Back
Newidiadau i gasgliadau gwastraff oddi ar ymyl y ffordd o 1 Mehefin

Bydd y casgliadau wythnosol o ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu a gwastraff bwyd oddi ar ymyl y ffordd yn dychwelyd i'r gwasanaeth arferol o 1 Mehefin.

Gofynnir i breswylwyr ddechrau defnyddio eu cadis bwyd brown ar ymyl y ffordd unwaith eto o'r dyddiad hwn, a gwneud yn siŵr bod eu holl ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu yn mynd i mewn i'w bagiau gwyrdd i'w casglu. Bydd gwastraff a gesglir yn y bin du neu fagiau streipiau coch yn cael ei gasglu bob pythefnos.

Ond mae'r casgliadau o wastraff gardd gwyrdd, casgliadau swmpus a'r arbrawf gyda photeli a jariau gwydr yn dal wedi'u gohirio nes y nodir yn wahanol.

Dywedodd y Cynghorydd Michael Michael, yr Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, yr Amgylchedd ac Ailgylchu: "Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i'n trigolion am weithio gyda ni ers i'r cyfyngiadau symud ddechrau.  Maen nhw wedi bod yn wych ac wedi addasu i'r drefn newydd o gasglu, gan ledaenu'r newyddion yn eu cymunedau am y newidiadau.

"Rydym bob amser wedi dweud y byddem yn ceisio dychwelyd at y trefniadau gwasanaeth arferol cyn gynted ag y gallem, ac rydym nawr yn barod i ddechrau gwneud hynny.

"Rwy'n deall y gall fod rhywfaint o bryder nad yw'r gwasanaeth cyflawn a gynigiwyd gennym cyn y cyfnod cloi yn ddigon parod i ddychwelyd eto, ond gofynnaf i bawb fod yn amyneddgar â ni. Rydym yn gweithio ar gynlluniau i adfer ein holl wasanaethau cyn gynted ag y gallwn gan gynnwys ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref, casgliadau gardd gwyrdd min ffordd a chasgliadau gwastraff swmpus.

"Er hynny, rwy'n falch iawn ein bod yn gallu dechrau ailgylchu eto.  Rwy'n gwybod ei fod wedi poeni llawer o drigolion ac rwyf am ddiolch iddynt i gyd am eu hamynedd."

Gofynnir i drigolion sy'n byw yn y 14,000 o gartrefi sy'n rhan o'r cynllun peilot 'poteli a jariau gwydr' barhau i roi eu poteli a'u jariau yn eu bagiau gwyrdd, yn hytrach na'u cadi glas nes y ceir rhybudd pellach.

Bydd yr holl ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu a gesglir yn y bagiau gwyrdd nawr yn cael eu hailgylchu.  Bydd yr holl wastraff bwyd, y mae'n rhaid ei gyflwyno i'w gasglu yn y cadis bwyd brown, yn cael ei brosesu mewn Safle Treulio Anaerobig i wneud trydan gwyrdd a chompost.

"Rydym yn sylweddoli y bydd preswylwyr yn siomedig na allwn gasglu gwastraff gardd gwyrdd oddi ar ymyl y ffordd ar hyn o bryd, ond dyna pam y cynigion ni'r casgliadau gwastraff gardd gwyrdd untro yn ystod y penwythnosau ym mis Mai. Rydym yn gweithio ar system archebu a fydd yn ein galluogi i agor ein CAGCau cyn gynted â'i bod yn ddiogel gwneud hynny. Bydd preswylwyr yn cael y dewis o fynd â gwastraff gardd i'r canolfannau ailgylchu ar ôl i'r cynllun hwn gael ei roi ar waith."

Gair i'r Golygydd:

 

  • Gan y bydd y biniau du a'r bagiau streipiau coch yn cael eu casglu bob pythefnos o 1 Mehefin, mae'n bwysig bod trigolion yn gwybod pryd y bydd eu casgliad cyntaf. Mae'r tablau isod yn rhoi'r dyddiadau ar gyfer pob ward yn y ddinas

Os mai eich diwrnod casglu ywDYDD LLUN:

Ardal

Gwastraff cyffredinol (bagiau streipiau coch/biniau du)

Creigiau/Sain Ffagan

Y Tyllgoed

Radur/Pentre-poeth

Pentyrch

Tongwynlais

 

8 Mehefin

22 Mehefin

6 Gorffennaf

20 Gorffennaf

 

Trelái

Caerau

1 Mehefin

15 Mehefin

29 Mehefin

13 Gorffennaf

 

 

Os mai eich diwrnod casglu ywDYDD MAWRTH:

Ardal

Gwastraff cyffredinol (bagiau streipiau coch/biniau du)

Butetown

Grangetown

Glan-yr-afon

2 Mehefin

16 Mehefin

30 Mehefin

14 Gorffennaf

 

Ystum Taf

Llandaf

Felindre

Treganna

9 Mehefin

23 Mehefin

7 Gorffennaf

21 Gorffennaf

 

Os mai eich diwrnod casglu ywDYDD MERCHER:

Ardal

Gwastraff cyffredinol (bagiau streipiau coch/biniau du)

Gabalfa

Cathays

Pen-y-lan

3 Mehefin

17 Mehefin

1 Gorffennaf

15 Gorffennaf

Pentwyn

Plasnewydd

Cyncoed

10 Mehefin

24 Mehefin

8 Gorffennaf

22 Gorffennaf

 

Os mai eich diwrnod casglu ywDYDD IAU:

Ardal

Gwastraff cyffredinol (bagiau streipiau coch/biniau du)

Tredelerch

Adamsdown

Sblot

4 Mehefin

18 Mehefin

2 Gorffennaf

16 Gorffennaf

 

Pontprennau/Pentref Llaneirwg

Llanrhymni

Trowbridge

11 Mehefin

25 Mehefin

9 Gorffennaf

23 Gorffennaf

 

Os mai eich diwrnod casglu ywDYDD GWENER:

Ardal

Gwastraff cyffredinol (bagiau streipiau coch/biniau du)

Rhiwbeina

Llys-faen

Llanisien

12 Mehefin

26 Mehefin

10 Gorffennaf

24 Gorffennaf

Y Mynydd Bychan

Yr Eglwys Newydd

5 Mehefin

19 Mehefin

3 Gorffennaf

17 Gorffennaf