydo adar. Er ei bod yn wych bwydo'r adar yn yr ardd, yn arbennig ar hyn o bryd, mae'n bwysig eich bod yn cadw llygad am lygod mawr, fel y byddant yn fuan iawn, fel yr adar, yn dysgu bod bwyd ar gael yn gyson. Ni ddylech roi bwyd uniongyrchol ar y tir dan unrhyw amgylchiadau.
 2. Os oes gennych anifeiliaid anwes y tu allan, megis cwningod a moch cwta, neu eich bod yn cadw ieir, cofiwch fod eu bwyd hefyd yn denu llygod mawr.
 3. Os ydych yn cadw hadau adar neu fwyd anifeiliaid anwes mewn sied, gwnewch yn siŵr eu bod mewn cynhwysydd wedi'i selio a chaled, bydd y llygod mawr fel arall yn ei gnoi.
 4. Mae sied yr ardd a deciau gardd yn lle gwych i'r llygod mawr guddio a nythu o danynt, cadwch lygad am dyllau neu lwybrau yn ymddangos yn yr ardaloedd hyn.
 5. Os yw plâu yn rhwygo eich bagiau ailgylchu yn agored, golchwch y pecynnu bwyd fel poteli, tuniau, jariau a hambyrddau bwyd yn drylwyr, cyn eu rhoi yn y bagiau i'w casglu.

 

Os ydych chi'n dechrau sylwi ar weithgarwch llygod mawr o fewn ffiniau eich eiddo, mae gennych gyfrifoldeb i weithredu gan y bydd yn gwaethygu os byddwch yn ei adael heb ei drin.

Gallwch drin y broblem eich hun neu ddefnyddio sefydliad proffesiynol fel Adran Rheoli Plâu Cyngor Caerdydd sy'n gallu cynnig cyngor neu ddarparu gwasanaeth trin cost isel. Gellir cysylltu â nhw ar 02920872934 neurheoliplau@caerdydd.gov.uk.

Nid yw Rheoli Plâu yn swyddogaeth statudol, ond rydym yn cynnig gwasanaeth â chymhorthdal sylweddol o £55 am 4 ymweliad.

Mae rhagor o gyngor ar gael yma:

https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Pests-pollution-and-food-hygiene/Pests-and-infestation/Pages/Pests-and-infestation.aspx

Os ydych yn denant i'r Cyngor gallwch wneud cais am archeb drwy Cysylltu â Chaerdydd ar 029 2087 2088 (Opsiwn 2). Os ydych yn Denant i Gymdeithas Dai, dylech gysylltu â'ch Cymdeithas Dai oherwydd efallai y bydd ganddynt drefniadau ar waith i ddelio ag unrhyw broblemau cnofilod.